Prof. UAM dr hab. Galia Simeonova-Konach

Zakład Literatur Południowosłowiańskich – profesor nadzwyczajny, p. 386,

e-mail: gskonach@amu.edu.pl

Galia Simeonova-Konach zdjecie

Pola badawcze:

Literatura i kultura bułgarska XX i XXI wieku, szczególnie modernizm, awangarda, postmodernizm; literatury i kultury południowosłowiańskie; poezja bułgarska XX wieku; tożsamość kulturowa; współczesne pisarstwo kobiece; ideologiczne paradygmaty literatury i kultury; translatoryka; kulturologiczne i socjologiczne ujęcia recepcji (w tym przekładów dzieł literackich); współczesna popkultura a media; socjologia literatury; narodowe identyfikacje; Antyk; starożytna Tracja; kultura i historia Bizancjum; średniowieczna sztuka bułgarska; teologia prawosławna; ikonografia; historia sztuki; historia i kultura Europy Południowo-Wschodniej;

 

Publikacje (wybrane):

 

 • Monografie:

 

Książki autorskie:

 • 1) Постмодернизмът. Българският случай (Postmodernizm. Przypadek bułgarski),wyd. „Изток-Запад”.Sofia 2011; ISBN 978-954-411-177-9; (s. 423);
 • 2) Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa, tłum. H. Karpinska, wyd. „Aspra-JR”. Warszawa 2001; ISBN 83-88766-03-01, (s. 135); Tłumaczenie na język polski książki Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев.
 • 3)Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев, wyd. „Аб”.Sofia 1999; ISBN 954-9885-32-1,(s. 210);

 

Książki (współautorskie):

 • 4) Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa L-Z, t. XVI, opracowanie haseł – praca zbiorowa, G. Simeonova-Konach i in.,  red. I. Kunińska, wyd.„Arkady”. Warszawa 2010/2011 r., ISBN 978-83-213-4572-7, (s. 540);
 • 5) Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa A-K,t. XV, opracowanie haseł – praca zbiorowa, Galia Simeonova-Konach i in.,  red.I. Kunińska, wyd. „Arkady”. Warszawa 2008/2009, ISBN978-83-213-4425-6, (s. 397);

G. Simeonova-Konach napisała i opracowała 60 haseł dotyczących zabytków sztuki, architektury i kultury Bułgarii do 16-tomowej serii „Historia sztuki” – Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa (wyd. „Arkady”, Warszawa);

 

Redakcja książki:

 • 6)Румен Леонидов. Румботавър. Стихове 1976-1996, red. G. Simeonova-Konach,Sofia 2013, ISBN 978-619-152-274-3, ISBN 978-954-411-196-0 (s. 167)
 • 7) Нобеловите награди за литература – мост между културите (LiterackanagrodaNoblamostmiędzykulturami), Uniwersytetim. św. św. CyrylaiMetodego, Polski Instytut w Sofii, Ambasada RP, WielkieTyrnowo 2012. ISBN 978-954-2968-48-1, (s. 417)
 • 10) Емил Андреев, Стъклената река (Szklanarzeka), red. G. Simeonova-Konach, wyd. „Фабер”,WielkieTyrnowo 2005, ISBN 954-775-525-0, (s. 273). Powieść Szklana rzeka otrzymała nagrodę VICK za najlepszą książkę roku 2005;
 • 8) Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku. Wybór, redakcja, przedmowa i posłowe G. Simeonova-Konach, wyd. „Varsovia-Serdica”. Warszawa 2007, ISBN 978-83-89396-27-3, (s. 208);
 • 9) Koniec mitologii. Rumen Leonidov. Poezje, wybór i redakcja G. Simeonova-Konach, wyd. „FABS”. Warszawa 2007;
 • 11) Ziemscyaniołowie, niebiańscyludzie. Anachoreciwbułgarskiejliteraturzeikulturze,wybór, wstęp, red. G. Minczew, red.tomu G. Simeonova-Konach, wyd. „Orthdruk”,Białystok 2002, ISBN 83-85368-91-4, (s. 135);

 

Artykuły:

 • 1) Polsko-bułgarska i bułgarsko-polska komunikacja kulturowa w kontekście zmian ustrojowych i globalizacji. Obecna, nieznana, nieodkryta [w:] Postscriptum Polonistyczne, red. M. Grigorova, G. Simeonova-Konachet. al., No. 2 (12). Katowice 2013, s. 19-31. ISSN 1898-1593;
 • 2)Игра за душата на дявола”за мултикултурността и литературният топос „погранична земя” в контекста на творчеството на Иво Андрич и най-новата полска проза(„Graoduszę diabła”.OmultikulturalizmieiliterackimtoposiepograniczewtwórczościIvoAndriciainajnowszejpolskiejprozie) [w:] Scientificworks – Philology, vol. 50, book 1, partB,ed. Z. Cholakova, Zh. Ivanov et. al.,University Paisii Hilendarski Press. Plovdiv 2012, s. 212-227. ISBN 0861-0029;
 • 3)„Nie brać ręczników do rzymskiej łaźni” – o recepcji komediopisarstwa Stanisława Stratijewa w Polsce[w:]„Południowosłowiańskie zeszyty naukowe. Język. Literatura. Kultura”, nr 9. Łódź 2012, s. 115-123. ISSN 1733-4802;
 • 4) Политическите и културологически измерения на Нобеловата награда за литература(PolitycznyikulturologicznywymiarliterackiejnagrodyNobla)[w:] Нобеловите награди за литература – мост между културите, Uniwersytetim. św. CyrylaiMetodego. WielkieTarnowo 2012, s. 38-52.  ISBN 978-954-2968-48-1;
 • 5)Трансгресиите на авангарда, „малкият неоавангард” и идеологемите на нормативната естетика в контекста на постмодерното в българската проза(Transgresjeawangardy, neoawangarda  iideogemyestetykinormatywnejwkontekściebułgarskiegopostmodernizmu)[w:]Пространство на словото. Юбилеен сборник посветен на 70 годишнината от рождението на проф. дфн Светлозар Игов (JubileuszowytompoświęconyProf. dr. hab. SvetlozarowiIgovowi),BułgarskaAkademiaNauk, IL, Uniwersytetim. PaisijaChilendarskiego. Sofia 2012, s. 646-656. ISBN 978-954-8712-77-4;
 • 6) Градът или Градината с манекените (MiastoalboOgródzmanekinami) [w:] Topografiatożsamości,red. B. Zieliński, t.1, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2012, s. 37-49. ISBN 978-83-232-2437-2, ISSN 1429-7612;
 • 7) Pascha Bułgarska, Unia i jej konteksty konstantynopolitańskie w badaniach prof. Tonczo Żeczewa[w:] Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, wyd. „Pro”. Poznań 2012, s. 33-51. ISBN 978-83-63090-20-3;
 • 8) Religijne tabu: Atos a bułgarskie écriture feminine  [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, wyd. „Rys”. Poznań 2012, s. 191-203; ISBN 978-83-60517-83-3;
 • 9)Между стилизациите и симулакриите (Międzystylizacją asimulacres) [w:] Progi, pasaże, granicewkulturachsłowiańskich, jubileuszowy tom poświęcony Prof. dr hab. B. Zielińskiemu, red. A. Gawarecka, M. Bałowski, wyd. „Pro”. Poznań 2011, s. 237-245. ISBN 978-83-63090-00-5
 • 10)Историята – антиутопиите на Упадъка и Прехода (Historia – antyutopieUpadku i Transformacji)[w:]Следите на словото, red. Кр. Чакърова,  jubileuszowy tom poświęcony Prof. dfn D. Ivanovej, wyd. „Kontekst”. Płowdiw 2011, s. 458-468. ISBN 978-954-8238-34;
 • 11) Zdziejówbułgarskiegoruchukościelnego w XIX wieku. Narracje i fakty [w:] „Rocznik Teologiczny”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, r. LII, zeszyt 1-2. Warszawa 2010/2011, s. 257-279; ISSN 0239-2550;
 • 12)Българските пътешествия на Ален-Роб Грийе (Bułgarskie wędrówki Alena Robbe-Grilett’a)[w:]„Литературен вестник” (Gazeta Literacka), nr 41-42, 27. grudnia. Sofia 2011, s. 4-5;
 •     13)Гибелта на буколическа България (Zagłada Bułgarii bukolickiej) [w:] „Liberal Review”(www.librev.com) 18. października 2011 r.;
 •     14)Българските Борхесианци (Bułgarscy Borgesowcy) [w:] „Liberal Review”(www.librev.com), 5. listopada2011 r.;
 •     15)Знаците на античната архификция (Znaki antycznej archefikcji)[w:]Научни трудовеПУ „ПаисийХилендарски”, Филология, т. 48, кн. 1, сб. А.Płowdiw 2011, s. 325-331. ISBN 0861-0029;
 •     16) Kobieta-polityk, media a transformacje po 1989 r.  [w:] Napisać kobietę…Dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji, red. A. Nasiłowska, M. Karabelova, wyd. PAN, IBL i BAN, Instytut Literatury. Sofia 2009, s. 212-244. ISBN 978-954-8712-62-0;
 •     17)Моделните пространства Изток-Запад в най-новата полска проза (Modele przestrzeni w najnowszej prozie polskiej) [w:] Паисиевичетения 2008. Филология. Интертекстуалният диалог – традиции и перспективи. Литературознание. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, т. 46, кн. 1, сб. Б. Płowdiw 2009, s. 401-417. ISBN 0861-0029;
