Prof. zw. dr hab. Bogusław Zieliński

 

Zakład Literatur Południowosłowiańskich – kierownik, p. 387

e-mail: zielbog@amu.edu.pl

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM – od 2008 roku

(w latach 1999-2008 Kierownik Katedry  Filologii Słowiańskiej UAM)

 

 

Zainteresowania naukowe:

Historia literatur krajów słowiańskiego Południa XIX i XX wieku, w szczególności Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, problematyka etnokulturowa (tożsamości kulturowej i narodowej Słowiańszczyzny, regionalizmu kulturowego i historii idei Słowiańszczyzny południowej), dialog międzykulturowy w bałkańskiej przestrzeni kulturowej, slawistyka kulturoznawcza.

 

Spis publikacji

 

    KSIĄŻKI

 1. Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju. Poznań 1998, ss. 278.

REDAKCJA  PRAC ZBIOROWYCH

 1. Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, Literatura i Kultura Słowian – dawniej i dziś III”. Poznań 23-26 IX 1999. Red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński. Poznań 1999, ss. 163.
 2. Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 5. Poznań 2001, s. 265.
 3. Slawistyka u progu nowego wieku. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 6. Poznań 2001, ss. 136.
 4. Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 7. Poznań 2002, ss. 330.
 5. Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, ss. 237.
 6. The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. by Bogusław Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, ss. 205.
 7. Studia linguistica Polono-Meridianoslavica. Pod red. M. Mirkulovska, B. Zieliński. T. 11. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2003, ss. 214.
 8. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91–93). Łódź 2003, ss. 227. [Redakcja numeru tematycznego, dotyczącego literatury serbskiej wraz z Mihajlo Panticiem].
 9. Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22 – 24 maja 2002 roku. Pod. Red. Diany Ivanowej i Bogusława Zielińskiego. Katedra Filologii Słowiańskiej UAM. Poznań 2004, ss. 146.
 10. Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny. Pod. red. Bogusława Zielińskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004, ss. 112.
 11. Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny. Pod red. Aleksandra Mikołajczaka, Witolda Szulca, Bogusława Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2004, ss. 310.
 12. Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 14. Poznań 2005, ss. 433.
 13. Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2005, ss. 722.
 14. Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom1:Słowiańszczyzna Zachodnia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 16. Red. B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 140.
 15. Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 2:Słowiańszczyzna Wschodnia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 17. Red. Cz. Andruszko, B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 164.
 16. Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 3:Słowiańszczyzna Południowa. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 18. Red. B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 265.
 17. Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 7. Dalecy i bliscy. Materiały VII Kolokwium Polsko-Macedońskiego. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2006, ss. 240.
 18. OS lamnigu – drugi. Zbornik izabranih radovatriju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig ‚Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002. Osijek – Budimpešta prosinaca 2003.-siječnja 2004. Red. Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań listopada 2005.). Osijek 2006, ss. 490.
 19. Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. Naukowa Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań 2007, s. 539
 20. Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Tom dedykowany XIV Kongresowi Slawistów (Ochryda 10-17 IX 2008 roku). Wydawnictwo UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 23. Red. Bogusław Zieliński. Poznań 2008, ss. 236.
 21. Żeglarze pamięci. (Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań 2009, ss. 512).
 22. Topografia tożsamości. T.1. Pod red. B. Zielińskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 28; T.2. pod red. Agaty Firlej i Wojciecha Jóźwiaka. Seria Filologia Słowiańska Nr 29. Poznań 2012.
 23. Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slawistyka i komparatystyka dzisiaj. Pod red. B. Zielińskiego i E. Szperlik. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 30. Poznań 2012.
 24. Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2013
 25. Spotkania polsko-chorwackie. Pod red. E. Olszewskiego i B. Zielińskiego. Toruń 2014.

