Prof. UAM dr hab. Magdalena Koch

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych – kierownik, p. 381,

e-mail: mkoch@amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

 

Literatura serbska, chorwacka i bośniacka XIX i XX wieku, badania nad płcią kulturową, krytyka feministyczna, serbski i chorwacki dramat współczesny, studia postkolonialne

 

Spis publikacji

Monografie:

1. Podróże w czasie i przestrzeni. Proza Isidory Sekulić, Wrocław 2000, ss. 140.

Recenzje:

 • B. Stojanović, Poljska monografija o Isidori Sekulić [w:] „Zbornik Matice srpske za književnost i jezik”, knjiga 49, sveska 3, Novi Sad 2001, s. 509-511.
 • M. M. Kosanović, Poljska monografija o prozi Isidore Sekulić [w:] „Slavistika”, knjiga VI, Beograd 2002, s. 321-323.

2. …kiedy dojrzejemy jako kultura…Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender),Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, ss. 319.

Recenzje:

 • Z. Darasz, Z nowości wydawniczych, Magdalena Koch, „…kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku (kanon – genre – gender), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2007, 328 [2] s., [w:] „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”, nr 5/2008, Uniwersytet Łódzki, s. 186-188.
 • S. Nowak-Bajcar, Magdalena Koch, …kiedy dojrzejemy jako kultura… Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku, „Pamiętnik Słowiański” 2009, z. 2, s. 111-116.

3. Када сазремо као култура. Стваралаштво српских списатељица на почетку 20. века (канон-жанр-род), превела Јелена Јовић, Службени гласник, Београд 2012, сс. 358.

Recenzja:

Žarka Svirčev, Knjiženstvo izvan sopstvene sobe, „Polja. Časopis za književnost i teoriju“, godina LVIII  /  broj 479  /  januar – februar 2013, 158-162.

http://pl.scribd.com/doc/155507647/Zarka-Svircev-Knjizenstvo-van-sopstvene-sobe

 

Współautorstwo książki:

 1. M. Koch, A Quest for Milena Pavlović Barilli in Serbian Literature/Sulle tracce di Milena Pavlović Barilli nella letteratura serba/U potrazi za Milenom Pavlović Barili u srpskoj književnosti [w:] L. Merenik, A. Popović, M. Koch, Milena Pavlović Barilli EX POST, HESPERIAedu, Beograd 2009, s. 114-173. (język angielski, włoski i serbski).

 

Prace redakcyjne:

„Wielkie  Tematy Kultury w Literaturach Słowiańskich 9. CIAŁO”, redakcja: A. Matusiak, I. Gwóźdź-Szewczenko, M. Koch, E. Komisaruk, J. Rysicz, A. Ursulenko, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 816.
Artykuły:

 1. „Gradina” w „Odrze”, „Odra”, 1984, nr 6, s. 4-5.2. Opowiadania Tančicia, „Odra” 1985, nr 2, s. 108-109.3. Pripovedanje Hadži Tančića, „Savremenik” 1985, broj 11, novembar, s. 501-502.4. Podróż egzystencjalna w prozie Isidory Sekulić, „Pamiętnik Słowiański” XL, 1990, s. 187-199.5. Isidora Sekulić o Vuku Karadžiću, „Slavica Wra­ti­slavien­sia” LXII, 1991, s. 55-60.

  6. Spory wokół debiutu Isidory Sekulić, „Slavica Wratisla­viensia” LXIV, 1991, s.49-5

  7. Putovanje u mašti u prozi Isidore Sekulić [w:] Seobe i izgnanstva kao teme u jugoslovenskim književnostima. 20. naučni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd 1991, s. 163‑170.

  8. Podróż wyobrażona w prozie Isidory Sekulić, „Sl­av­ica Wratislaviensia” LXX, 1992, s. 93-99.

  9. Podróż egzotyczna w prozie Isidory Sekulić, „Sl­av­ica Wratislaviensia” LXXII, 1992, s. 3-13.

  10. Życie jako wędrówka. Motyw podróży w „Kronice małomiastecz­kowego cmentarza” Isidory Sekulić, „Litteraria” XXVI, 1995, s. 97-108.

  11. Fellow Travellers of a Serbian Woman. Isidora Sekulić or an Overture to Modern Serbian Literature [w] Die Bilder der “neuen Frau” in der Moderne und den Modernisierungsprozessen des 20. Jahrhunderts, herausgegeben von K. Gabryjelska, M. Czarnecka und Ch. Ebert, Wrocław 1998, s. 187-196.

