Prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Zakład Literatur Południowosłowiańskich – profesor, p. 381,

e-mail:  krypien@amu.edu.pl

Prodziekan ds. współpracy krajowej i międzynarodowej

Redaktor naczelna „Poznańskich Studiów Slawistycznych”

 

Zainteresowania naukowe:

Literatura i kultura słowiańskiego Południa, zwłaszcza Chorwacji, od romantyzmu po współczesność – ze szczególnym uwzględnieniem przełomu modernistyczno-awangardowego oraz przełomu stuleci. W centrum zainteresowania znajduje się poezja XX i XXI wieku, literatura wojenna, zagadnienia tożsamościowe, podmiot i podmiotowość, geografia kulturowa, imagologia, antropologia literacka. Z dziewiętnastowiecznego piśmiennictwa uwagę badawczą poświęca zwłaszcza literaturze podróżniczej, w której penetruje chorwacki dyskurs tożsamościowy. Wśród zainteresowań znajdują się także badania nakierowane na chorwacki dyskurs kulinarny jako płaszczyznę deklaracji identyfikacyjnych (w chorwackim uwikłaniu pomiędzy Śródziemnomorzem, Europą Środkową i Półwyspem Bałkańskim) oraz “miejsca pamięci” jednostkowej i zbiorowej.

 

Lista publikacji:

Książki:

„Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990-2010), Poznań 2011, s. 415.

Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagrzeb 2000, s. 275.

Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu), Poznań 2000, s. 234.

 

Wybór i opracowanie:

Poljska kratka priča, „Quorum” br. 5-6/2000, s. 250-284.

Młoda Chorwacja, „FA-art” nr 4/1996, s. 100-194.

Redakcja:

Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013., współredakcja z: Tvrtko Vuković, Zagreb 2015.

Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, współredakcja z: M. Brekalo, A. Banović-Markovska, M. Buntić, S. Čolić, M. Jakimovska-Tošić, Z. Kramarić, I. Musić, S. Špoljar Vržina, I. Žužul, Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Osijek – Zagreb 2014.

OS lamnigu – četvrti : Flakerova srednjoeuropska postmoderna, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Osijek 2012, s. 554.

Widzieć Chorwację. Panorama chorwackiej literatury i kultury 1990-2005, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Poznań 2005, s. 722.

Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 540.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa, nr 12/2017.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Relacja państwo – Kościół w historii i kulturze, nr 10/2016.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Teorie i praktyki genderowe w słowiańskich tekstach kultury. Innowacje – inspiracje – interpretacje, nr 11/2016.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Mikronarody i mikrojęzyki słowiańskie, nr 8/2015.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym, nr 9/2015.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Dysydenci, kontestatorzy, kultura oporu i współczesność, nr 6/2014.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Antun Gustav Matoš, nr 7/2014.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”, Magiczna moc słów w językach, literaturach i kulturach słowiańskich, nr 4/2013.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Boskość władzy w kulturach językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei, nr 5/2013.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Intersemiotyczność, nr 2/2012.

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim, nr 3/2012.

Poznańskie Studia Slawistyczne”. Kontynuacja czy odrzucenie. Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, nr 1/2011.

Redakcja tematyczna:

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Forma i funkcja w słowiańskich językach i tekstach kultury, nr 13/2017

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Antun Gustav Matoš, nr 7/2014

 

Artykuły:

Od marzeń o wyzwoleniu po tęsknotę za utraconą arkadią. Dziewiętnastowieczne relacje z podróży bośniackich franciszkanów, w: Słowianie w podróży, Tom I, Język i kultura, red. R. Wyżkiewicz-Maksimow, J. Dziuba, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2016, s. 27–40.

Od przyjemności podniebienia do satysfakcji tożsamościowych i rozkoszy erotycznych, w: Małe przyjemności: katalog słowiański, red. E. Solak, B. Popiołek i B. Todorović, Wydawnictwo «scriptum», Kraków, 2016, s. 345–358.

Chorwackie spotkania z kulturą islamu w dziewiętnastowiecznym podróżopisarstwie. We władzy stereotypów, w: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, red. A. Buras-Marciniak, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2016, s. 23–39.

Melankolični doživljaj prostora u Matoševim putopisima, w: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014., red. S. Botica, D. Nikolić, J. Tomašić, I. Vidović Bolt, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2016, s. 547–556.

Pomiędzy lokalnym a interkulturowym kodem żywności i folkloru, w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, red. V. Petreska, J. Rękas, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova w Skopiu, Skopie – Poznań, 2015, s. 265–280.

Na zachodnich rubieżach. Paradoksy chorwackiej kultury, w: Zachodnioeuropejska mozaika kulturowa (1848-2010), red. Maria Tomczak, Grażyna Gajewska, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Gniezno, 2015, s. 225-249.

Kuharski kanconijer. Veljko Barbieri priča o hrani, djetinjstvu i identitetu, w: O pričama i pričanju danas, red. J. Marković i L. Marks, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 2015, s. 321–342.

Hrvatski romantičari otkrivaju Bosnu, w: Sarajevski filološki susreti II. Zbornik radova (knjiga II), red. S. Kodrić, V. Preljević, Sarajevo 2014, s. 280–301. ISSN 2233-1018.

Bośnia – hortus horridus. Obraz Bośni w podróżach franciszkanów Grgi Marticia i Ivana Frano Jukicia, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”.  2014, tom 7, nr 4(7)2014, s. 263–278.

Od lokalnog preko iznadnacionalnog do ničije zemlje. Prostor i identitet u suvremenom hrvatskom pjesništvu na primjeru poezije Delimira Rešickoga, w: Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, red. M. Brekalo, A. Banović-Markovska, M. Buntić, S. Čolić, M. Jakimovska-Tošić, Z. Kramarić, I. Musić, K. Pieniążek-Marković, S. Špoljar Vržina, I. Žužul, Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Osijek – Zagreb, 2014, s. 291–305.

Granična iskustva i iskustva s putovanja:  intertekstualni rat Tomice Bajsića, „Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu”, 2014, tom 38, nr 58, s. 101–118.

Relacje ze spotkania z inną kulturą w dziennikach podróży chorwackiego romantyzmu, w: Spotkania międzykulturowe 1. Literaturoznawstwo. Kultura, red. Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar, Sylwia Sojda, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 114-123.

Szczęśliwe ulice chorwackich miast, w: Topografia tożsamości, red. B. Zieliński, Poznań 2012, s. 61-72.

Spotkanie „Wschodu” i „Zachodu”. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci w Zimowym letnisku Vladana Desnicy, w: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. W. Jóźwiak, I. Lis-Wielgosz, Poznań 2012, s. 263-277.

Spożywać cywilizację. Gastronomiczne kartografowanie Kulturowego oblicza Chorwacji, w: Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni, red. Bogusław Zieliński, s. 273-289, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.

Historia obecna i nieobecna. Młode pokolenie twórców chorwackich wobec wojny, w:  Oblicza przeszłości, red. W. Wrzosek, Bydgoszcz 2011, s. 231-248.

Śladem romantycznej kreacji bohatera w chorwackiej poezji końca XX wieku. Od wampira do konsumenta. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr1/2011, s. 203-224.

Poluglasom, poluriječju o polutami predgrađa. O poezji Krešimira Bagića. „Nova Croatica”, nr V (2011), s. 13-31.

Współcielesność podmiotu lirycznego i świata we współczesnej poezji chorwackiej, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, „Slavica Wratislaviensia” CLIII, Wrocław 2011, s. 211-221.

Graniczne doświadczenia romantycznej podróży do Bośni, w: Progi, pasaże, granice, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań 2011, s. 143-157.

Put u vlastitu odsutnost. Ironična autoreferencijalnost u poeziji Branka Čegeca, „Quorum“, br 3/4, 2011, s. 42-55.

Nieprzełomowy kataklizm, w: Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, red. Bogusław Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 23-33.

Odpoistovjećivanjadoneprimjećivanja. Otisakgradautekstovimaosječkihpjesnikinja Kornelije Pandžić, Tee Gikić, Marine Tomić, „Kolo“ br 1/2008, s. 175-196.

Krajolici, putovi, mjesta, vrijeme – neki vidovi Šimićeve prostorne imaginacije u Preobraženjima, w: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, red. V. Pandžić, Profil, Zagrzeb-Drinovci 2008, s. 431-450.

Bitanga. Obraz z życia Zagrzebia, czyli miasto i jego mieszkańcy oczyma Janka Policia Kamova), w: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski i M. Kryska-Mosur, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 95-107.

Stvarnosna poezija, „Riječi – časopis za književnost, kulturu i znanost”, Sisak, nr 1-3, 2008, s. 196-207.

Portreti nepoznatih žena ili vodeni subjekt Marijane Radmilović, w: OSlamnigu III, Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, hrvatski postmodernitet, red. G. Rem, Osijek 2007, s. 51-60.

Pomiędzy mową a milczeniem, w: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 369-381.