 

ARTYKUŁY I STUDIA

 1. Bośniacka kasaba w opowiadaniach Ivo Andricia. „Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Poznań 1977.
 2. Lew     Tołstoj     w     literaturach     zachodnio-      i  południowosłowiańskich. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań,  R.  15:1982, s. 136 – 140.
 3. Istoriozofska misao u Ex pontu i Nemirima Ive Andricia.  „Sveske zadužbine Ive Anrica”. Beograd, R.  3-4:1985,  s.  247  –  267.
 4. „Književna reč“ čitana u Poljskoj. „Književna reč”. Beograd  1987, nr 300.
 5. Sprawa sułtana  Dżema  Wery  Mutafczijewej.  Z  problemów  kompozycji powieści. Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Научни Трудове, Хилология, Том. 25, кн.1:1987, s. 60 – 69.
 6. Myśl historiozoficzna w międzywojennych  opowiadaniach  Ivo  Andricia. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań R.  XIX:1988,  s.  197 – 206.
 7. Uloga generacije u romanu Na Drini  ćuprija  Iva  Andrića.  „Književna reč” Beograd 1988, nr 328.
 8. Bosna  između  istoka  i  zapada.  (Od  kosovskog  mita   u  ideologiji  Mlade  Bosne  do  romana   Ive   Andrića   Travnička  hronika). „Sveske Zadužbine Ive Andrića“. Beograd, R. VI:1989,  s.  277 – 287
 9. Z  problemów  serbskiej  prozy  historycznej  XIX  wieku   o   tematyce powstań narodowych. (Nad powieścią  Janka  Veselinovicia  Hajduk  Stanko).  „Studia  Rossica  Posnaniensia”.  Poznań   R.  XXI:1991, s. 175 – 184.
 10. Wschód i Zachód w Rycerzu  Wery  Mutafczijewej.  [W:]  II  Kolokwium  Slawistyczne  Polsko-Bułgarskie.   Poznań   1991,   s.  206-218.
 11. 11. Вяра, изкуство и власт. Бeлeжки над Лeгeнда за Сибин и Тихик и Назарий на Eмилиян Станeв. Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Научни Трудове, Хилология, Том. 29, кн.1:1991, s.107 – 120.
 12. Bośnia między Wschodem a Zachodem. (Od mitu kosowskiego w ideologii młodobośniakiej do powieści I. Andricia Travnička hronika). „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań 1991:XXII, ss. 109 – 117.
 13. Ivo Andrić o  naciji  i  nacjonalizmu. [w:] „Naučni   sastanak  slavista u Vukove dane. Beograd 1992. T. 22/1, s. 245 – 253.
 14. Lazarz i Chrystus E. Stanewa i Czas  cudów  B.  Pekicia.  [W:] III Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Poznań 1992 [w  druku].
 15. Kalendarium procesów integracyjnych i dezintegracyjnych  na  ziemiach dawnej Jugosławii. „Sprawy Narodowościowe”. Seria  nowa.  Poznań 1993. T. II: 1993, zeszyt 1 (2), s. 177 – 216.
 16. Mit groba u srpskoj lirici XIX i XX veka. [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad. 1995. T. 24/2, ss. 175 – 182.
 17. Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Serbii ? [W:] Sto godina polonistike u Srbiji. Zbornik radova sa jubilarnog naučnog skupa. Red. G. Jovanović. Belgrad 1996, ss. 209 – 222.
 18. Dobricy Ćosicia magnum opus o I wojnie światowej [W:] Iz književnosti. Poetika-kritika-istorija. Zbornik radova u čast akademika Predraga Palavestre. Red. Miodrag Maticki. Belgrad 1997, s. 333-351.
 19. Poljska dela Stjepana Zanovića (1751-1786) [W:] Hommage Danilu Kišu. Zbornik radova IV. Red. Radomir Ivanović. Podgorica-Budva 1998, s. 228-242.
 20. 20. Mazurek Dąbrowskiego a idea wzajemności słowiańskiej w hymnografii słowiańskiej drugiej połowy XIX wieku [W:] Матерiали мiжнародноi славiстичноi конференцii пам ‚ ятi професора КОНСТЯИНТИНА ТРОФИМОВИЧА (1-3) квiтня 1998 року. У двох томах. Том 2. Lwów 1998, s. 354-359.
 21. Lirska autobiografija: casus Ivo Andrić i Miloš Crnjanski. [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. T. 27/1. Beograd-Manasija 1998, ss. 311-323.
 22. Adam Mickjevič i prijatelji Sloveni. [w:] „Danica. Srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu 1999.” Red. M. Maticki, N. Milošević-Đorđević. Belgrad 1998, ss. 99-103.
 23. Šta su Poznanjaci i žitelji Velikopoljske znali o Crnoj Gori pre sto godina?. „Riječ. Časopis za nauku o jeziku i književnosti”. R.III/2:1997, s. 133- 142.