  12. Autobiografski elementi u prozi Isidore Sekulić [w:] Srpska autobiografska književnost. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, red. Z. Bojović, Broj 27/1, Beograd 1998, s. 279-290.

  13. Srbi i drugi. O Poljskoj misliti duši je drago – Isidore Sekulić razmišljanja o drugima, „Književna istorija” XXXII, 2000, 111-112, s. 201-210.

  14. Od twarzy do portretu. Ivo Andricia epifanie twarzy w eseistycznym cyklu „Lica” 1967, „Studia Litteraria Polono-Slavica” 7, 2002, s.235-249.

  15. Esejistički elementi u knjizi „Staze, lica, predeli” Iva Andricia [w:] Srpska pripovetka. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, red. L. Subotić, 31/2, Beograd 2003, s. 245-253.

  16. Czy istnieje „pakt genologiczny”. O gatunkach intymistycznych w twórczości pisarek serbskich na początku XX wieku [w:] Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II, pod red. A. Kuczyńskiej i E. K. Dzikowskiej, Wrocław 2004, s. 50-61.

  17. Književni kanon prema ženskom pismu. Od Skerlića do Deretića i Palavestre [w:] Srpska književnost i balkanske književnosti. Istorija i istoričari srpske književnosti, red. J. Delić, broj 32/2, Beograd 2004, s. 293–303.

  18. Epistolarna proza srpskih spisateljica prve polovine 20. veka: žanrovske osobine [w:] Prožimanje žanrova u srpskoj književnosti. Književno delo Miloša Crnjanskog i poetičke promene u savremenoj srpskoj književnosti, red. Z. Bojović, broj 33/2, Beograd 2004, s.209-219.

  19. Między faktem a fikcją. O funkcji listu w prozie pisarek serbskich w pierwszej połowie XX wieku, „Pamiętnik Słowiański” 2004, zeszyt 1, s. 51-71.

  20. Između ispovesti, svedočanstva i izazova. Forme književnog dnevnika u prozi Milice Janković [w:] Žanrovi srpske književnosti. Poreklo i poetika oblika, urednici Z. Karanović i S. Radulović, br. 2, Novi Sad 2005, s. 257-276.

  21. Da li postoji „genološki pakt”? O intimističkim žanrovima u prozi srpskih spisateljica početkom 20. veka [u:] „Zbornik Matice srpske za književnost i jezik”. Žanrovi u srpskoj književnosti – poreklo i poetika oblika, glavni i odgovorni urednik dr Jovan Delić, knjiga 51 (2003), sveska 3, 2005, s. 695-708.

  22. Transgresje narracyjne w prozie Jeleny Dimitrijević albo serbski dyskurs płci w działaniu, -„Pamiętnik Słowiański”. Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. Czasopismo naukowe poświęcone literaturoznawstwu zachodnio- i południowosłowiańskiemu, tom LV, rok 2005, zeszyt 1, s. 3-24.

  23. Gender diskurs u akciji. Naratološke transgresije kod srpskih spisateljica na početku 20. veka. Slučaj: Jelena Dimitrijević [u:] Razvoj srpske književnosti. Slika drugih kultura u srpskoj književnosti 19. i 20. veka. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, MSC, 34/2, Beograd 2005, s. 255-268.

  24. Književni kanon prema ženskom pismu. Od Skerlića do Deretića i Palavestre, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Srpska književnost i balkanske književnosti. Istorija i istoričari srpske književnosti, 32/2, Beograd 2004, s. 293-303.

  25. Między faktem a fikcją. O funkcji listu w prozie pisarek serbskich w pierwszej połowie XX wieku, „Pamiętnik Słowiański” LIV, 2004, zeszyt 2, Warszawa, s. 51-71.

  26. Epistolarna proza srpskih spisateljica prve polovine 20. veka. Žanrovske osobine, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Prožimanje žanrova u srpskoj književnosti. Književno delo Miloša Crnjanskog i poetičke promene u savremenoj srpskoj književnosti, 33/3, Beograd 2004, 209-219.

  27. Da li postoji „genološki pakt”? O intimističkim žanrovima u prozi srpskih spisateljica početkom 20. veka, „Zbornik Matice srpske za književnost i jezik”, knjiga LI, sveska 3, Novi Sad 2005, s. 695-708.

  28. Transgresje narracyjne w prozie Jeleny Dimitrijević albo serbski dyskurs w działaniu, „Pamietnik Słowiański” LV, 2005, zeszyt 1, Kraków, s.3-24.

  29. Između ispovesti, svedočanstva i izazova. Forme književnog dnevnika u prozi Milice Janković, „Žanrovi srpske književnosti. Poreklo i poetika oblika”, br. 2, urednici Z. Karanović, S. Radulović, Novi Sad 2005, s. 257-276.

  30. Gender diskurs u akciji. Naratološke transgresije kod srpskih spisateljica na početku 20. veka. Slučaj: Jelena Dimitrijević, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Razvoj nove srpske književnosti. Srpska književnost i kultura u Evropi tokom 19. i 20. veka, 34/3, Beograd 2005, s. 255-268.

  31. Feminizam u krivom ogledalu: o komediji „UJEŽ” Branislava Nušića, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Humoristička i satirična tradicija u srpskoj književnosti, 35/2, Beograd 2006, s. 309-321.

  32. Od književne fikcije do putopisne reportaže. Dnevničke forme u prozi Jelene Dimitrijević, „Žanrovi srpske književnosti. Poreklo i poetika oblika”, br. 3, urednici Z. Karanović, S. Radulović, Novi Sad 2006, s. 247-271.

  33. Između stvarnosti i mašte ili lirska autobiografija žene u pesništvu Danice Marković, [w:] Trenuci Danice Marković. Zbornik radova, uradila Slobodnaka Peković, Institut za književnost i umetnost, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” Čačak, Beograd 2007, s. 145-157.

  34. Modernističke i postmodernističke reprezentacje egipatske stvarnosti u srpskoj književnosti XX veka (Jelena Dimitrijević – Jovan Dučić – Isidora Bjelica) [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Književnost i stvarnost, 36, Beograd 2007, s. 265-276.

  35. Počeci ženskog feminističkog eseja u srpskoj književnosti 19. veka [w:] Sinhronijsko i diahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti, urednik Z. Karanović, Filozofki fakultet, Novi Sad 2007, s. 157-170.

  36. Rodno čitanje srpske književnosti, „ProFemina. Časopis za žensku književnost i kulturu”, broj 46-50, Beograd, 2007-2008, s. 135-137.

  37. Naratološka transgresija ili srpski modernistički gender-diskurs u književnoj akciji (Milica Janković, Ispovesti, 1913), [w:] Teorije i politike roda. Rodni identiteti u književnostima i kulturama Balkana i jugoistočne Evrope, urednica Tatjana Rosić, Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2008, s. 305-316.

  38. Rod i identitet na pragu 21. veka u jugoistočnoj Evropi, „ProFemina. Časopis za žensku književnost i kulturu”, 51-52, Beograd 2008, s. 361-365.

  39. Od afirmacije do zaborava i šta dalje? Pripovetke Anđelije Lazarević, Milice Janković i Jele Spiridonović-Savić u Srpskoj književnoj zadruzi i u srpskom književnom kanonu, [w:] Mesto pripovetke u srpskoj književnosti. Dositej Obradović i Evropa. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 38/2, Beograd 2009, s. 209-220.

  40. Isidora Sekulić i igre gramatičkom kategorijom ili srpski književni diskurs u književnoj akciji,[w:] Sinhrоniјskо i diјаhrоniјskо izučаvаnје vrstа u srpskој knjižеvnоsti, urednik Z. Karanović, Filоzоfski fаkultеt, Nоvi Sаd 2009, 251-262.

  41. „My” i „Oni”, Swój” i „Obcy”. Bałkany XX wieku z perspektywy kolonialnej i postkolonialnej, „Porównania”. Komparatystyka i studia porównawcze II, nr 6, 2009, s. 73-91.

  42. Od slike do portreta. Epifanije lica u esejističkom ciklusu Lica (1967) Ive Andrića [w:] Studia in honorem. U čast Pera Jakobsena. Zbornik radova, priredili D. Ajdačić i P. Lazarevic Di Đakomo, SlovoSlavia, Beograd 2010, s. 435-449.

  43. Między językami, miedzy kulturami. Formy nomadyzmu Mileny Pavlović Barilli (1909-1945) [w:] Od banity do nomady, pod red. J. Czaplińskiej i S. Giergiel, Uniwersytet Opolski, Opole 2010, s. 137-149.

