Mgr Jan Pešina

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – lektor, p. 385

e-mail: jape@amu.edu.pl

Obszary zainteresowań naukowych

Wzajemna percepcja Czechów i Polaków w literaturze i publicystyce.

Zagadnienia związane z czeską tożsamością narodową, jej kształtowaniem oraz percepcją w czeskiej literaturze i kulturze XX wieku. Problematyka miejsc pamięci, symboli oraz mitów narodowych.

Publikacje

artykuły naukowe

 1. Czeski ruch narodowy w latach 1867-1873 w opinii „Dziennika Poznańskiego”, [w:] Raptularz Poznański 2003, s. 87-97.
 2. Polacy i Polska w opinii czeskiej publicystyki narodowo-liberalnej w latach 1846-1851, Bohemistyka 2007, nr 2, s. 127-155.
 3. Bohemistika v Polsku, [w:] Od teorie jazyka k praxi komunikace II., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, 2007, s. 141-148.
 4. Obraz Polska v první české encyklopedii, Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziału i miejsca kontaktu w języku, literaturze i kulturze, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3182, Wrocław 2009, s. 71-80.
 5. David Černý v Poznani, Krajiny češtiny, nr 1, 06/2010, s. 31-32.
 6. Słowianie południowi w koncepcji wzajemności słowiańskiej Karla Havlíčka Borovskiego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXII-2010, Prace historyczne Z.137, s. 89-96.
 7. Od tradycji duchowej do tradycji świeckiej. Historyczne metamorfozy czeskiego dziedzictwa świętowacławskiego, [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, Poznań 2011, s. 125-142.
 8. Výpravy do země jiných vad. Český (ne)romantizmus očima polských publicistů, in Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, Poznańskie studia slawistyczne, tom I/ nr 1/ 2011, s. 319-330.
 9. Demytizace a blasfémie v české svatováclavské tradici, [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, Poznań 2012, s. 105-111.
 10. Wielkie Morawy pierwsze wspólne państwo Czechów i Słowaków? Polityczne i kulturowe dziedzictwo Wielkich Moraw w czeskiej narracji historycznej, [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, Poznań 2012, s. 299-306.
 11. Hawlowski postulat życia w prawdzie wobec czeskiej tradycji etycznej, [w:] Václav Havel – człowiek, pisarz, filozof, polityk, Poznań 2014, s. 199-210.
 12. Tradycje religijne w czeskim dyskursie tożsamościowym okresu międzywojennego, [w:] „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2016, nr 10, s. 243-255.

recenzje

 1. O tym, jak Hus stał się Husem albo droga życiowa czeskiego reformatora w dwudziestu rozdziałach (František Šmahel, Jan Hus. Život a dílo, Argo, Praha 2013, 312 s.), Poznańskie Studia Slawistyczne, PSS nr 8/2015, s. 415-418.

tłumaczenia artykułów naukowych

 1. Wojciech Dohnal – Adam Pomieciński, Borne Sulinowo – antropologie „rodícího se města“, Český lid 98, 2011, 2, s. 191-206.

Działalność środowiskowa

Wykłady popularyzatorskie dla młodzieży licealnej z zakresu czeskiej kultury. Regularna współpraca z LO Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Współpraca międzynarodowa

Organizacja cyklicznych seminariów wyjazdowych poznańskich bohemistów do Pragi we współpracy z Uniwersytetem Karola.

Regularna współpraca z Czeskim Centrum oraz Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie przy propagacji czeskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Prowadzone zajęcia

Praktyczna nauka języka czeskiego

Historia Czech

Folklor

Wybrane zagadnienia z historii kina czeskiego (zajęcia fakultatywne)

 

 

Facebook