 24. O povijesnim romanima Ive Andrića i Ivana Aralice [w:] Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova III.  Glavni i odgovorni urednik Stjepan Damjanović.  Zagrzeb 1999, ss. 157-164.
 25. Radoje Domanović – pisac utopije i antiutopije. [w:] Književno delo Radoja Domanovića – novo čitanje. Zbornik radova sa naučne konferencije održane u Nišu 6. i 7. novembra 1998. Niš 1999, ss. 261- 271.
 26. Srpski roman o ratu i problem romantičarsko-epske i naturalističko- ekspresjonističke književne tradicije. [w:] Srpski roman i rat. Naučni skup Despotovac, 20 – 21 VIII 1998. Red. Miodrag Maticki. Glavni urednik Miroslav Pantić. Despotovac 1999, ss. 23- 36.
 27. W kręgu problematyki wielkich mitów narodowych Słowian. [w:] Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, Literatura i Kultura Słowian dawniej i dziś – III”. Poznań 23-26 IX 1999. Red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński. 1999. Poznań 1999, s. 4 – 13.
 28. Что жители Познани окрестностей знали о России сто лет тому назад ? [w:] I Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. Материалы международной  научной  конференции. Санкт- Петербург 12 – 14  IX 1999.  Санкт- Петербург 1999, s. 126 – 131.
 29. Idea Boga w hymnografii słowiańskiej XIX wieku. [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Część II. Materiały z konferencji 11 – 14 maja 1999 roku. Łódź 2000, s. 191 – 203.
 30. Czy istnieje model południowosłowiańskiej tradycji prozatorskiej i jak ją badać ? Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Научни Трудове, Хилология, Том. 36, кн.1:1998, s. 559 – 564.
 31. Tipologija srpskog istorijskog romana u kontekstu razvoja srpske drame. „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad – Nowy Sad 14 -19 IX 1999 roku. Belgrad 2000, t. 29/2, s. 293-302.
 32. Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Ukrainie? „Проблеми слов’ янознавства”. Lwów, R. 2000, nr 51, s. 76-83.
 33. Hymnografia słowiańska XIX wieku a idea Europy Środkowej. [w:] Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1918. Katowice 2000, s. 34 – 49.
 34. Poljska dela Stefana Zanovića [ współautor Ilona Čamanjska], [w:] Crnogorska književnost u književnoj kritici, t. 3. Racionalizam, romantizam. Red. Slobodan Kalezić. Podgorica 2000, s. 145 – 153.
 35. Bóg czetników i Bóg ustaszy. O pieśniach bojowych z konfliktu postjugosłowiańskiego, [w:] Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej. Materiały z konferencji Naukowej. Łódź, 28 – 29 marca 2000 roku. Łódź 2001, s. 163 – 171.
 36. 3 Kosowo w serbskiej kulturze i tradycji [w:] Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, ss. 15 – 48.
 37. Еволуцијата на моделот на словенската митологија во творештвото на Петар Бошковски. „Наше писмо”. Скопје, септембри – октомбри 2001, с. 13.
 38. Obraz ojczyzny i narodu w hymnografii słowiańskiej XIX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. „Slavica Wratislaviensia”, t. CXV. Wrocław 2001, s. 83 – 94.
 39. Andrić – socrealist? . „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad 2001, t. 30/2, s. 111-122.
 40. O modelach współczesnej rekonstrukcji białoruskiego procesu historycznego i narodowego. [w:] „Biełarusika – Albaruthenica”. (Dodatkowy tytuł tomu: „Skarynaznaustwa, knihaznaustwa, litaraturaznaustwa”). T. 20, Minsk 2001, s. 106-114.
 41. Mythografic Criticism in Studies of the National Idea, [w:] The National Idea as a Reserch Problem. Ed. by J. Sujecka. Warszawa 2002, pp. 103 – 116.
 42. Bohater narodowy w świadomości kulturowej Słowiańszczyzny, [w:] „Literární mystifikace, etnické mýty a jeich úloha při formování národního vědomí. Studie Slováckého Muzea”. Uherské Hradiště 2001, nr 6, ss. 23 – 40.
 43. Europa Środkowa, czyli Arkadia, Atlantyda i Jeruzalem, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 7. Poznań 2002, s. 39 – 57.
 44. O współczesnych modelach rekonstrukcji macedońskiego procesu kulturowego i narodowego, [w:] Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, s. 91 – 106.
