Prof. UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

Zakład Literatur Południowosłowiańskich – profesor, p. 381,

e-mail:  pienmar@poczta.onet.pl

Redaktor naczelna „Poznańskich Studiów Slawistycznych”

 

Zainteresowania naukowe:

Literatura i kultura chorwacka od XIX wieku do dzisiaj – ze szczególnym uwzględnieniem romantycznego podróżopisarstwa, przełomu modernistyczno-awangardowego oraz współczesnej poezji  (zagadnienia tożsamościowe, podmiot i podmiotowość, literatura wojenna, geografia kulturowa, imagologia, antropologia literacka)

 

Lista publikacji:

Książki:

 1. Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića, Zagrzeb 2000, s. 275.
 2. Twórczość poetycka Antuna Branka Šimicia (Ze studiów nad poezją chorwackiego ekspresjonizmu), Poznań 2000, s. 234.
 3. „Ja”-człowiek i świat w najnowszej poezji chorwackiej (1990-2010), Poznań 2011, s. 415.

 

Wybór i opracowanie:

 1. Młoda Chorwacja, „FA-art” nr 4/1996, s. 100-194.
 2. Poljska kratka priča, „Quorum” br. 5-6/2000, s. 250-284.

 

Redakcja:

 1. Widzieć Chorwację. Panorama chorwackiej literatury i kultury 1990-2005, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Poznań 2005, s. 722.
 2. Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 540.
 3. OS lamnigu – četvrti : Flakerova srednjoeuropska postmoderna, współredakcja z G. Remem i B. Zielińskim, Osijek 2012, s. 554.
 4. „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Kontynuacja czy odrzucenie. Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, nr 1/2011.
 5. „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Intersemiotyczność, nr 2/2012.
 6. „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim, nr 3/2012.
 7. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, Magiczna moc słów w językach, literaturach i kulturach słowiańskich, nr 4/2013.
 8. „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Boskość władzy w kulturach językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei, nr 5/2013.
 9. „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Dysydenci, kontestatorzy, kultura oporu i współczesność, nr 6/2014.
 10. „Poznańskie Studia Slawistyczne”. Antun Gustav Matoš, nr 7/2014.

Redakcja tematyczna:

„Poznańskie Studia Slawistyczne”. Antun Gustav Matoš, nr 7/2014

 

Artykuły:

 

 1. Poezja Jovana Dučicia – antywzorzec estetyczny awangardy, w: Rozpad mitu i języka?, red. B. Czapik, Katowice 1992, s. 119-125.
 2. Koncepcja języka poetyckiego w refleksji Antuna Branka Šimicia, „Język artystyczny”, red. D. Ostaszewska, E. Jędrzejko, Katowice 1996, s. 211-221.
 3. Utopijne aspekty refleksji Antuna Branka Šimicia nad językiem poetyckim, w: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian, t.II: Z przemian świadomości utopijnej w procesie historycznoliterackim, red. B. Czapik-Lityńska, Katowice 1996, s. 90-97.
 4. Młoda Chorwacja, „FA-art” nr 4/1996, s. 99.
 5. Slika – prozor u svijet (O slikotvornosti A. B. Šimića),w: Sto godina Antuna Branka Šimića, red. S. Vrljić, Mostar 1998, s. 19-41.
 6. Lirski subjekt u labirintu suvremenosti, Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II, red. D. Sesar, I. Vidović Bolt, Zagrzeb 2001, s. 399-406.
 7. Bóg i najnowsza poezja chorwacka,w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria, red. B. Zieliński. Poznań 2001, s. 187-200.
 8. Mišljenje A. B. Šimića o pjesničkoj riječi, „Hrvatska Obzorja” br. 3-4/2002, s. 191-199.
 9. Postmoderni Bog?, w: Modernitet druge polovice 20. stoljeća, Postmodernitet. III Slamnigovi dani, red. G. Rem, Osijek 2003, s. 155-169.
 10. Duchowość ponowoczesnej poezji (na przykładzie zbioru poetyckiego Knjiga o anđelima Delimira Rešickiego), „Studium” nr 1 (43)/2004, s. 103-114.
 11. Samo za obrazovane i situirane. Knjiga u Poljskoj, „Tema” br. I/1-2/2004, s. 42-43.
 12. Kvadarni oblutak. Kratka priča o Novom Zagrebu, „Tema” br 5-6/2004, s. 114-120.
 13. Krótkie opowiadanie o Nowym Zagrzebiu,w: Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze, red. L. Miodyński, Katowice 2005, s. 32-46.
 14. Gotski grad, w: 4. kijevski  književni susreti. Posvećeno Antunu Branku Šimiću. Zbornik radova, red. S. Matoš, M. Mićanović i V. Pandžić, Kijevo 2005, s. 15-26.
 15. Branka Čegeca zmagania z osobnością. Przyczynek do rozważań nad sytuacją ponowoczesnego podmiotu, w: Z małą ojczyzną w sercu, red. M. Walczak-Mikołajczakowa i B. Zieliński, Poznań 2005, s. 105-115.
 16. Umęczone miasto. Swój czy obcy Osijek,w: Swoje i cudze, tom 3, red. B. Zieliński, Poznań 2005, s. 169-181.
 17. Ekspresje (nie)podmiotowości i (nie)tożsamości w najnowszej poezji chorwackiej, w: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje i perspektywy, tom III, Podmiotowość, red. B. Czapik-Lityńska, Warszawa 2005, s. 212-222.
 18. Čegecovo ogledanje sosobnošću. Prilog razmišljanjima o situaciji postmoderna subjekta, w: Modernitet druge polovice 20. stoljeća, Postmodernitet. III Slamnigovi dani, red. G. Rem, Osijek 2006, s. 275-287.
 19. Portreti nepoznatih žena ili vodeni subjekt Marijane Radmilović, w: OSlamnigu III, Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, hrvatski postmodernitet, red. G. Rem, Osijek 2007, s. 51-60.
 20. Pomiędzy mową a milczeniem, w: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 369-381.
 21. Stvarnosna poezija, „Riječi – časopis za književnost, kulturu i znanost”, Sisak, nr 1-3, 2008, s. 196-207.
 22. Nieprzełomowy kataklizm, w: Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, red. Bogusław Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 23-33.
 23. Odpoistovjećivanjadoneprimjećivanja. Otisakgradautekstovimaosječkihpjesnikinja Kornelije Pandžić, Tee Gikić, Marine Tomić, „Kolo“ br 1/2008, s. 175-196.
 24. Krajolici, putovi, mjesta, vrijeme – neki vidovi Šimićeve prostorne imaginacije u Preobraženjima, w: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, red. V. Pandžić, Profil, Zagrzeb-Drinovci 2008, s. 431-450.
 25. Bitanga. Obraz z życia Zagrzebia, czyli miasto i jego mieszkańcy oczyma Janka Policia Kamova), w: Miasto w kulturze chorwackiej. Urbano u hrvatskoj kulturi, red. M. Falski i M. Kryska-Mosur, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 95-107.
 26. Historia obecna i nieobecna. Młode pokolenie twórców chorwackich wobec wojny, w:  Oblicza przeszłości, red. W. Wrzosek, Bydgoszcz 2011, s. 231-248.
 27. Śladem romantycznej kreacji bohatera w chorwackiej poezji końca XX wieku. Od wampira do konsumenta. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr1/2011, s. 203-224.
 28. Poluglasom, poluriječju o polutami predgrađa. O poezji Krešimira Bagića. „Nova Croatica”, nr V (2011), s. 13-31.
 29. Współcielesność podmiotu lirycznego i świata we współczesnej poezji chorwackiej, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 9, Ciało, „Slavica Wratislaviensia” CLIII, Wrocław 2011, s. 211-221.
 30. Graniczne doświadczenia romantycznej podróży do Bośni, w: Progi, pasaże, granice, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań 2011, s. 143-157.
 31. Put u vlastitu odsutnost. Ironična autoreferencijalnost u poeziji Branka Čegeca, „Quorum“, br 3/4, 2011, s. 42-55.
 32. Szczęśliwe ulice chorwackich miast, w: Topografia tożsamości, red. B. Zieliński, Poznań 2012, s. 61-72.
 33. Spotkanie „Wschodu” i „Zachodu”. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci w Zimowym letnisku Vladana Desnicy, w: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. W. Jóźwiak, I. Lis-Wielgosz, Poznań 2012, s. 263-277.
 34. Relacje ze spotkania z inną kulturą w dziennikach podróży chorwackiego romantyzmu, w: Spotkania międzykulturowe 1. Literaturoznawstwo. Kultura, red. Krystyna Jarząbek, Anna Ruttar, Sylwia Sojda, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2013, s. 114-123.
 35. Spożywać cywilizację. Gastronomiczne kartografowanie Kulturowego oblicza Chorwacji, w: Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni, red. Bogusław Zieliński, s. 273-289, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.