 •     18)От водениците на Постол до Бялата лястовица. Рецепцията на творчеството на Йордан Йовков в Полша (OdmłynówPostoładoBiałejjaskółki.RecepcjatwórczościJordanaJowkowawPolsce)[w:] Добруджа. Юбилеен том посветен на 125 годишнината от рождението на Йордан Йовков. Нови изследвания (Dobrudża, Jubileuszowyzbiórpoświęcony 125. rocznicyurodzinJordanaJovkova. Nowebadania), red. nacz. prof. A. Kuzmanova. InstytutLiteraturyBułgarskiejAkademiiNauk – Sofia, MuzeumLiterackieim. JordanaJovkova. Dobrich 2005-2008, s. 344-357. ISSN 0205-2210;
 •     19) Симулакрумът и Моцартовата опера (SimulacrumaoperaMozarta), red. Клео Протохристова и колектив [w:] Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти(Mozartliterackie  fabuły, tematyzacji, konteksty. Publikacja poświęcona Rokowi Mozartowskiemu), Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego, Ambasada Republiki Austrii w Bułgarii.Płowdiw 2008, s. 172-187. ISBN 978-954-516-843-7;
 •    20) Transgresje uniwersalizmu bułgarskiego [w:] Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie?, red. Jacek Sobczak, Aleksander W. Mikołajczak, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2008, s. 91-99. ISDN 978-83-60677-47-6;
 •    21)Красотата на параболата. Дилетантът. Марионетката (Pięknoparaboli. Dyletant. Marionetka) [w:] Известия на Националния литературен музей (WiadomościNarodowegoMuzeumLiteraturySofia), т. V, Издателска къща „ФДК”. Sofia 2008, s. 145-158. ISSN 1312-4072;
 •     22) Metamorfozy projektu narodowego (na przykładzie bułgarskiej kultury i literatury) [w:] Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2008, s. 83-93. ISBN 978-83-60677-47-6;
 •   23) Bulgarian Feminist Criticism and Women’s Writing. Mothers and Daughters [w:] The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies, ed. H. Janaszek- Ivanićkova, red. J. Kornhauser, wyd.“Elipsa”. Warszawa 2007, s. 138-147. ISBN 978-83-60677-47-6;
 •   24) Между Тъжната любов и Антихриста. РецепциятанатворчествотонаЕмилиянСтаневвПолша(Między Smutną miłością a Antychrystem. RecepcjatwórczościEmilianaStanevawPolsce)[w:] Писател български 100 години от рождението на Емилиян Станев. Нови изследвания(Pisarzbułgarski. 100 rocznicaurodzinEmilianaStaneva. Nowebadania), red. проф. Иван Сарандев, Радка Пенчева, wyd. BułgarskiejAkademiiNauk. Sofia 2007, s. 325-351;ISBN 978-954-607-760-8.
 •   25) O Antologii [w:] Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku, wyd. Varsovia-Serdica. Warszawa 2007, s. 204-206. ISBN 978-83-89396-27-3;
 •   26)Румен Леонидов. Краят на  митологията (PoezjaRumenaLeonidova. „Koniec mitologii”) [w:] „Култура” бр. 23. Sofia 2007, s.8-9;
 •    27) Człowiek o wielu imionach albo o bułgarskiej prozie przełomu XX i XXI wieku [w:] Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku, wyd. „Varsovia-Serdica”. Warszawa 2007, s.5-18. ISBN 978-83-89396-27-3;
 •     28) Междутекстовосттакатопоетическакомуникация(Międzytekstowość jako komunikacja poetycka)[w:] Модерниятнаратив: интертекстуалнипресичания. ПроблеминабългарскаталитературапрезХХвек. Юбилеенсборниквчестна 70-сетгодишнинатанапроф. д-р хабил. дфнЕлкаКонстантинова(Współczesna narracja: międzytekstowe powiązania. Problemy literatury bułgarskiej XX wieku. Jubileuszowy tom poswięcony prof. dr hab. Elce Konstantinovej), съст. Е. Трайкова, М. Иванова-Гергинова, П. Ватова, wyd. Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk. Sofia 2006, s. 248-260. ISBN 978-954-90282-3-2;
 •    29) Прозаическите антиутопии на Освободеното поколение. ПолскатапрозаотпоследнотодесетилетиенаХХвек(Antyutopie Generacji  Wyzwolonej. Polska proza ostatniej dekady XX wieku) [w:] Научнитрудове. Филология (Badania naukowe. Filologia), ред. П. Пенев, Ив. Чобанов, т. 41, кн. 1. Płowdiw 2006, s. 223-235. ISNN 08610029;
 •    30) Żenskość/tożsamość/podmiotowość Pani G. O twórczości Emilii Dvoryanovej [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Podmiotowość, red. B. Czapik-Lityńska, t. III, wyd. „Elipsa”. Warszawa 2005, s. 248-257. ISBN 83-7151-717-3;
 •    31)Пътувайки за Бабадаг. ЗаполскатапрозаотпреломанаXXи XXI век(Jadąc do Babadagu. O prozie polskiej z przełomu XX i XXI wieku)[w:] НаучнитрудовенаПУПаисийХилендарски”. Филология(Badania naukowe Uniwersytetu im. PaisijaChiledarskiego. Filologia), ред. колегия, т. 44, кн. 1, сб. Б. Płowdiw 2006, s. 310-327;
 •    32) Granica między Poetą a Lilią. O intertekstualności [w:] Intertekstualność w literaturach i kulturach słowiańskich, red. I. Kowalska-Paszt, M. Kuczyńska, J. Czaplińska, A. Wątorski, wyd. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2006, s. 251-261. ISBN 83-60065-47-0