 45. Srbija i Evropa: relacije i strategije [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”, 2002, t. 30/2, str. 529-546
 46. Патрыятычная паэзiя Янкi Купалы на фоне славянскай гiмнаграфii [w:] Янка Купала i праблемы беларускага самапазнання: V Miжнародныя Купалаускiя чытаннi – навуковая канферэнцыя. Мiнск, 7-8 снежня 2000г. / Укл.А.Бурбоуская. Рэдкал. Ж.Дапкюнас, В.Рагойша (Pэд.), I.Багдановiч.-Minsk.: Беларускi кнiгазбор, 2002. – 212 s. 155-162.
 47. Serbscy migranci i uchodźcy w latach 1990-2000. [w:] Migracja, Europa, Polska. Pod red. W. J. Burszty i J. Serwańskiego. Poznań 2003, ss. 81 – 91.
  48 Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej. Pod red. A.W. Mikołajczaka i M. Walczak-Mikołajczakowej. Gniezno 2003, s. 332-356.
 48. The Models of Present-day Reconstruction of the Macedonian Cultural and National Process [w:] The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. By Bogusław Zieliński. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, s. 97 – 113.
 49. Andrić-socrealista? „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad 2003, t. 31-2, s. 255 – 262.
 50. Serbowie na ziemi. „Tygiel Kultury. Miesięcznik, nr 7-9 (91 – 93). Łódź 2003”, s. 6 – 13.
 51. Panorama czasopism kulturalnych. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91 – 93). Łódź 2003, s. 168 – 172.
 52. Andrić kao afirmator kulturne simbioze u Bosni, u: Ivo Andrić i njegovo djelo. Zbornik, Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pedagoški fakultet, 2003, str. 25 – 36.
 53. Serbski pociąg ku Europie. Nad powieścią Panika u intersitiju Janka Vujinovicia, [w:] Kulturowe konteksty integracji europejskiej. Red. Mariola Walczak-Mikołajczakowa. Gniezno 2004, s. 203 – 209.
 54. Współczesne macedońskie i polskie autodefinicje tożsamości. Konteksty i funkcje. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura”. Łódź, 2004:1, ss. 109 – 115.
 55. Srpska proza u balkanskom i srednjoevropskom kontekstu. «Naučni sastanak slavista u Vukove dane» (11 – 15.09 2002). Srpska književnost i balkanske književnosti. Istorija i istoričari srpske književnosti. T. 32/2. Beograd 2004, ss. 209 – 216
 56. Najmłodszy naród, [w:] Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny. Pod. Red. Bogusława Zielińskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004, ss. 9 – 19.
 57. Съвременни балкански и средноевропейски автодефиниции на идентичността. Модели и функции, [w:] „Научни Трудове”. Пловдивски Университет Паисий Хилендарски. Хилология. Пловдив, tом. 40, кн.1:2002, s. 297 – 312.
 58. Literaturoznawstwo zachodnio- i południowosłowiańskie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Poznań 2005. Seria Filologia Słowiańska Nr 14, s. 33-50.
 59. Samoodređenje srpske kulture krajem XX veka, «Naučni sastanak slavista u Vukove dane», t. 34-2. Beograd 2005, ss. 443-452.
 60. Transformacja współczesnych serbskich autodefinicji kultury, [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 1. Transformacja. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovéj. Warszawa 2005, ss. 196-213.
 61. Балканот од аспект на колонијалната и постколонијалната критика [w:] Балканска слика на светот. Зборник од меѓународната научна работилница одржана во Скопје на 5-6 декември 2005 година. Приредувач Ката Ќулавкова. Скопје 2006, сс. 51 – 62.
 62. O kategoriji „svoj” i „tudji” u kolonijalnoj i postkolonijalnoj kritici [w:] Svoj – tudj. Slika drugoga u balkanskim i srednjoevropskim književnostima. Institut za književnost i umetnost. Urednik Miodrag Maticki, Beograd 2006, ss. 55-60.
 63. Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym [w:] OS lamnigu – drugi. Zbornik izabranih radovatriju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig ‚ Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002. Osijek – Budimpešta prosinaca 2003.-siječnja 2004., Poznań listopad 2005.). Osijek 2006, ss. 71- 86.