Recenzje:

 1. Kryzys tożsamości. Slavica, „Pamiętnik Słowiański” 1993, t. XLIII, s. 143-146. (recenzja)
 2. Otkrivanje Poljaka Poljacima, „Zarez” nr 87, 12.09.2002, Zagrzeb.
 3. OS lamnigu (Modernitet druge polovice dvadesetog stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga),„Pamiętnik Słowiański”2003, s. 133-137.
 4. Rzecz o wielości lub o zaczarowanym tramwaju. Dragan Velikić Casus Brema. http://www.pogranicze.sejny.pl/?s=oficyna&a=Ksiazki&e=casus_brema_spotkanie
 5. Katarzyna Wołek-San Sebastian, „Trzecia kultura” a problemy przekładu nowszej literatury chorwackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 184, „Pamiętnik Słowiański”, tom LXIII, nr 1-2/2013, s. 128-133.
 6. Croatica. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1944–1989, Leszek Małczak, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2013, s. 871., „Slavia Occidentalis”  2013, tom 70, nr 2, s. 175-179.

Sprawozdania:

 1. Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, „Pamiętnik Słowiański” 1993, t. XLIII, s. 189-192. (sprawozdanie z sesji)
 2. Poslijediplomska kroatistika u Poznanju, „Croatian Studies Review / Časopis za hrvatske studije“, Sydney – Split – Waterloo – Zagreb 5 (2008), s. 165-170.

 

Przekłady z języka chorwackiego (teksty literackie i naukowe):

 

