Dr Karina Giel

Zakład Języków Południowosłowiańskich – lektor, p.

e-mail: kagiel@amu.edu.pl

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Glottodydaktyka i frazeodydaktyka;
 • Frazeologia w przekładzie;
 • Zapożyczenia językowe w języku chorwackim;
 • Gwara miejska Splitu.

 

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 

 1. Frazeologizmy eufemiczne jako przejaw językowego tabu (na przykładzie zastępczych określeń śmierci w języku chorwackim i polskim) – konferencja naukowa „Bałkański folklor jako kod interkulturowy II”, Poznań 28 – 29 marca 2012 r.
 1. Frazeologia w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego – konferencja naukowa „Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”, Łódź 27 – 28 listopada 2011.
 2. Językowy obraz świata w chorwackich porównaniach frazeologicznych – konferencja naukowa „Język a socjum – funkcjonowanie języka w przestrzeni społecznej”, Toruń, 18 – 19 czerwca 2009;
 3. Kilka uwag o chorwackich porównaniach frazeologicznych – międzynarodowa  konferencja młodych naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze”, Pobierowo,
  16 – 18 kwietnia 2009;
 4. Kilka słów o pewnym typie chorwackich i polskich związków frazeologicznych – referat wygłoszony podczas spotkania studentów slawistyki na Uniwersytecie Opolskim, Opole, 27 stycznia 2008;
 5. Rozważania statystyczne nad zapożyczeniami leksykalnymi w książce „Pasje novelete” M. Smoje – międzynarodowa konferencja młodych naukowców „Świat Słowian
  w języku i kulturze”, Pobierowo, 17 – 19 kwietnia 2008;
 6. Prostor srednjodalmatinskih jezičnih kontakata – konferencja naukowa „8. Dani Ivana Slamniga i Bore Pavlovića”, Osijek, 20 – 23 stycznia 2007;
 7. Hrvatsko-poljski znanstveni skupovi – referat odczytany na promocji książki “Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria” podczas otwarcia konferencji naukowej
  „8. Dani Ivana Slamniga i Bore Pavlovića”, Osijek, 20 stycznia 2007;
 8. Frazeologizmy w tłumaczeniu „Śmierci Smail-agi Czengicia” I. Mažuranicia – czyżby przekład ciekawszy od oryginału? – konferencja naukowa „III Poznańskie junioraty – Wobec romantyzmu” Poznań, 6 – 8 stycznia 2006.

 

PUBLIKACJE

Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki dla studentów kroatystów, Poznań 2016.

Zapatrywanie studentów filologii chorwackiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu na nauczanie chorwackiej frazeologii [w:] Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, Poznań-Prilep 2015, str. 181-189.

Eufemistični frazemi kao izraz jezičnog tabua (na primjeru frazema značenjskog polja ‘smrt’ u hrvatskom i poljskom jeziku), Strani jezici 42 (2013), 1-2, Zagrzeb.

Frazeologia w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego w zbiorze Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, Łódź 2011.

Chorwacko-polskie spotkania naukowe­ [w:] Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, Poznań 2007.

Przekład macedońskich opowiadań M. Madjunkova do antologii współczesnej literatury macedońskiej Żeglarze pamięci, Poznań 2009.

Željka Fink Arsovski, „Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema”, Wydawnictwo Knjigra, Zagreb 2006 [recenzja], Slavia Occidentalis 67 (2010) s. 172-174.

 

Recenzja zbioru Widzieć Chorwację w czasopiśmie Podteksty 3, 2006.

 

Przekłady wierszy i opowiadań zamieszczone w zbiorze Widzieć Chorwację, Poznań 2005.

– M. Mićanović, Granica;

– D. Jagić, Dance Macabre;

– G. Pavošević, Na rubovima popularne kulture;

– D. Rešicki, Antiqua;

– M. Mićanović, Teddy spava.

 

Publikacje w instytutowym czasopiśmie internetowym „Balkan United”, www.balkanunited.org:

 

–   przekład fragmentów książki Bijeli klaun D. Miloša;

–   Historia chorwacko-francuskich kontaktów językowych (na podstawie pracy magisterskiej);

–   Historia chorwacko-niemieckich kontaktów językowych (na podstawie pracy magisterskiej).

 

 

Facebook