 64. Współczesne polskie i macedońskie autodefinicje tożsamości. Przekształcenia i funkcje [w:] „Folia Philologica Macedono-Polonica”, t. 6. Red. M. Karanfilovski, G. Ljorovska. Skopje 2007, ss. 45-56.
 65. Transformacja południowosłowiańskich idei narodowych na przełomie XIX i XX wieku. «Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich», Rzeszów 2006, nr 6, ss. 59- 72.
 66. Krajobraz po transformacji. «Przegląd Humanistyczny». R. LI, 2007, nr 3 (402), ss. 121-127
 67. Balkanski hodočasnik na bespućima Evrope. «Književne novine». God. LIX, br. 1138, (februar 2007), ss. 19
 68. Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym, [w:] Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. Naukowa Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań 2007, s. 539
 69. Hrvatska knjizevnost na Sveucilistu Adama Mickiewicza u Poznanju, [w:] 28.Zagrebacki knjizevni razgovori. Hrvatska knjizevnost na europskim sveucilistima. Zagreb 11.-14. listopada 2007., DHK, ur. Ana Janković Čikos, s. 118-125.
 70. Obraz Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym III Rzeczpospolitej (po 1989 roku), [w], Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Tom dedykowany XIV Kongresowi Slawistów (Ochryda 10-17 IX 2008 roku). Wydawnictwo UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 23. Red. B. Zieliński. Poznań 2008, ss. 35-50.
 71. Funkcje współczesnych południowosłowiańskich dyskursów tożsamości kulturowej i narodowej, [w:] Зборник на резимеа. Т. 2. Книжевност, Култура, Фолклор, Историја на славистика, Тематски блокови. Уредник Науме Радически, Снежана Веновска Антевска. Меѓународен Конгрес на Слависти, Охрид септемеври 2008. Скопје 2008, s. 372
 72. Strategije kreiranja stvarnosti u srpskoj postmodernistickoj prozi, Knjizevnost i stvarnost. „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”, t. 37/2. Urednici J. Delić, B. Suvajdzić, T. Brajović i drugi, Beograd 2008, s. 381-387
 73. Kroatistika na sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju. „Croatian studies review”. “Časopis za hrvatske studije». Split, Waterloo, Zagreb: Vol. 5, 2008, ss. 154 – 160.
 74. Njegoš u srpskom i crnogorskom književnom o kulturnom kanonu […] Njegoševi dani, Cetinje 27-29. jun 2008. Zbornik radova, red. T. Bečanović, R. Glušica, Z. Andrijašević, M. Ivanović, Nikšić 2009, s. 9-26.
 75. Dimenzije srpskog prostora u prozi Dobrice Ćosića [u:] Savremena srpska proza. Zbornik broj 21. 14-17. oktobar 2008. Trstenik 2009, s. 47-60.
 76. Stereotypizacja Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym III Rzeczypospolitej (po 1989 roku). „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, Literatura, Kultura”. Łódź Nr. 6, 2009, ss. 11-24.
 77. Иво Андрич, Иван Вазов и Христо Ботев като автори на междукултурен диалог: традиция, канон, идеи, [w:] Паисиеви Четения. Международна славистична конференция Интеркултурнят диалог традиции и перспективи. Литературознание 27 – 28 ноември 2008 г. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Научни Трудове, том 46, кн. 1, сб. Б. Филология. Пловдив 2008 [ukazał się w roku 2009]
 78. Spadkobiercy Aleksandrowego dziedzictwa, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, L. Miodyńskiego i B. Zielińskiego. Poznań 2009, s. 15 – 31
 79. O modelach współczesnej rekonstrukcji macedońskiego procesu kulturowego i narodowego, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, L. Miodyńskiego i B. Zielińskiego. Poznań 2009, s. 125 – 139 [ powtórzona edycja]
 80. Słowiańszczyzna Południowa w polskim dyskursie publicznym III Rzeczypospolitej (po 1989 roku), [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010
 81. Simo Matavulj kao pisac regionalizma i pograničija, [w:] Simo Matavulj – delo u vremenu. Zbornik radova sa međunarodnog skupa Književno delo Sime Matavulja (29. i 30 maj 2008). Ur. Dušan Ivanić, Dragana Vukićević. Beograd 2011, s. 301-314.
 82. Тоталитаризмът като чума и проказа. „Научни трудове на Пловдивски университет”. Паисий Хилендарски. Пловдив, том 48, кн.1, сб. Б, 2010. Филология, с. 139-148
 83. Srpska himnografija u komparativnom kluču, [w] Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Srpska književnost i evropska književnost. Beograd 2100, t. 40/2, ss. 607 – 616
 84. Појам Средње Европе у књижевности и култури – Средња Европа, Југославија, Србија. „Književna istorija, XLIII, 145, 2011 (775–794)
 85. Luča duše Mirka Kovača. Književnost između etike i estetike. «Riječ». Časopis za nauku o jeziku i književnosti. Nikšić, Nova serija, br. 4. 2010 [ukazał się w 2011], s. 185 – 190.
 86. Slika Austro-Ugarske u stvaralaštvu Ive Andrića, [w:] Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922). Tošović, Branko (Hg./Ur.). Graz – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2011, ss. 409-416.
 87. Ideje crnogorske himnografije, [w:] Njegoševi dani 3. Zbornik radova. Nikšić, 1 – 3 septembra 2010. godine. Nikšić 2011, ss. 21-29.
 88. Hymnografia macedońska na tle ogólnosłowiańskim, [w:] Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 8. Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii. Skopje 2011, s. 65 – 74.
 89. Dom i twierdza. Idee hymnografii czarnogórskiej, [w:] Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze. Pod red. Moniki Wójciak i Marcina Telickiego. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 57-68.
 90. Krize a cesty k obnově současné slavistiky.   [w:]  Международная славистика в прошлом  и настоящем:  проблемы методологии и кризис организации (Результаты совещания в Брно). Mezinárodní slavistika v minulosti a přítomnosti: problémy metodologie a
  krize organizace (Výsledky porady v Brně). Специальный номер журнала  Новая Русистика  2012. Ред. Иво Поспишил. Česká asociace slavistů ve spolupráci  s přípravným výborem Mezinárodní asociace slavistů. Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Slavistickou společností Franka Wollmana  а Středoevropským centrem slovanských studií. Brno 2012, s. 57-62.
 91. Suvremeni hrvatski diskursi. «Kroatologija», God. 2, br. 2. Zagreb 2011 [wyszedł w 2012], ss. 205-222.
 92. Слаби страни и шансове за съвременната славистика, [w:] Научни Трудове, Хилология, Red. Zorżeta Czolakowa, Elena Getowa, t. 49, кн.1, сб. б, 2011. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” [wyszedł w 2012], с. 9-16.
 93. 96. Болевые точки и шансы современной славистики.Кризис и пути обновления,  в: Славянский мир: единство и многообразие. Международный научно-практический симпозиум, посвященный Дню славянской письменности.Доклады. Санкт-Петербург, 2012, сс.33-38.
 94. Tito jako antybohater komunistycznego świata, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie, red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Warszawa – Kraków 2012, s. 179-194.
 95. Słowiańskie hymny narodowe z perspektywy przełomu XX i XXI wieku, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013. Warszawa 2012, ss. 155-166.
 96. La mythification de l’Espace de l’Europe centrale dans la littérature serbe contemporaine, [w:] La littérature serbe dans le contexte européen. Texte, contexte et intertextualité, pod red. M. Srebro, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitane, Paris 2013, s. 321-340.
  100. Славянские гимны  на рубеже XXXXI веков. В:  Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы V международной научно-практической конференции, Иркутск 2013, с. 66-73.
 97. Gorski vijenac ili o trajnosti romantičarske paradigme,[w:] Njegoš u ogledalima vjekova. Red. S. Anđelković i Paul-Luis Thmas. Paris-Podgorica 2013.
 98. Identitet male otadžbine u prozi Mirka Kovača, [w:] Njegoševi dani 4. Zbornik radova. Kotor, 31 avgusta, 1, 2 i 3 septembra 2011. Nikšić 2013, s. 235-246.
 99. Chorwacja w polskim dyskursie publicznym. (Między Dayton a akcesją do Unii Europejskiej). [w:] Spotkania polsko-chorwackie. Pod red. E. Olszewskiego i B. Zielińskiego. Toruń 2014, s. 187-201.