Čegecovo ogledanje sosobnošću. Prilog razmišljanjima o situaciji postmoderna subjekta, w: Modernitet druge polovice 20. stoljeća, Postmodernitet. III Slamnigovi dani, red. G. Rem, Osijek 2006, s. 275-287.

Krótkie opowiadanie o Nowym Zagrzebiu,w: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, red. L. Miodyński, Katowice 2005, s. 32-46.

Gotski grad, w: 4. kijevski  književni susreti. Posvećeno Antunu Branku Šimiću. Zbornik radova, red. S. Matoš, M. Mićanović i V. Pandžić, Kijevo 2005, s. 15-26.

Branka Čegeca zmagania z osobnością. Przyczynek do rozważań nad sytuacją ponowoczesnego podmiotu, w: Z małą ojczyzną w sercu, red. M. Walczak-Mikołajczakowa i B. Zieliński, Poznań 2005, s. 105-115.

Umęczone miasto. Swój czy obcy Osijek,w: Swoje i cudze, tom 3, red. B. Zieliński, Poznań 2005, s. 169-181.

Ekspresje (nie)podmiotowości i (nie)tożsamości w najnowszej poezji chorwackiej, w: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje i perspektywy, tom III, Podmiotowość, red. B. Czapik-Lityńska, Warszawa 2005, s. 212-222.

Duchowość ponowoczesnej poezji (na przykładzie zbioru poetyckiego Knjiga o anđelima Delimira Rešickiego), „Studium” nr 1 (43)/2004, s. 103-114.

Samo za obrazovane i situirane. Knjiga u Poljskoj, „Tema” br. I/1-2/2004, s. 42-43.

Kvadarni oblutak. Kratka priča o Novom Zagrebu, „Tema” br 5-6/2004, s. 114-120.

Postmoderni Bog?, w: Modernitet druge polovice 20. stoljeća, Postmodernitet. III Slamnigovi dani, red. G. Rem, Osijek 2003, s. 155-169.

Mišljenje A. B. Šimića o pjesničkoj riječi, „Hrvatska Obzorja” br. 3-4/2002, s. 191-199.

Lirski subjekt u labirintu suvremenosti, Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II, red. D. Sesar, I. Vidović Bolt, Zagrzeb 2001, s. 399-406.

Bóg i najnowsza poezja chorwacka,w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria, red. B. Zieliński. Poznań 2001, s. 187-200.

Slika – prozor u svijet (O slikotvornosti A. B. Šimića),w: Sto godina Antuna Branka Šimića, red. S. Vrljić, Mostar 1998, s. 19-41.

Koncepcja języka poetyckiego w refleksji Antuna Branka Šimicia, „Język artystyczny”, red. D. Ostaszewska, E. Jędrzejko, Katowice 1996, s. 211-221.

Utopijne aspekty refleksji Antuna Branka Šimicia nad językiem poetyckim, w: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian, t.II: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim, red. B. Czapik-Lityńska, Katowice 1996, s. 90-97.

Młoda Chorwacja, „FA-art” nr 4/1996, s. 99.

Poezja Jovana Dučicia – antywzorzec estetyczny awangardy, w: Rozpad mitu i języka?, red. B. Czapik, Katowice 1992, s. 119-125.

Recenzje:

Niesmak po lekturze Historii Kościoła, „Poznańskie Studia Slawistyczne”  2016, tom 10/2016, nr 10, s. 433–441.

W optyce gatunków. Historia literatury chorwackiej XIX wieku. Vinko Brešić, Hrvatska književnost 19. stoljeća, Alfa, Zagreb 2015, „Slavia Occidentalis”  2015, tom 2015, nr 72/2 , s. 229–237.

Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Sabina Giergiel, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, 276 s., „Slavia Occidentalis”  2014, tom 2014, nr 71, s. 170–174.

OS lamnigu (Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga),„Pamiętnik Słowiański”2003, s. 133-137.

Otkrivanje Poljaka Poljacima, „Zarez” nr 87, 12.09.2002, Zagrzeb.

Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989, Leszek Małczak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 871., „Slavia Occidentalis”  2013, tom 70, nr 2, s. 175–179.

Kryzys tożsamości. Slavica, „Pamiętnik Słowiański” 1993, t. XLIII, s. 143-146. (recenzja)

Rzecz o wielości lub o zaczarowanym tramwaju. Dragan Velikić Casus Brema. http://www.pogranicze.sejny.pl/?s=oficyna&a=Ksiazki&e=casus_brema_spotkanie

Katarzyna Wołek-San Sebastian, „Trzecia kultura” a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 184, „Pamiętnik Słowiański”, tom LXIII, nr 1-2/2013, s. 128-133.

Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989, Leszek Małczak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 871., „Slavia Occidentalis”  2013, tom 70, nr 2, s. 175-179.

Sprawozdania:

Poslijediplomska kroatistika u Poznanju, „Croatian Studies Review / Časopis za hrvatske studije“, Sydney – Split – Waterloo – Zagreb 5 (2008), s. 165-170.

Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Pamiętnik Słowiański” 1993, t. XLIII, s. 189-192. (sprawozdanie z sesji)

 

Przekłady z języka chorwackiego (teksty literackie i naukowe):

 

Mirko Marjanović, Sarajewski dziennik: Żyć w śmierci (Sarajevski dnevnik. Živjeti smrt). „FA-art”, nr 4/1996, s. 189-194.

Tomislav Domović, Jak do bestselleru(Kako do bestsellera); Wyjście na scenę (Izlazak na scenu). „FA-art” nr 4/1996, s. 115.

Miroslav Mićanović, Wspomnienia (szkic tramwaju) [Uspomene (nacrt tramvaja)]; Czuję jak poezja (Osjećam kako poezija); Pan Jakobson opuszcza Chorwację (Gospodin Jakobson napušta Hrvatsku). „FA-art” nr 4/1996, s. 160-161.

Zorica Radaković, Śmierć jest w ziemi (Smrt je u zemlji); Za późno na zapomnienie (Kasno je za zaborav). „FA-art” nr 4/1996, s. 167.

Katarina-Zrinka Matijević, Prawa górna dwójka (Dvojka desno gore). „FA-art” nr 4/1996, s. 168.

Alen Galović, Piasek z dłoni(Pijesak s dlana); Deodorant spray for men (Deodorant spray for men); Generał (General). „FA-art” nr 4/1996, s. 143.

Ivan Herceg, Astronauta. „FA-art” nr 4/1996, s.142.

Tomica Bajsić, Pustelnik, którego znałem (Pustinjak kojeg sam poznavao); Kiedy uderzysz się siekierą w nogę podczas rąbania drewna (Kada se lupiš sjekirom po nozi dok cijepaš drva); Kardynał Kuharić przy telefonie 9827 (Kardinal Kuharić na telefonu 9827). „FA-art” nr 1-2/2000.

Branko Čegec, Długi obraz dzieciństwa (Duga slika djetinjstva); W Chorwacji znów wszyscy piszą Nokturn (U Hrvatskoj ponovo svi pišu nokturno); Przyczynek do dziejów rezygnacji (Prilozi za povijest odustajanja). „FA-art” nr 1-2/2000.

Marko Samardžija, Język chorwacki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Linguaria, red. V. Mitrinović. Poznań 2001, s. 85-90.

Stanislav Marijanović, Interpretacja jako metoda badania noweli chorwackiej, w: Slawistyka u progu nowego wieku, red. B. Zieliński, Poznań 2001, s. 125-131.

Robert Perišić, Wymuszanie haraczu (Utjerivači), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 13-15.

Edo Popović, Czy seks nie wydaje wam się nieco przeceniany (Ne mislite li da je seks malčice precijenjen), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 16-18.

Senko Karuza, Blues Radazina (Radazin blues), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 19-20.

Dalibor Šimpraga, Zapasy wojenne (Ratne rezerve), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 21-22.

Delimir Rešicki,Kraków, Kazimierz (Krakow, Kazimierz); Nostalgia (Nostalgija); Warszawa (Varšava), przeł. K. Pieniążek-Marković, „Studium” nr 1(43)/2004, s. 99-102.

Goran Rem, Pamiętasz Łucję (Sjećaš li se Lucije?), w: Widzieć Chorwację. Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 6-7.

Dario Grgić, Delikatnie mnie stratyfikuj (rejestr grup czytelniczych) (Stratificiraj me nježno), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 73-81.

Sanja Jukić, Miłości nieparzyste (szkic o współczesnej poezji) (Neparne ljubavi. Kratak nacrt suvremenoga pjesništva), w:Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 105-130.

Josip Sever, Europa (Europa), w:Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 131.

Slavko Jendričko, Antologijne iluzje Any Sabo (Antologijske iluzije Ane Sabo), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 133.

Branko Maleš, „this is not a love song”, w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 136-137.

Goran Rem, and we gotta no where,  w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 140-141.

Branko Čegec, Czerń (Crno), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 142.

Zorica Radaković, Nie przestanę (Neću prestati), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 144.

Simo Mraović, *** (Pewnego dnia do drzwi zapukał diabełek) (Jednog dana pokuca vražićak na vrata), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 147.