 •    33)БългарскатапостмодернилитератураотпреломанаХХиХХІвек(Bułgarska proza postmodernistyczna z przełomu XX i XXI wieku)[w:] Научни трудове,Филология (Badania naukowe. Filologia), red. zespół, Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego, т. 40, кн. 1.Płowdiw 2005, s.429-435.
 •    34) Od „Chryi” do intertekstualności [w:]Zmałaojczyzną wsercu. Księga pamiątkowa, dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań2005, s. 131-143. ISBN 83-232-1521-9, ISSN 1429-7612;
 •    35) Historia jako fakt, zdarzenie i narracja. Dramat „Bogomilka” Blagi Dimitrowej. Dzienniki i bohaterowie Emiliana Stanewa [w:] „Slavia Meridionalis”, nr 5. Warszawa 2005, s. 75-95. ISSN 1233-6178;
 •     36) Витолд Гомбрович: структура на манталитета и автоперформанс (WitoldGombrowicz. Strukturamentalnościiautoperformance)[w:] сп. „Славянски диалози”, бр. 1. Płowdiw 2005, s. 120-131. ISSN 1312-5346;
 •     37) С ключа на днешните митове исках да отключа днешния ден (Zkluczemmitówotworzyć chciałamdzisiejszydzień)[w:] Алманах за литература и изкуство„Света гора” (AlmanachLiteracki „Svetagora”), бр. 6. WielkieTyrnowo 2005, s. 383 – 397. ISSN 1311-0209;
 •     38) Литература невъзможна за осъществяване или между епистемологията и постмодерността (Literaturaniemożliwadospełnieniaalbomiędzyepistemologią aponowoczesnością)[w:] Научни трудове, Филология, ред. колектив, т. 40, кн. 1. Płowdiw 2005, s. 429-435;
 •    39) Европейската мечта (Marzenieeuropejskie) [w:] „Седем”, бр. 125, Sofia 2005, s. 8-9;
 •    40) Разказвач на истории (Gawędziarz)[w:] Стъклената река, wyd. „Факел Изток-Запад”. Sofia 2004, s. 270-274;
 •    41) Idea słowiańska a Egzotyczny Inny[w:] Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A.W. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2004, s. 247-259. ISBN 83-232-1430-1;
 •    42) Bułgaria wielokulturowa. Mój Ruszczuk Eliasa Canettiego[w:] Kulturowe konteksty integracji europejskiej, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, wyd. Collegium Europeaum, Gniezno 2004, s. 52-63. ISBN 83-918778-3-3;
 •    43) Uwagi o bułgarskiej prozie postmodernistycznej [w:] Tradycja a nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich, red. I. Kowalska-Paszt, J. Czaplińska, A. Horniatko-Szumiłowicz, M. Kuczyńska, wyd. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2004, s. 59-67. ISBN 83-7241-400-9, ISSN 0860-2751;
 •    44)Видяно от Варшава(WidzianezWarszawy) [w:]„Литературен вестник”,бр. 16. Sofia 2004, s. 6-9. ISSN 1310-9561;
 •    45) В огледалото на Естествения роман (WlustrzePowieściNaturalnej)  [w:]„Литературен вестник”, бр. 15. Sofia 2004, s. 6-10. ISSN 1310-9561;
 •     46) Topos „karczma” w nowej literaturze i kulturze bułgarskiej [w:] Praca i rozrywka w literaturach słowiańskich, red. E. Małek, wyd. Uniwersytet Łódzki.  Łódź 2003, s. 375 – 382. ISBN 83-7171-721-0;
 •    47) Notatki o bułgarskim postmodernizmie i nie tylko [w:] „Opcje”,nr 2. Katowice 2003, s. 31-38. ISSN 1230-9982;
 •    48)Цивилизационниифилософскипредпоставкивпостмодернатаепоха,влияещи върхубългаристикатавчужбина(Cywilizacyjne i filozoficzne zagadnienia epoki postmodernistycznej a bułgarystyka za granicą)[w:] Международни българистични проучвания. Опознай себе си за да опознаеш другите (Międzynarodowebadaniabułgarystyczne.Poznaj samego siebie aby móc poznać innych),red. проф. д-р. хаб. Л. Даскалов. wyd. „Faber”, Uniwersytet im. św. św Cyryla i Metodego. Wielkie Tyrnovo 2003, s. 100-111. ISBN 954-775-281-2;
 •   49)Боян Пенев. Границите на въздействие на чуждата култура – деконструкция на собствената (Oswajanieobcejkulturydekonstrukcjawłasnejkultury: poszukiwanianaukoweBojanaPeneva)[w:] Боян Пенев – 120 години от рождението му. Нови изследвания. Юбилеен сборник (BojanPenev –  zbiórjubileuszowypoświęcony  B. Penevovi. Nowebadania.)ред. проф. д.ф.н. Иван Сарандев, ст.н.с.д-р Елка Трайкова, ст.н.с.д-р Свилен Каролев, wyd. BułgarskaAkademiaNauk. Sofia 2003, s. 117-128. ISBN 954-906-83-9-0;
 •    50)Antykwewspółczesnejkulturzeiliteraturzebułgarskiej[w:] „FundamentaEuropaea”,ed. A.W. Mikołajczak. Gniezno 2002, s. 45-53;
 •    51) BojanPenev, drogiInności[w:]BułgarzynaUniwersytecieJagiellońskimwokresiemiędzywojennym, red. J. Rusek i W. Stępniak, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 2002, s.161-171. ISBN 83-903732-7-0;