  44. Enigmatska junakinja ili portreti Milene Pavlović Barili u savremenoj srpskoj književnosti [w:] Književnost i kultura. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 39/2, MSC, Beograd 2010, s. 649-659.

 

 1. Slavica non leguntur albo  o pewnym  jugosłowiańskim projekcie feministycznym okresu międzywojennego, „Przekładaniec. Półrocznik Katerdry UNESCO do  Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ”, red. Agnieszka Gajewska, Magda Heydel, Kraków nr 24 2/ 2011, Kraków, s. 128-140. (w ramach programu COST Action IS 0901, Women Writers in History- WWIH)

 

46. Ikony serbskiego romantyzmu jako bohaterowie współczesnej literatury popularnej, Poznańskie Studia Slawistyczne”, numer 1/2011,  „Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich”,  Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, red. A. Gawarecka, s. 123-140.

 

47. Ima li pravo Konstantin Bruner? Rodni ili univerzalni pristup stvaralaštvu žena u esejistici Isidore Sekulić, „Књиженство”, 1/2011,

 (w ramach projektu  178029 Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Serbii Министарствo за образовање и науку Србије), Књиженство, теорија и историја књижевности насрпском језику до 1915.)

http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?iss=1

 

48. Andrićevo delo kao inspiracija u savremenoj bosanskoj književnosti. Intertekstualni i dijaloški karakter „Drugog pisma iz 1920. godine” Muharema Bazdulja [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane.Ivo Andrić u srpskoj i evropskoj književnosti,. 42/2, Beograd 2012

49. Geograficzna czy symboliczna mapa nowej Europy? Rebeki West podróże po Jugosławii [w:]  Topografia tożsamości, tom 2., pod red. A. Firlej i W. Jóźwiaka, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012, s. 303-315

 

50. Slavica non leguntur: On a Feminist Project of Interwar Yugoslavia, “Przekładaniec”, ed. Magda Heydel, Feminism and Translation, vol. 24, (2010), Kraków, 2012,   pp.131-143. ( ISBN 978-83-233-8669-8 )

 

51. “Hat Constantin Brunner Recht?” Zu Genderspezifischen und universellen Aspekten in Isidora Sekulić Essayistik [w:] “Isochimenen”. Kultur und Raum im Werk von Isidora Sekulić, herausgegeben von Tatjana Petzer und Angela Richter, Muenchen-Berlin-Washington, D.C., 2012, 149-166.

 

52. Транскултурална личноступокрету или форме номадизма Милене Павловић Барили, „Књиженство”, број 2, 2012, главна уредница Б. Дојчиновићhttp://www.knjizenstvo.rs/magazine.php

 1. Projekat: Emancipacija. Draga Gavrilović i srpski feministički esej  [w:] Valorizacija razlika. Zbornik sa naučnog skupa o Dragi Gavrilović (1854-1917), urednica dr Svetlana Tomić, ALTERA, Beograd 2013, s. 43-55. ISBN 978-86-6007-125-7

54. Women’s Writings in Isidora Sekulić’s Feminist Essays, “Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia”, Interpretation and Subversion, 3/2013, Cluj, p.21-32. ISSN: 1220-0484

55. Ivo Andrić – Miljenko Jergović – Muharem Bazdulj, albo o międzypokoleniowym dialogu we współczesnej literaturze bośniackiej, „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język – Literatura – Kultura” Ivo Andrić, 10/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 59-70, ISSN 1733-4802

56. The Balkan Imaginarium: Rebecca West and her Yugoslavian Encounters

“Књиженство”, број 3, 2013,  http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php

 

 

Wywiady:

 

 1.  Opublikowano 11.01.2013, „Политика” – Култура.

Интервју: Магдалена Кох, слависткиња. Жене о којима се ћути, водила Марина Вулићевић

http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Zene-o-kojima-se-cuti.lt.html

 

 1.  Opublikowanowmarcu 2013. Wywiadwczasopiśmieelektronicznym „Libartes

Neodređenosttermina ,,ženskopismoje štetnazarecepcijutradicije. IntervjusaMagdalenomKoh, poljskomslavistkinjom, vodilaMilenaIlić

http://libartes.com/2013/mart/intervju/magdalena_koh.php

 

 

 