 

RECENZJE, PRZEDMOWY, OMÓWIENIA

 1. W. Loranz, Sztuka  i  społeczeństwo  w  programie artystycznym polskiego modernizmu 1897 –  1907.  Kraków  1973. „Zbornik za slavistiku” . Novi Sad 1978, nr 14,  s.  181  –  182.
 2. P. Palavestra, Skriveni pesnik.  Prilog  kritičkoj  biografiji  Ive Andrića.  Beograd  1981.  „Pregled”.  Sarajewo R. LXXVI:1986, s. 441 – 446.
 3. II Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Język, Literatura i Kultura Słowian – dawniej i dziś. (Poznań, 22 – 24 września 1994 r.). „Slavia Occidentalis” 1994, nr 51, ss. 151 – 152.
 4. II. Međunarodna Slavistička konferencija „Jezik, literatura i kultura Slovena -nekad i danas. „Zbornik Matice srpske za slavistiku”. Nowy Sad, R.46-47:1994, s. 318 – 320.
 5. Hymny narodowe słowiańskie w kulturze Europy Środkowej XIX wieku. [w:] Drugi Hrvatski slavistički kongres. Knjiga sažetaka. Red. D. Sesar, I. Vidović. Zagrzeb 1999, s. 221- 222.
 6. Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku. Międzynarodowa konferencja slawistyczna Poznań-Obrzycko. „Życie Uniwersyteckie”. Poznań 2000, nr 7-9 (87-89), s. 25-26.
 7. Међународна славистичка конференцијаЈезик, књижевност и култура Словена – некад и сад III. (Познањ, 23 – 25. септембра 1999). „Филолошки преглед. Часопис за страну филологију. Revue de Philologie”. Belgrad, XXVII, R.2000:1, s. 155-157.
 8. Međunarodna naučna konferencija: „Nastava slovenskih jezika i književnosti na pragu novog veka”. (Poznanj – Obžicko, 1 – 2 april 2000). „Slavistika”. Beograd 2001, Knj. V:2001, s. 313 – 315.
 9. Slawistyka u progu nowego wieku. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, ss. 7 – 8.
 10. Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, ss. 9 – 12.
 11. Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy Środkowej. „Życie Uniwersyteckie”, 2001, nr 11-12 (103-104), s. 22 – 24.
 12. Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Poznań-Obrzycko, 1-2 VI 2000). „Slavia Occidentalis”. Poznań, t. 58 (2001), ss. 278 – 280.
 13. III Międzynarodowa konferencja slawistyczna: Język, Literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III. (Poznań 23 – 25 IX 1999). „Slavia Occidentalis”. Poznań, t. 58 (2001), ss. 280 – 282.
 14. Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, s. 7.
 15. Narodowy i ponadnarodowy model kultury a Idea Europy Środkowej. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Poznań – Obrzycko, 4 – 6 X 2001). „Pamiętnik Słowiański”, T. LII:2002, s. 99 – 102.
 16. The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. By Bogusław Zieliński. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, s. 7.
 17. Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy Środkowej. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Poznań – Obrzycko, 4 – 6 X 2001) [w:] Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік. Выпуск 23. Рэдактар І. Ф. Штэйнер. Гомель 2003, s. 84 – 88.
 18. Tomasz Teodor Jeż. Jerzy Czarny (Kara Georgi) życie i czyny jego. „Kultura i Edukacja”. Toruń 2005, nr 1, ss. 140-143.