 

Recenzje książek:

 

 • Г. Симеонова-Конах, Румен Леонидов в Полша. Край на митологията [w:] „Култура” бр.23.Sofia 2007, s. 8-9;
 • Г. Симеонова-Конах, Ломски разкази [w:] Е. Андреев, Ломски разкази (Opowiadaniazmiasta Łom),wyd. „Фабер”. WielkieTyrnowo 2006, ISBN 954-775-590-0, (s. 194);

 

Recenzje dot. publikacji książek G. Simeonovej-Konach:

 

 • Recenzje dot. książki Постмодернизмът. Българският случай (Postmodernizm. Przypadek bułgarski):
 • Вл. Донев, Малки постмодерни отечества (Małepostmodernistyczneojczyzny) [w:] „Култура”, nr 17, 04.05.2012, s. 6-7;Вашето литературно събитие на 2011 г. (Literackiewydarzeniaroku 2011)  [w:] „Литературен вестник”, nr 41-42, 26. grudnia, Sofia 2011, s. 1;М. Новков, Постмодернизъм в България: белетристичният случай (PostmodernizmwBułgarii: przypadekbeletrystyczny) [w:] „Литературен вестник”, nr 37, 23. października, Sofia 2011, s. 4-5;BułgarskaAkademiaNauk, Българистика. Bulgarica. Информационен бюлетин 2011; RecenzjaProf. SvetlozaraIgova [w:] PostmodernizmwBułgarii: przypadekbeletrystyczny, wyd. „Изток-Запад”, Sofia 2011;  •Artykuł redakcyjnyliterackiegoczasopismaelektronicznego „Lira”, 9. września, 2011 r.,www.lira.bg; •Artykuł redakcyjny literackiego czasopisma elektronicznego „Fakel”, 9. września, 2011; • Artykuł redakcyjny literacko-politycznego czasopisma elektronicznego „Liberal Review”, 5. października 2011 r., www.librev.com;•Recenzje, anotacje, opinie czytelników dot. książki Postmodernizm. Przypadek bułgarskizostały opublikowane na wielu portalach i stronach internetowych, między innymi: www.lira.bg, www.litvestnik.wordpress.com, www.librev.com, www.fakel.bg, www.kultura.bg, www.helikon.bg, www.svobodata.com, www.ciela.com, www.books.bg, www.knigosviat.net i in.

 

 • Recenzje dot. książki Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku:
 • Х. Карпинска, Българската литература в Полша(Bułgarska literatura w Polsce) [w:] „Литературен вестник”, nr 22, 15. czerwca Sofia 2011, s. 4-6; •К. Милошевска, Българската литература в Полша (Bułgarska literatura w Polsce)[w:] „Литературен вестник”,nr 15. Sofia 2009, s. 7; • I. Iwasiów, Bułgarska różnoimienność [w:]  „Pogranicza”, 1[72] Szczecin 2008, s. 113-116;Издават Алек Попов и Георги Господинов на полски език (Książki Aleka Popova i Georgia Gospodinova na język polski) [w:] в. „Класа”, 26. października,Sofia 2007, s. 8;Е. Константинова, Антологията „Człowiekowieluimionach. AntologiaprozybułgarskiejprzełomuXXiXXIwieku [w:] „Българистика” („Bulgarica”), кн. 15, wyd. BułgarskaAkademiaNauk, Sofia 2007, s. 109-111; • Г. Господинов,Два погледа отвън към съвременната българска литература „Човекът с много имена” (WspółczesnaliteraturabułgarskaCzłowiekowieluimionach” – spojrzeniezzewnątrz) [w:] „Литературен вестник”, бр. 32, 10. października, Sofia 2007,  s. 8;

 

 • Recenzje dot. tomu poetyckiego Koniec mitologii:
 • Леонидов на полски език (Leonidov na język polski) [w:] в. „Култура”, nr 24, 22.czerwcaSofia 2007, s. 9; • Бойко Ламбовски, Поезията на Румен Леонидов на полски(Poezja Rumena Leonidova  najęzyk polski [w:] „Сега”, 10. czerwca, Sofia 2007, s. 10; • Най-после и българска книга на полски език (Książka bułgarska na język polski) [w:] „Класа”, 5. października, Sofia 2007, s. 26; www.librev.com, www.lira.bg  www.litvestnik.wordpress.com, www.vsekiden.com, www.wordpress.com, www.fakel.bg, www.kultura.bgiin.