Recenzje:

 1. 1.  Zagubieni w czasie, na prowincji, wszędzie… – I. Seku­lić, Kron­ika małomiasteczkowego cmentarza, tł. M. Kordo­wicz, Warszawa 1983 [w:] „Odra” 1984, nr 6, s. 99-100.2.  Eksperymenty i ekstrawagancje – Tragarze zdań. Antologia młodej poezji serbskiej, wybór i przekład J. Kornhauser, Kraków 1983 [w:] „Odra” 1985, nr 9, s. 103-105.3.  J. Hristić, Čehov dramski pisac [w:] „Slavica Wrati­sla­viensia” XXXVI, 1985, s. 117‑120.4.  J. Lešić, Nušićev smijeh [w:] „Pamiętnik Słowia­ńs­ki” XXXIII, 1986, s. 267-272.5.  J. Novaković-Lopušina, Ba­siswoorden­boek Nederlands-Servokroatisch, deel 1, Beograd 1993; Srpskohrvatsko-nizozem­ski bazični rečnik, deel 2, Beograd 1994 [w:] „Neerlandica Extra Muros” XXXIII, 2, mei 1995, s. 63-64.

  6. B. Zieliński, Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju [w:] „Slavica Wratislaviensia” CIX, 2000, s. 179-184.

  7. De Serviërs in Nederlandse en Vlaamse ogen – J. Novaković-Lopušina, Srbi i jugoistočna Evropa u nizozemskim izvorima do 1918, Beograd 1999 [w:] „Ons Erfdeel“. Algemeen-Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift, 2 maart-april 2000, s.300-301.

  8. Book Review by Magdalena Koch: Biljana Dojčinović-Nešić, GendeRings. Gendered Readings in Serbia Women’s Writing, Beograd 2006, „ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southeern European Women’s and Gender History, Volume 2, 2008, New York, London, s. 236-238. (w języku angielskim)

  9. Gender i Bałkany, recenzja książek: Biljana Dojčinović-Nešić, GendeRings. Gendered Readings in Serbia Women’s Writing, Asocijacija za žensku inicijativu, Beograd 2006, CD ROM, pp. 185 oraz Gender and Identity. Theories from and/or on Southeastern Europe, editors J. Blagojević, K. Kolozova, S. Slapšak, Belgrade Women’s Studies and Gender Research Center, Belgrade 2006, pp. 472, – “Pamiętnik Słowiański”, tom LVIII, rok 2008, zeszyt 1, s. 128-138.

  10. Recenzja książki: Tvrtko Andrija Mursalo, Hrvati na jugu Afrike (1757-1997), Nakladni zavod Matice hrvatske: Hrvatska matica iseljenika, Zagreb 2003, ss. 213, –“ WERKWINKEL. Journal of Low Countries and South African Studies”, UAM, vol. 3, 2008, s. 173-180. (w języku angielskim)

 2. Komunikaty:
 3. Jubileusz F. Dostojewskiego w Instytucie Filolo­gii Słowiańs­kiej Uniwersytetu Wrocławskiego 12. 11. 1981, „Pr­ze­g­ląd Rusy­cystyczny” 1983, z. 2, s. 115-116. Pod nazwiskiem: M. Lewczy­k.2. Opracowanie dla Państwowej Opery we Wrocławiu programu do „Nocy Wigilijnej” S. Rimskiego-Korsakowa, grudzień 1987.3. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Insty­tucie Filologii Słowiańskiej „Poetyka romantyzmu i neoroman­tyzmu w literaturach słowiańskich”, „Slavica Wratislaviensia” XLVIII, 1989, s. 131-134.

 

 1. Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, Intersemiotyczność, numer 2/2012, s. 423-427.

 

5. Transcultural, Transnational, Trans-disciplinary Perspectives on Women’s Literary History before 1918, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, Intersemiotyczność, numer 2/2012, 437-438.