 1. Mirko Marjanović, Sarajewski dziennik: Żyć w śmierci (Sarajevski dnevnik. Živjeti smrt). „FA-art”, nr 4/1996, s. 189-194.
 2. Tomislav Domović, Jak do bestselleru(Kako do bestsellera); Wyjście na scenę (Izlazak na scenu). „FA-art” nr 4/1996, s. 115.
 3. Miroslav Mićanović, Wspomnienia (szkic tramwaju) [Uspomene (nacrt tramvaja)]; Czuję jak poezja (Osjećam kako poezija); Pan Jakobson opuszcza Chorwację (Gospodin Jakobson napušta Hrvatsku). „FA-art” nr 4/1996, s. 160-161.
 4. Zorica Radaković, Śmierć jest w ziemi (Smrt je u zemlji); Za późno na zapomnienie (Kasno je za zaborav). „FA-art” nr 4/1996, s. 167.
 5. Katarina-Zrinka Matijević, Prawa górna dwójka (Dvojka desno gore). „FA-art” nr 4/1996, s. 168.
 6. Alen Galović, Piasek z dłoni(Pijesak s dlana); Deodorant spray for men (Deodorant spray for men); Generał (General). „FA-art” nr 4/1996, s. 143.
 7. Ivan Herceg, Astronauta. „FA-art” nr 4/1996, s.142.
 8. Tomica Bajsić, Pustelnik, którego znałem (Pustinjak kojeg sam poznavao); Kiedy uderzysz się siekierą w nogę podczas rąbania drewna (Kada se lupiš sjekirom po nozi dok cijepaš drva); Kardynał Kuharić przy telefonie 9827 (Kardinal Kuharić na telefonu 9827). „FA-art” nr 1-2/2000.
 9. Branko Čegec, Długi obraz dzieciństwa (Duga slika djetinjstva); W Chorwacji znów wszyscy piszą Nokturn (U Hrvatskoj ponovo svi pišu nokturno); Przyczynek do dziejów rezygnacji (Prilozi za povijest odustajanja). „FA-art” nr 1-2/2000.
 10. Marko Samardžija, Język chorwacki w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Linguaria, red. V. Mitrinović. Poznań 2001, s. 85-90.
 11. Stanislav Marijanović, Interpretacja jako metoda badania noweli chorwackiej, w: Slawistyka u progu nowego wieku, red. B. Zieliński, Poznań 2001, s. 125-131.
 12. Robert Perišić, Wymuszanie haraczu (Utjerivači), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 13-15.
 13. Edo Popović, Czy seks nie wydaje wam się nieco przeceniany (Ne mislite li da je seks malčice precijenjen), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 16-18.
 14. Senko Karuza, Blues Radazina (Radazin blues), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 19-20.
 15. Dalibor Šimpraga, Zapasy wojenne (Ratne rezerve), „FA-art” nr 1-2/2003, s. 21-22.
 16. Delimir Rešicki,Kraków, Kazimierz (Krakow, Kazimierz); Nostalgia (Nostalgija); Warszawa (Varšava), przeł. K. Pieniążek-Marković, „Studium” nr 1(43)/2004, s. 99-102.
 17. Goran Rem, Pamiętasz Łucję (Sjećaš li se Lucije?), w: Widzieć Chorwację. Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 6-7.
 18. Dario Grgić, Delikatnie mnie stratyfikuj (rejestr grup czytelniczych) (Stratificiraj me nježno), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 73-81.
 19. Sanja Jukić, Miłości nieparzyste (szkic o współczesnej poezji) (Neparne ljubavi. Kratak nacrt suvremenoga pjesništva), w:Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 105-130.
 20. Josip Sever, Europa (Europa), w:Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 131.
 21. Slavko Jendričko, Antologijne iluzje Any Sabo (Antologijske iluzije Ane Sabo), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 133.
 22. Branko Maleš, „this is not a love song”, w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 136-137.
 23. Goran Rem, and we gotta no where,  w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 140-141.
 24. Branko Čegec, Czerń (Crno), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 142.
 25. Zorica Radaković, Nie przestanę (Neću prestati), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 144.
 26. Simo Mraović, *** (Pewnego dnia do drzwi zapukał diabełek) (Jednog dana pokuca vražićak na vrata), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 147.
 27. Sanjin Sorel, Świerszcz śpiewa gospel ciekawskim turystom na chińskim murze (Cvrčak pjeva gospel na kineskome Zidu znatiželjnim turistima), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 155.
 28. Ivana Bodrožić, Przypomnij mi (Podsjeti me), w: Widzieć Chorwację. Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 165-166.
 29. Delimir Rešicki, Generacja bez imienia – chorwacka poezja lat dziewięćdziesiątych (Generacija bez imena – hrvatsko pjesništvo devedesetih), w: Widzieć Chorwację, Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 167-181.
 30. Lada Kaštelan, Ostatnie ogniwo (Posljednja karika), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 291-298.
 31. Asja Srnec-Todorović, Martwe wesele (Mrtva svadba), w: Widzieć Chorwację. Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 299-310.
 32. Ana Lederer, Rzeczywistość i współczesny dramat chorwacki (Zbilja i suvremena hrvatska drama), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński,s. 341-346.
 33. Goran Rem, „Witamy na wojnie” Davora Špišicia i bliźnich – transmedialność (Dobrodošli u rat Davora Špišića i bližnjih iliti transmedijalnost), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 393-405.
 34. Josip Cvenić, Płynęła rzeka Drava (Tekla rijeka Drava), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 415-418.
 35. Miroslav Mićanović, Ulica jednokierunkowa (Jednosmjerna ulica), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 419-424.
 36. Veljko Barbieri, W cieniu skrzydlatych lwów (U sjeni krilatih lavova), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 425-428.
 37. Josip Sever, Zacisze 1 (Zatišje 1), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 447.
 38. Goran Rem, Hej-hey!, w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 449.
 39. Simo Mraović, *** (Nie patrz na mnie) (Nemoj me gledati), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 450.
 40. Kornelija Pandžić, Ogród (Vrt), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 451.
 41. Damir Šodan, Niepogoda (Nevrijeme), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 454.
 42. Marijana Radmilović, Chowam twoje włosy (Sahranjijem ti kosu), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 456.
 43. Branko Čegec, Poza do sytuacji w prozie (Poza za proznu situaciju), w: Widzieć Chorwację,Poznań 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, s. 461-464.
 44. Miroslav Mićanović, Walizki (Kovčezi), Jetty, Nieobecność (Odsutnost), „Piękność dnia” („Ljepotica dana”), Boisko (Teren), „Rozsypany ciężar” („Rasuti teret”), Dzielnica (Kvart), złożone do druku: Katowice (planowany rok wydania czerwiec 2011)

