Mgr Sylwia Czachór

                                                     Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – doktorantka, p. 385

e-mail:  czachor.sylwia@gmail.com

                                                     

sylwia czachór

Zainteresowania badawcze

 

Teatr: czeski teatr XX wieku, rola teatru w Aksamitnej rewolucji, postmodernizm w teatrze czeskim, A. P. Czechow na czeskich scenach, teatr zaangażowany. Język polski jako obcy: metodologie nauczania języka polskiego.

 

 

Publikacje:

 

Rozwój kontrkultury i muzyki rockowej lat 60. XX wieku a przełom performatywny w teatrze, w: Unisono w wielogłosie II. W kręgu nazw i wartości, pod red. R. Marcinkiewicza, Sosnowiec 2011, s. 168–174.

Słowacki nadal teatralny?, w: Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ століття. Матеріали міжнародної наукової студентської конференції (Львів, 2-3 грудня 2009 року), Lwów 2012, s. 119–127.

Boska władza reżysera. Karel Hugo Hilar – pierwszy nowoczesny reżyser w czeskim teatrze?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 5: Boskość władzy w kulturach i językach słowiańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei, Poznań 2013, s. 75–87.

„Mewa“ Czechowa w inscenizacji Petra Lébla – dekonstrukcja dramatu i tradycji, w: Slavica Iuvenum XIV, red. I. Jelínek, I. Muryc, V. Vilímek, J. Vorel, Ostrava 2013, s. 39–46.

 

Stypendia i staże zagraniczne:

 

LLP Erasmus na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, 2008/2009.

Stypendium Wyszehradzkie na Uniwersytecie Karola w Pradze, 2012/2013, realizacja projektu: The significance of Prague’s theatrical life in the 1980s for Petr Lebl’s artistic activity.

Stypendium Wyszehradzkie na Uniwersytecia Karola w Pradze, 2013/2014, realizacja projektu: The Process of Creating the Modern Language of the 20th Century Czech Theatre.

Staż w ramach programu Unikatowy Absolwent – Możliwości na Uniwersytecie Karola w Pradze,  2014/1015.

 

Granty:

Poezje na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894 (podstawa bibliograficzno-materiałowa), grant realizowany w latach 2012–2017, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn.

 

Rozwój systemów organizacji teatrów w państwach UE; grant Narodowego Centrum Nauki realizowany od 3 lipca 2013 roku pod auspicjami Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego; nr UMO-2012/07/B/HS2/01485; kierownik projektu: dr hab. Karolina Prykowska-Michalak.

 

Organizacja:

Konferencje na UAM: Słowianie, my lubim… teatr, Czeskie Imaginarium, Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach.

Festiwale kultury czeskiej: Czeskie Imaginarium, (S)twory czeskiej popkultury oraz I Międzynarodowych Słowiańskich Warsztatów Teatralnych.

 

 

Facebook