 

Tłumaczenia       

 1. Lj. Durković-Jakšić, Mickiewicz  i  Jugosłowianie.  Poznań  1984, ss. 1 – 224.
 2. K. Georgijević: Przedmowa do Lalki [w:]  Prus.  Z  dziejów  recepcji  twórczości.  Wybór  tekstów,  opracowanie  i  wstęp  E.  Pieścikowski. Warszawa 1988, s. 403 – 408.
 3. Klaić: Tzw. pacta conventa czyli  rzekoma  umowa  między  Kolomanem i Chorwatami z 1102 roku. „Balcanica Posnaniensia.  Acta  et Studia”. Poznań 1989. T. IV, s. 141 – 149
 4. Savić, Pogrzeb Tity. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91 – 93). Łódź 2003, s. 122 – 124
 5. Blašković, Okno. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91 – 93). Łódź 2003, s. 125 – 127
 6. Despotov, Oto dlaczego lubię śmierć. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9. Łódź 2003, s. 59.
 7. D. Maksimović, Jesteśmy ziemią. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91 – 93). Łódź 2003, s. 181

     

UDZIAŁ W ORGANIZACJACH I TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

 1. Przewodniczący Komisji Badań Porównawczych nad Literaturami Słowiańskimi przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów w poprzedniej (2008-2013) i obecnej kadencji (2013-2018).
 2. Członek towarzystw naukowych:
  • Wiceprzewodniczący Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu
  • Członek Komisji Slawistycznej przy Oddziale PAN w Poznaniu
  • Członek Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (PTPN)
  • Członek Rady Naukowej Towarzystwa im. Janka Kupały w Mińsku (Białoruś)
 3. Członek redakcji czasopism krajowych: „Poznańskie Studia Slawistyczne” (Poznań), „Slavia Meridionalis” (Warszawa)
 4. Członek redakcji czasopism zagranicznych:
  • „Književna istorija (Belgrad)
  • „Balkanski dijalozi (Płowdiw)
  • „Riječ” (Nikšić)
  • ”Folia Philologica Macedono-Polonica” (Skopje)
  • „Studia Linguistica Polono-Meridinoslavica” (Skopje)
 5. Członek Rady Wydawniczej:
  • Biblioteki „Bosnistika – Književnost i kulturalne studije” (Sarajewo)
  • Członek Rady Wydawniczej chorwackiego czasopisma pt. „Kroatologija”
  • Czasopisma „Knjiženstvo” (Belgrad – online)
 6. Członek jury międzynarodowej nagrody literackiej „Cum grano salis” za najlepszą powieść na obszarze Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry w latach 2005-2006.
 7. Ekspert kierunku filologia słowiańska Państwowej Komisji Akredytacyjnej, działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski (KRASP).

 

 

 

 

 

Facebook