Sanjin Sorel, Świerszcz śpiewa gospel ciekawskim turystom na chińskim murze (Cvrčak pjeva gospel na kineskome Zidu znatiželjnim turistima), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 155.

Ivana Bodrožić, Przypomnij mi (Podsjeti me), w: Widzieć Chorwację. Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 165-166.

Delimir Rešicki, Generacja bez imienia – chorwacka poezja lat dziewięćdziesiątych (Generacija bez imena – hrvatsko pjesništvo devedesetih), w: Widzieć Chorwację, Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 167-181.

Lada Kaštelan, Ostatnie ogniwo (Posljednja karika), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 291-298.

Asja Srnec-Todorović, Martwe wesele (Mrtva svadba), w: Widzieć Chorwację. Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 299-310.

Ana Lederer, Rzeczywistość i współczesny dramat chorwacki (Zbilja i suvremena hrvatska drama), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński,s. 341-346.

Goran Rem, „Witamy na wojnie” Davora Špišicia i bliźnich – transmedialność (Dobrodošli u rat Davora Špišića i bližnjih iliti transmedijalnost), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 393-405.

Josip Cvenić, Płynęła rzeka Drava (Tekla rijeka Drava), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 415-418.

Miroslav Mićanović, Ulica jednokierunkowa (Jednosmjerna ulica), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 419-424.

Veljko Barbieri, W cieniu skrzydlatych lwów (U sjeni krilatih lavova), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 425-428.

Josip Sever, Zacisze 1 (Zatišje 1), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 447.

Goran Rem, Hej-hey!, w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 449.

Simo Mraović, *** (Nie patrz na mnie) (Nemoj me gledati), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 450.

Kornelija Pandžić, Ogród (Vrt), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 451.

Damir Šodan, Niepogoda (Nevrijeme), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 454.

Marijana Radmilović, Chowam twoje włosy (Sahranjijem ti kosu), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 456.

Branko Čegec, Poza do sytuacji w prozie (Poza za proznu situaciju), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 461-464.

Miroslav Mićanović, Walizki (Kovčezi), Jetty, Nieobecność (Odsutnost), „Piękność dnia” („Ljepotica dana”), Boisko (Teren), „Rozsypany ciężar” („Rasuti teret”), Dzielnica (Kvart), złożone do druku: Katowice (planowany rok wydania czerwiec 2011)

Przekłady na język chorwacki:

 

Marek Nowakowski, Stanje rata (Stan wojny), z tomu: Raport o stanie wojennym (Izvještaj o izvanrednom stanju). „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Kornel Filipowicz, Besmrtni, z tomu Rozmowy na schodach (Razgovori na stubištu), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Włodzimierz Odojewski, U stepi, stričcima i divizmi (W stepie, ostach i burzanie), z tomu: Zabezpieczanie śladów (Čuvanje tragova), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Ida Fink, Drzazga Trijeska, z tomu: Skrawek czasu, Odsječak vremena, „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Sławomir Mrożek, Lice (Twarz) „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Olga Tokarczuk, Stranac, („Arkusz” br 1/ 1995), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Adam Wiedman, Vilica (widelec), z tomu: Wszędobylstwo, Kraków 1997, „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Łukasz Gorczyca, Poljska (Polska), z tomu: Najlepsze polskie opowiadania (Najbolje poljske priče), Poznań 1999, „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Dariusz Nowacki, Ciągłość i różnorodność. O prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych, „Quorum” br. 5-6/2000.

W zgodzie z własną wrażliwością (U skaladu s vlastitom osjećajnošću), Z Wojciechem Kuczokiem rozmawia Dariusz Nowacki, „Quorum” br. 5-6/2000.

Dariusz Bitner, Śmierć psa (Smrt psa), „Quorum” br. 5-6/2000.

Natasza Goerke, Niepokoje wychowanki Torlesa (Nemiri Torlesove štićenice), „Quorum” br. 5-6/2000.

Andrzej Stasiuk, Chodzenie do kościoła (Odlaženje u crkvu), „Quorum” br. 5-6/2000.

Dariusz Nowacki, Prema normalnosti. Poljska proza – zadnijh 20 godina (Ku normalności. Proza polska – ostatnih 20 lat), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.

Dariusz Nowacki, Nastavljanje i raznolikost II, „Aleph” br. 12/2005.

 

Komitet redakcyjny czasopism naukowych:

„Društvene i humanističke studije” Tuzla (Bośnia i Hercegowina)

„Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu”, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

„ANAFORA. Časopis za znanost o književnosti”, Filozofski fakultet Sveučilista J.J. Strossmayera u Osijeku.

„Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja” , Rijeka.

 

Facebook