 

 • Recenzje dot. książki Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa;
 • К. Господарек, За Поета и Лилията (OPoecieiLilii)  [w:] „Култура”, nr 28, Sofia 2001, s. 2.

Inne:

 

 • Wybrane przekłady na język polski:

 

Poezja: • W polskim wydaniu książki Marii Todorovej Wyobrażone Bałkany (tłum. Piotr Szymor, Magdalena Budzińska, wyd. „Czarne”, Wołowiec 2008), zostały opublikowane przekłady G. Simeonovej-Konach poezji Pencho Slavejkova oraz prozy lirycznej (fragmenty) Ljubena Karavelova, s. 124,126. ISBN 978-83-7536-023-3 • Boris Hristov, Czarne litery na czarnym papierze [w:] „Opcje”, nr 2. Katowice 2003, s. 54-55; Proza: Nowele i opowiadania następujących autorów: •EmilAndreev, Wyspapijaków; •EmilAndreev, LadyJane; •GeorgiGospodinov, Zapiskiprzyrodnika; •EmiliaDvoryanova, Magdalena [w:]Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku, wyd. „Varsovia-Serdica”, Warszawa 2007, s. 19-52; 61-69; 105-117; 133-149.

 

 • Praca ze studentami w zakresie translatoryki:

 

W Antologii Człowiek o wielu imionach. Antologia prozy bułgarskiej przełomu XX i XXI wieku oraz w tomiku wierszy Koniec mitologiiwspółczesnego bułgarskiego poety Rumena Leonidova zostały opublikowane przekłady absolwentów bułgarystyki Instytutu Filologii Słowiańskiej – UAM, uczestników warsztatów Teorii i Praktyki Przekładu G. Simeonovej-Konach.

 

 • Popularyzacja wiedzy, literatury i kultury; publicystyka

 

Popularyzacja literatury współczesnej (bułgarskiej i polskiej): prezentacja twórczości współczesnych pisarzy między innymi: Emila Andreeva w Domu literatury (organizatorzy: Dom literatury, Tygiel kultury, KSP- UŁ, Łódź 2014), Aleka Popova (w ramach Dni kultury bułgarskiejCodzienność współczesna w literackim zwierciadle”, zorganizowane przez IFS-UAM, Poznań 2012); Georgia Gospodinova (Warszawa, 2011); polskich pisarek Anny Nasiłowskiej i Ingi Iwasiów (Instytut Polski w Sofii, 2007);Rumena Leonidova(w IFS-UAM, Poznań i FABS, Warszawa 2008). Prezentacja przekładów na język polski współczesnych pisarek i pisarzy Emilii Dvoryanovej,  Zdravki Eftimovej, Emila Andreeva, Georgia Gospodinova i in. w Instytucie Polskim, wspólnie z Radą Bułgarystyki Zagranicznej Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia 2008 jak i na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie (2008) i in.

 

 • Publicystyka i dziennikarstwo

 

• Galia Simeonova-Konach jest autorką ponad 250 artykułów, opublikowanychw mediach elektronicznych i tradycyjnych w latach 1988-2012. Była korespondentka w Polsce dawnej opozycyjnej prasy bułgarskiej między innymigazety „Demokracja” oraz„Vek 21”. W latach 90. jej publikacji ukazywały się też w „Gazecie Wyborczej” iRzeczpospolitej”. Spis artykułów [w:]Polonica w Bułgarii 1984-1994, red. Е. Janakieva, Е. Deneva, I. Antonov,Polski Instytut, Narodowa Biblioteka św. św. Cyryla i Metodego, Sofia 1995 (oraz w następnych wydaniach Polonica…).

 • Korespondencje, relacje „na żywo” jak i materiały na temat  polityki, kultury, literatury, problemów społecznych, edukacji, polsko-bułgarskich związków kulturalnych i naukowych, stosunków polsko-bułgarskich autorki są emitowane w programach bułgarskiej Publicznej Telewizji Państwowej Program 1 iRadia Narodowego, program Horyzont (www.bnt.bg; www.bnr.bg) i wielu innych; • Narodowa Telewizja SKAT, program i wywiad z G. Simeonovą-Konach, z okazji III kongresu bułgarystyki i Święta narodowego św. św Cyryla i Metodego, 24. maja 2013 r., http://www.skat.bg/videos/chas/4BG_13-05-24.wmv

 

Doświadczenia zagraniczne:

 

