Mgr Dominika Gapska

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej – doktorantka, p. 382,

e-mail: dgapska@amu.edu.pl

Obszar zainteresowań naukowych:

 • historia literatury – średniowieczna literatura i kultura krajów słowiańskich (w szczególności serbska)
 • kultura duchowa i obrzędowość prawosławia – zagadnienia związane ze świętością i duchowością kobiet oraz twórczością literacką (hymnograficzną, hagiograficzną, euchograficzną) im poświęconą; historia słowiańskich Cerkwi prawosławnych
 • paleoslawistyka – słowiańskie tradycje piśmiennicze

 

Artykuły w czasopismach i rozdziały z tomów zbiorowych:

 1. Dni pamięci świętych władczyń w kalendarzu serbskiej Cerkwi prawosławnej, „Latopisy Akademii Supraskiej: Kalendarz w życiu Cerkwi i wspólnoty” nr 4, 2013, s. 49-57.
 2. „Pójdźmy do Rzymu!” – Wielka pielgrzymka Słowian z 1881 roku w prasie wielkopolskiej, [w:] Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne 8 – Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regionie karpackim. Historia, tradycje, odwołania, red. M. Kuczyńska, J. Stradomski, Kraków 2013, s. 253-261.
 3. Angelina Branković: święta władczyni w hymnografii. Zarys problemu, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 5, 2013, s. 103-115.
 4. Мудрост ноћне сенке. О поезји Владислава Петковића-Диса (A wisdom of a night shadow. A poetry of Vladislav Petković-Dis), „Ljudi govore” nr 17/18, 2012, s. 52-57 [reprint].
 5. Proces zmian języka liturgicznego w Serbskiej Cerkwi Prawosławnej na przykładzie oficjów ku czci świętych Serbek, „Latopisy Akademii Supraskiej: Języki naszej modlitwy – dawniej i dziś” nr 3, 2012, s. 149-157.
 6. Szaleństwo w Chrystusie jako kategoria świętości kobiet (Holy foolishness as a category of feminine sanctity), „Studia Slavica” nr XVI, 2012, s. 453-461.
 7. Een maagd met een baard (A virgin with a beard. St Wilgefortis and her legend), “Donau. Tijdshrift over Midden- en Zuidoost-Europa” nr 3, 2012, s. 62-65 [współautorstwo: Paulina Kudzin].
 8. Typologia kobiecej świętości – święta matka. Zarys problemu, [w:] Хоризонти и предели на южнославянските езици. Сборник, посветен на 65-годишнината на доцент д-р Славка Величкова, Пловдив 2012, s. 98-109.
 9. Aniołowiewsłowiańskichtekstachhagiograficznychiapokryficznych, [w:] Poznać BałkanyIV. Historia-Polityka-Kultura-Języki, red. K. Taczyńska i A. Twardowska, Toruń 2012, s. 347-369.
 10. Święta „skandalistka” – Ksenia Petersburska, [w:] Tabu-Trend-Transgresja, t. 1, red. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, s. 171-178 [współautorstwo: prof. Marzanna Kuczyńska].
 11. Mądrość nocnego cienia. O poezji Vladislava Petkovića-Disa (A wisdom of a night shadow. A poetry of Vladislav Petković-Dis), [w:] Slavica Iuvenum XVIII, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrawa 2012, s. 81-86.

Stypendia zagraniczne:

01.03.-30.04.2013       Central European Exchange Program For University Studies (CEEPUS) – stypendium badawcze na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, Serbia

Przekład naukowy i literacki:

 1. Wiesław Ratajczak, Wieszczom równy. Notatki rocznicowe o Kraszewskim/ Бардом исти. Напомене о Крашевском поводом 200-огодишњице његовог рођења, „Ljudi govore” nr 17/18, 2012, s. 121-127.
 2. Dagmara Nowakowska, (Od)tworzenie mitu. Kilka uwag o romantycznych fascynacjach starożytną Słowiańszczyzną/ (Ре)конструисање митa. Неке напомене о романтичним фасцинацијама Словенством, „Ljudi govore” nr 17/18, 2012, s.128-137.
 3. Władysław Odojewski, Ikonka Siergija (fragment)/ Сергејева иконица, „Ljudi govore” nr 17/18, 2012, s. 138-140.

Konferencje zagraniczne:

 1. 21-23.03.2013, University of North Carolina, USA, 51th Annual Meeting Southern Conference on Slavic Studies, referat pt.: How women have created the Serbian medieval history.
 2. 18.06.2012, Goldsmiths, University of London, Wielka Brytania, Second Joint PhD Symposium on South East Europe, referat pt.: Orthodox female saints in culture and tradition of Southern Slavs.
 3. 27-28.03.2012, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa, Republika Czeska, Slavica Iuvenum 2012, referat pt.: Mądrość nocnego cienia. O poezji Vladislava Petkovića-Disa.

Członkostwo w organizacjach o charakterze naukowym:

od 01.2013      Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEES),
Pittsburgh, USA

od 03.2013      Southern Conference on Slavic Studies (SCSS),
Sewanee, USA

 

 

 

Facebook