Przekłady na język chorwacki:

 

 1. Marek Nowakowski, Stanje rata (Stan wojny), z tomu: Raport o stanie wojennym (Izvještaj o izvanrednom stanju). „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 2. Kornel Filipowicz, Besmrtni, z tomu Rozmowy na schodach (Razgovori na stubištu), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 3. Włodzimierz Odojewski, U stepi, stričcima i divizmi (W stepie, ostach i burzanie), z tomu: Zabezpieczanie śladów (Čuvanje tragova), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 4. Ida Fink, Drzazga Trijeska, z tomu: Skrawek czasu, Odsječak vremena, „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 5. Sławomir Mrożek, Lice (Twarz) „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 6. Olga Tokarczuk, Stranac, („Arkusz” br 1/ 1995), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 7. Adam Wiedman, Vilica (widelec), z tomu: Wszędobylstwo, Kraków 1997, „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 8. Łukasz Gorczyca, Poljska (Polska), z tomu: Najlepsze polskie opowiadania (Najbolje poljske priče), Poznań 1999, „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 9. Dariusz Nowacki, Ciągłość i różnorodność. O prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych, „Quorum” br. 5-6/2000.
 10. W zgodzie z własną wrażliwością (U skaladu s vlastitom osjećajnošću), Z Wojciechem Kuczokiem rozmawia Dariusz Nowacki, „Quorum” br. 5-6/2000.
 11. Dariusz Bitner, Śmierć psa (Smrt psa), „Quorum” br. 5-6/2000.
 12. Natasza Goerke, Niepokoje wychowanki Torlesa (Nemiri Torlesove štićenice), „Quorum” br. 5-6/2000.
 13. Andrzej Stasiuk, Chodzenie do kościoła (Odlaženje u crkvu), „Quorum” br. 5-6/2000.
 14. Dariusz Nowacki, Prema normalnosti. Poljska proza – zadnijh 20 godina (Ku normalności. Proza polska – ostatnih 20 lat), „Književna Revija”, Matica hrvatska Osijek, br. 5-6/2000.
 15. Dariusz Nowacki, Nastavljanje i raznolikost II, „Aleph” br. 12/2005.

 

Komitet redakcyjny czasopism naukowych:

 

„Nova Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu”, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

„ANAFORA. Časopis za znanost o književnosti”, Filozofski fakultet Sveučilista J.J. Strossmayera u Osijeku.

„Fluminensia. Časopis za filološka istraživanja” , Rijeka.

 

Facebook