 • Wykłady

Niektóre pozycje z ostatnich lat, wykłady wygłoszone: • na Festiwalu współczesnej kultury, sztuki i muzyki Apolonia (Sozopol, Bułgaria 2013) • na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria 2012 r., w ramach Teaching Staff LLP-Erasmus); • na Festiwalu współczesnej kultury, sztuki i muzyki Apolonia (Sozopol, Bułgaria 2011); • na Międzynarodowych Seminariach Letnich Bułgarski język i kultura (Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodegow Wielkim Tyrnowie, 2002, 2007, 2010); • w Muzeum im. Emiliana Staneva w Wielkim Tyrnowie (2008, 2010); • na Uniwersytecie im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie; • w Bibliotece Uniwersytetu w Wielkim Tyrnowie (2008); • w Bułgarskim Instytucie Kultury w Warszawie (2008); • wMuzeum Literatury (Sofia 2007); • w Polskim Instytucie w Sofii (2007, 2008) i in.

 

 • Międzynarodowekonferencjenaukowe:
 • Międzynarodowajubileuszowakonferencja „60 latbułgarystykinaUniwersytecieEötvösLoránd„,Budapeszt 2014; Inhocsignovinces”:SymbolewładzywładzasymboliwprzestrzenikulturySłowiandawniejidziś (W 1700 roczniceedyktutolerancyjnegocesarzaKonstantynaWielkiego),Kraków 2013; ThirdInternationalCongressofBulgarianStudies,University „St. KlimentOhridski”, Sofia 2013;Юбилейна международна конференция  по случай създаването на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”  (Międzynarodowa konferencja z okazji jubileuszu Uniwersytetu im. Św. św. Cyryla i Metodego), Wielkie Tyrnowo 2013;Wartości w świecie słowiańskim (z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości), Instytut Slawistyki PAN, Fundacja Slawistyczna, Warszawa 2013; • Międzynarodowaslawistycznakonferencja „Иво Андрич и балканското историческо наследство”wramachjubileuszowejmiędzynarodowejkonferencjipoświęconej Historiisłowianobułgarskiej” – 250 lat dziełaPaisijaChilendarskiego;Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego, Płowdiw 2012; •Нобеловите награди за литература – мост между културите (LiterackanagrodaNoblamostmiędzykulturami),Uniwersytetim. św. św. Cyryla i Metodego; Wielkie Tyrnowo 2011; •Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM, Poznań2010; • XI kolokwium polsko-bułgarskie: Język kultury. Kultura języka, Uniwersytet im. Paisija Hilendarskiego, Płowdiw 2010; •The Bulgarian Language and Literature in Slavic and Non-Slavic contexts, University of Szeged, Institute of Slavonic Studies,Szeged (Węgry) 2009; • Tabu w oku szeroko otwartym, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM, Poznań 2009; •XXXII Международен летен семинар по български език и култура(Międzynarodowe letnie seminarium Bułgarski język i kultura), Uniwersytet im. Św. św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo 2009; •Сто години от рождението на Димитър Димов (Jubileuszowa konferencjapoświęcona 100. rocznicy urodzin Dimitra Dimowa) Bułgarska Akademia Nauk, Uniwersytet im. Św. Klimenta Ochrydzkiego, Biblioteka Narodowa w Sofii, Narodowe Muzeum im. Dimitra Dimova, Sofia 2009; • Интеркултурният диалог – традиции и перспективи (Dialog międzykulturowy, tradycje i perspektywy), Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego, Płowdiw 2008; •Mapa kulturowa Nowej Europy: miasta, szlaki, podróże, Instytut Filologii Słowiańskiej, UAM,Poznań 2008; •Kobiety w społecznym dyskursie Bułgarii i Polski – literatura, sztuka, media, Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Sofia 2007; •Писател български. 100 години от рождението на Емилиян Станев (Jubileuszowakonferencjapoświęcona 100 urodzinEmilianaStaneva),BułgarskaAkademianauk, IL, Sofia 2007; • Моцарт – литературни сюжети, тематизации, контексти (Mozartfabułyliterackie, tematy, konteksty),Uniwersytetim. PaisijaChilendarskiego, AmbasadaRepublikiAustriiwSofii, Płowdiw 2006; • Паисиеви четения 2006, ХI Българо-полски колоквиум (XIKolokwiumPolskoBułgarskie),Uniwersytetim. Paisija Chilendarskiego, Płowdiw 2006; •Horyzonty współczesnej komparatystyki literackiej w krajach słowiańskich, Międzynarodowy Komitet Slawistów, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Warszawa 2006; •Znane i nieznane przestrzenie w języku i kulturze bułgarskiej – wczoraj i dziś, Katedra Filologii Słowiańskiej, UAM, Poznań 2006; • Problematyka podmiotowości jednostek i grup społecznych we współczesnej cywilizacji Słowian, Uniwersytet Śląski, IFS, Uniwersytet Warszawski, w ramach projektu: „Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy”, Ustroń 2004; • X Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Jubileuszowa konferencja międzynarodowa dedykowana prof. dr hab. Tadeuszowi Zdancewiczowi, KFS – UAM, Poznań – Obrzycko 2004; • Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny: bilans i zagrożenia, KFS, Collegium Europaeum, UAM, Poznań 2003; Малките народи, техните култури и езици в епохата нa глобализацията, Ministerstwo edukacji Bułgarii, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego, w ramach XXVI Międzynarodowego seminarium bułgarskiej kultury i języka, Wielkie Tyrnowo 2003;• Kulturowe konteksty integracji europejskiej, Collegium Europeaum, UAM, Gniezno 2003; • Международен славистичен симпозиум (Międzynarodowe sympozjum  slawistycznepoświęcone trzydziestoleciu istnienia Wydziału Filologicznego  Uniwersytetu im. Paisija Chilendarskiego), Ministerstwo edukacji Bułgarii, Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego, Płowdiw 2003; • Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy Środkowej, KFS UAM, Poznań 2001; • Боян Пенев. Личност, литературен критик и историк, BułgarskaAkademiaNauk, Uniwersytetim. KlimentaOchrydzkiego, Instytutliteratury, Sofia 2005; • Tradycja  łacińskaibizantyjskawobecideijednościeuropejskiej, CollegiumEuropeaum  UAM, Gniezno 2002; • Опознай себе си за да опознаеш другите, XXVmiędzynarodoweseminariumbułgarskiejkultury, literaturyijęzyka, Uniwersytetim. św. św. Cyryla i Metodego, Wielkie Tyrnowo 2002; •Tradycja i nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002; • Praca i rozrywka w życiu, literaturze i sztukach przedstawiających Słowian,Instytut Rusycystyki UŁ, Łódź 2002; IX Kolokwium bułgarsko-polskie, Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego, Płowdiw 2002; • Z związków polsko-bułgarskich w okresie międzywojennym, IFS, UJ i Instytut Kultury Bułgarskiej w Warszawie, Warszawa 2000; • Św. św. Cyryl i Metody i ich działalność pośród Słowian, konferencja organizowanaprzez Instytuty Kultury Bułgarii, Czech i Słowacji, Warszawa 1999.

