Dr Wojciech Jóźwiak

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej – adiunkt, p. 386,

e-mail: wojj@amu.edu.pl

 

Zainteresowania naukowe oscylują wokół bułgarskiej prozy historycznej XIX – XX wieku, historii kina bułgarskiego 1945 – 1989 oraz piśmiennictwa związanego z bułgarską Cerkwią greckokatolicką

 

Wykaz publikacji

 • Monografia
 1. Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku, Kraków 2008.

 

 • Artykuły tomach zbiorowych

1. „Словоза Праздникъ Святыхъ Равноапостолных Кирилаи Меθодiя Славянскыхь ПросвѢтителей” – przykład działalności polskich Księży Zmartwychwstańców wśród unitów bułgarskich w drugiej połowie XIX wieku, [w:] ПловдивскиУниверситетПаисийХилендарски – научнитрудове, Т. 36, кн. 1, 1998  – филологии, ss. 579 – 586.

 1. Święci Cyryl i Metody w koncepcji unitów bułgarskich, [w:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Europy, red. W. Stępniak – Minczewa, Z. Kijas. Kraków 1999 . (Biblioteka ekumenii i dialogu t. 9). ss. 145 – 155.
 2. Unia bułgarska w XIX wiecznej prasie poznańskiej, [w:] Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria, red. B. