Mgr Zvonko Dimoski

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych – lektor, p. 383,

e-mail: zvonko.mkd@gmail.com

 zvonkoOpublikowane artykuły w pracach zbiorowych lub monografiach:

 

M. Mirkulovska, A. Buchevska, Z. Dimoski, O. Joveska, K. Kotlareska, A. Stojanovik, A. Cibreva, Дистрибуција на членот во македонскиот јазик и начини на дистрибуција во соодветните конструкции во полскиот јазик (резултати од работата на студентите полонисти), w: Материјали од 6 Македонско-полска научна конференција од областа на јазикот и литературата (Охрид, август 2002), Folia Philologica Macedono-Polonica t. 6, red. Г. Ш. Љоровска, М. Каранфиловски, Л. Танушевска, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје 2006, s. 43-51;

 

З. Димоски, Најновата англиска лексика во живиот говор во македонскиот и полскиот јазик, w: Dalecy i bliscy (Materiały z VII Kolokwium Polsko – Macedońskiego), Folia Philologica Macedono-Polonica t. 7, red. Bogusław Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, s. 83-98;

 

Z. Dimoski, Polska gay lingwisyka, w: III Kongres Polonistyki Zagranicznej, Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych,red. M. Czernińska, K. Meller, P. Fliciński,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 391-398;

 

Z. Dimoski, Mężczyźni i ciało kobiece na przykładzie kultowej macedońskiej powieści Sok z prostaty, Jovana Pavlovskiego, w: Męskość w kulturze współczesnej, red. A. Radowskiego i B. Truchlińskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 278 – 285;

 

З. Димоски,Хомоеротскиот дискурс во полската и македонската современа литература, w: Folia Philologica Macedono – Polonica, том 8, red. М. Миркуловска, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филoлошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2011, s. 255 – 265;

 

Z. Dimoski, Еротиката и други белези на народното творештво помеѓу традицијата и маханизмите на родовиот пристап, w: Progi, Pasaże, Granice, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Insytut Filologii Słowiańskiej UAM / Wydawnictwo PRO, Poznań 2011, s. 209 – 217;

 

Z. Dimoski, Skopie, jakiego nie znamy, w: Balkański folklor jako kod interkulturowy, Tom I, red. Joanna Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 581-590;

 

Z. Dimoski, Język i stylizacja w wybranich utworach homoerotycznych (Macedonia, Chorwacja, Polska), w: Tabu w oko szeroko otwartym, Tom 1, red. N. Długosz, Z. Dimoski,  Instytut Filologii Słowiańskiej UAM / Wydawnictwo Ryś, Poznań 2012, s. 37-44;

 

З. Димоски, Народното творештво низ механизмите на родовиот пристап, w: 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, red.З. Димоски, Е. Луческа, Институт за старословенска култура Прилеп/Институт за славистика УАМ, Прилеп 2013, s. 267-274.

 

Redakcja prac zbiorowych:

Tabu w oko szeroko otwartym, Tom 1, Seria Miscellanea Slavica et Balcanica, red. N. Długosz, Z. Dimoski, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM / Wydawnictwo Ryś, Poznań 2012;

105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, red. Z. Dimoski, E. Lučeska, Институт за старословенска култура Прилеп/ Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Prilep (Macedonia) 2013.

Korekta tekstów macedońskich:

Balkański folklor jako kod interkulturowy, Tom I, red. Joanna Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011;

Tabu w oko szeroko otwartym, Tom 1, red. N. Długosz, Z. Dimoski,Instytut Filologii Słowiańskiej UAM / Wydawnictwo Ryś, Poznań 2012;

105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, red. Z. Dimoski, E. Lučeska, Институт за старословенска култура Прилеп/ Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Prilep (Macedonia) 2013;

Poznańskie Studia Slawustyczne, red. Krystyna Pieniążek-Marković, Instytut Filologii Słowiańskiej / Wydawnictwo Naukowe UAM – członek zespolu korektorskiego.

 

Tłumaczenia na język polski:

 

Aleksandar Prokopiev, Krótkie opowiadania, „Balkan united”, IFS UAM, Poznań 2006;

 

Dimitar Samardžiev, Śmierć, swoboda lub wyzute sumienie?, „Podteksty”, WFPiK UAM, Poznań 2006;

 

Venko Andonovski, Pierwszy macedoński lektor, w: Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej, red. V. M. Čepiševska, L. Miodyński, B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 251-256.

 

Tłumaczenia na język macedoński:

 

Krzysztof Trybuś, Балканот како неизбежна хипотеза при читањето на поемата Quidam на Ципријан Норвид, w: Балканска слика на светот, red. K. K’улавкова, МАНУ, Скопје 2006, s. 379-387;

Данута Бартош, Само тагата е верна/Tylko smutek jest wierny, Libra, Poznań 2012;

Joanna Rękas, Збор-дејство-гест-текст. Прилог во проучувањето на обредно-обичајниот комплекс Богојавление во селото Битуше, Македонија, w: Спектар, XXXI/61, Instytut literatury Macedońskiej, Skopje 2013, s. 175-195.