 

 • Uczestnictwo w komitetach naukowych, stowarzyszeniach i in.:

 

• Członek Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM; • Członek Rady Naukowej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM; • Członek Ceraneum (Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. Prof. Waldemara Cerana); • Członek Organu Założycielskiego i Rady Nadzorczej Międzynarodowej Asocjacji „Przyjaciele Polski”  (założona w 2013 r.,Sofia, Bułgaria);

 

 • Międzynarodowe projekty badawcze:

 

Projekt: „Kobiety w społecznym dyskursie Bułgarii i Polski – literatura, sztuka, media”.

Organizatorzy:Instytut LiteraturyBułgarskiej Akademii Nauk (Sofia) oraz Instytutu Badań Literackich  Polskiej Akademii Nauk.

 

 • Działalność dydaktyczna (zakres tematyczny):

 

• Konwersatorium z literatury współczesnej; • Historia literatury bułgarskiej; • Literatura wybranego kraju; • Seminarium licencjackie; • Teoria i praktyka przekładu; • Warsztaty tłumacza • Przekład funkcjonalny (tłumaczenia, warsztaty, prace redaktorskie);

 

 • Nagrody:

 

2012

• Narodowa nagroda im. Hristo G. Danova Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii w dziedzinie elektronicznych wydań literackich. Jako redaktor, członek  Kolegium redakcyjnego Literackiego czasopisma elektronicznego Fakel.bg otrzymałam Narodową nagrodę im. Hristo G. Danova Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii za rok 2012.Nagroda została wręczona w maju 2013 przez ministra kultury Petyra Stojanowicza.

 

2011

• W corocznym plebiscycie „Literackie wydarzenie roku 2011” tygodnika „Literaturen vestnik” książkaPostmodernizm. Przypadek bułgarski została wyróżniona w dziedzinie rozpraw literaturoznawczych i krytyki literackiej (nr 41-42, 26. grudnia,Sofia 2011);

 

2008

• Najwyższa nagroda – dyplom uznania „Za zasługi dla Bułgarystyki” Prezesa Bułgarskiej Akademii Nauk została przyznaną G. Simeonovej-Konach za całokształt działalności, osiągnięć naukowych i twórczych: „Za badania nad współczesną literaturą bułgarską, wkład w rozwój bułgarsko-polskich stosunków kulturalnych i rozwój bułgarystyki za granicą”;

 

2001

• Na konkursie literackim Wiosna Południa w Bułgarii książka Poeta i Lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa otrzymała wyróżnienie za„Najlepszą książkę roku 2001 w dziedzinie krytyki i badań literackich”;

 

 • Zainteresowania (nienaukowe)

Dziennikarstwo, historia, historia malarstwa, film, muzyka klasyczna, opera, taniec, historia mody, wspinaczka i wycieczki górskie, polityka kulturalna, tradycje i dziedzictwo kultury basenu Morza Śródziemnego, winiarstwo na ziemiach bułgarskich;

 

 

 

Facebook