 

Udział w projektach krajowych i zagranicznych

 1. Międzynarodowy projekt Žanrovi u srpskoj književnosti – poetika oblika. Uniwersytet w Nowym Sadzie (Serbia), kierownik prof. dr Zoja Karanović, 2004-2008.
 2. Międzynarodowy projekt Milena Pavlović Barilli  (w setną rocznicę urodzin i 65 rocznice śmierci), Ministerstwo Kultury Republiki Serbii oraz wydawnictwo belgradzkie Hesperiaedu, współkierownictwo Adele Mazzola i Zorica Stablović-Bulajić, 2009-2010.
 3. COST Action IS 0901 WWIH (Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture), Huygens Instituut, Holandia, kierownik projektu: prof. dr Suzan van Dijk  http://www.womenwriters.nl/ 2009-2013.
 4. Grant promotorski nr N N103 398840 pt. Dušana Kovačevicia dialog ze współczesnością (dramat – teatr – film) wraz z Dagmarą Szałęgą, 2011-2013.
 5. Indywidualny projekt badawczy MNiSW nr 4357/PB/IFS/10 Serbski esej feministyczny , 2010-2015.
 6. Międzynarodowy projekt badawczy finansowane przez  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915, kierowniczka projektu – prof. Dr Biljana Dojčinović http://www.knjizenstvo.rs/index.php , 2010-2014.

o

Doświadczenia zagraniczne

Prowadzenie wykładów zagranicznych dla slawistów w ramach programu Erasmus:

Maj 2003, Uniwersytet w Turynie (Włochy)

Maj 2009, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)

Maj 2010, Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)

Prowadzenie wykładów dla slawistów w ramach programu CEEPUS:

 

Kwiecień 2006, Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)

Prowadzenie wykładów dla serbistów w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Serbskiej AZBUKUM (Nowy Sad, lipiec 2002)

Słuchaczka/uczestniczka Leniej Szkoły Języka i Kultury Chorwackiej w Dubrowniku (sierpień 2005, 2007, 2009)

Udział w konferencjach międzynarodowych (wybranych)

W roku 2011

3-5.11.2011 – Chawton House Library in Chawton (Wielka Brytania), konferencja: Voices in Dialogue, Referat mój: Is Constantine Brunner right? Concept of Women’s Writing in Isidora Sekulić’s Essays (West European and Serbian Context)

W roku 2012

8-9.03.2012Gniezno – temat: Projekty badawcze.  O przyjaźni (sympozjum zorganizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie)

Prezentacja moja: „Serbski esej feministyczny XIX-XX wiek” – historia,       teraźniejszość, perspektywy badawcze.  (Poznań – Belgrad – Haga)

 

19-20.04.2012Łódź (UŁ)- Ivo Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego

Referat mój: Ivo Andrić – Miljenko Jergović – Muharem Bazdulj albo o międzypokoleniowym dialogu we współczesnej literaturze bośniackiej

 

26-28.04.2012Bukareszt, Rumunia  (Spiru Haret University)-Międzynarodowa konferencja na temat: Women’s Writing and the East-West Connections within Europe w ramach projektu EU COST Action IS 0901 WWIH

Referat w języku angielskim: East, West and the Concept of Feminism in Jelena Dimitrijević’s prose

 

27-29.09.2012 – Stambuł, Turcja (Ozyegin University (Faculty of Arts and Science) – Międzynarodowa konferencja na temat: Transnational Perspectives on 19th and 20th Century. Women’s Writing: Turkey and Europe w ramach projektu EU COST Action IS 0901 WWIH

Referat w języku angielskim: Turkish in Cyrillic. Serbian Woman Writer Jelena Dimitrijević on Turkish Harems

 

W roku 2013

5-8.06.2013, Uniwersytet Szczeciński, konferencja: Literatura, pieniądze, kobieta.Na zaproszenie Organizatorów brałam udział w panelu Południowosłowiańskie kobiety o pieniądzach i  na pieniądzach (banknotach) – prezentacja w panelu Księgowanie – pisarki wczoraj i dziś

30.11.2013, Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia, konferencja: Susret kultura – Encounter of Cultures. Referat: Balkanski imaginarijum: susret Rebeke Vest sa jugoslovenskim kulturama

 

23-24.10.2013, IFS, Uniwersytet Jagielloński, konferencja: In hoc signo vinces. Symbole władzy – władza symboli w przestrzeni kultury Słowian dawniej i dziś. Referat: „Postaci intrygi” Kseniji Atanasijević albo o uczciwości władzy akademickiej na Uniwersytecie Belgradzkim w okresie międzywojennym

10-11.12.2013, IFS UAM, Poznań,  konferencja: Trans-Misje Kroatystyki/Trans-Misije Kroatistike, Referat: Digitalna humanistika kao šansa razvoja rodnih studija

 

 

 

 

 

 

Facebook