 

Dzialałność organizacyjno-naukowa

 Organizacja konferencji:

VII Polsko – Macedońskie Kolokwium Naukowe (Poznań 2005);

I Ogólnopolski projekt artystyczny Między Słowami (Poznań 2008);

I Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencija Naukowa Balkański folklor jako kod interkulturowy (Obrzycko, maj 2009);

 

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tabu w oku szeroko otwartym (Poznań, grudzień 2009);

 

I Międzynarodowe Sympozium Naukowe 105. rocznicy urodzin Józefa Obrębskiego(Samokov, Macedonia, wrzesień 2010);

 

II Międzynarodowe Sympozium NaukoweДуховната и материјалната култура во прехристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија (Macedonia, wrzesień 2011);

 

II Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencija Naukowa Balkański folklor jako kod interkulturowy (Poznań, marzec 2012).

 

Udzial w konferencjach z referatem:

 

maj 2005 Poznań, Konferencja naukowa Kobieta w religii, obecność nie tylko milcząca,  z referatem pt. Czytanie Koranu według kobiet z byłej  Jugosławii;

 

czerwiec 2005 Poznań,  VII Polsko – Macedońskie Kolokwium Naukowe, z referatem pt. Nowa angielska leksyka w żywej mowie w języku polskim i macedońskim;

kwiecień 2006 Lublin,  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mężczyzna jako kategoria kulturowa, z referatem pt. Mężczyźni i ciało kobiece na przykładzie kultowej macedońskiej powieści „Sok z prostaty” Jovana Pavlovskiego;

czerwiec 2006 Poznań, III Kongres Polonistyki Zagranicznej, z referatem pt. Polska gay lingwistyka;

 

maj 2007 Gdańsk, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wasze Bałkany – nasze Bałkany (Konfrontacja poglądów na  Słowiańszczyznę Południową), z referatem pt. Homofobia po bałkańsku;

maj 2007 Poznań, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Płeć – między ciałem, umysłem a społeczeństwem, z referatem pt. Religia, społeczeństwo i wojna jako czynniki kształtujące życie Muzułmanek w krajach byłej Jugosławii;

 

marzec 2008 Poznań, I ogólnopolski projekt artystyczny Między słowami, z referatem pt. Homoseksualność jako temat w bałkańskich mediach i w polityce oraz prowadzone warsztaty „Strategie homofoniczne w krajach byłej Jugosławii”;

 

październik 2008 Poznań, Międzynarodowa konferencja naukowa Nowa mapa kulturowa nowej Europy: miasta, szlaki, podróży z referatem pt. Skopje jakiego nie znamy;

październik 2009 Skopje (Macedonia), Międzynarodowa konferencja naukowa 50 lat Polonistyki w Macedonii, z referatem pt. Хомоеротскиот дискурс во современета полска и македонска литература;

grudzień 2009 Poznań, I międzynarodowa konferencja naukowa Tabu w oku szeroko otwartym z referatem pt. Język i stylizacja we wybranych polskich, macedońskich i chorwackich utworach homoerotycznych;

wrzesień 2010 Samokov (Macedonia), Międzynarodowe Sympozium Naukowe 105. rocznicy urodzin Józefa Obrębskiego, z referatem Родови траги во еротските народни приказни;

październik 2010 Poznań, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, z referatem pt. Muzułmanka – Chrześcijanka – Katoliczka i na odwrót;

 

wrzesień 2011 Samokov (Macedonia), Międzynarodowe Sympozium NaukoweДуховната и материјалната култура во прехристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонијаz referatempt. Околу хомоеротизмот во македонската современа литература по 1991 година.

 

Popularyzacja wiedzy (opieka naukowa, wyjazdy, wystawy, festiwale, pracownie):

 

redaktor naczelnym studencko – doktoranckiej gazety Bałkan United;

 

opiekun naukowy Koła Naukowego Slawistów przy Instytucie Filologii Slowieńskiej, UAM;

 

współorganizator wyjazdu edukacyjno – naukowego Śladami prawoslawia w Macedonii, Serbii, Bośni i Czarnogórze dla studentów IFS UAM, maj 2008;

 

współorganizatorem „Dni chorwackiej literatury w Poznaiu”, kwiecień/maj 2008;

 

współorganizatorem wyjazdu edukacyjno – naukowego do Chorwacji dla studentów IFS, kwiecień 2009;

 

kurs języka i kultury Macedonii i Bułgarii „Seanse bałkańskiego ducha”dla studentów IFS, maj 2011;

 

I Balkan Film Fest-festiwal kina balkańskiego, Poznań, Kino Muza, 20-27 maja 2011;

 

wystawa „Kamikaze – współczesny chorwacki komiks” w ramach Festiwalu Sztuki Komiksowej „Ligatura”, Poznań, Hol biblioteki WFPiK, 1-15 czerwca 2011;

 

współorganizator „Dni kultury Macedońskiej”, Poznań, 25-31 marca 2012;

II Balkan Film Fest – przegląd kina bałkańśkiego, Poznań/Opole/Toruń/Łódź/Kraków, 14 maja-29 czerwca 2012;

 

III Balkan Film Fest – festiwal kina bałkanskiego Poznań/Katowice/Toruń/Łódź/Lublin/Rzeszów, lipiec-październik 2013.

 

 

Zajecia dydaktyczne w UAM:

Język macedoński jako II język kierunkowy;

Język macedoński jako główny język słowiański (Bałkanistyka);

Wykłady w zakresie macedońskiej i bałkańskiej kultury.

Dzialalnosc organizacyjna w UAM:

Umowy międzynarodowe między Uniwerzytetem im. Adama Mickiewicza a Instytutem Kultury Staroslowiańskiej w Priliep, oraz Instytutem Folkloru im. Marko Cepenkov w Skopje.

 

 

Facebook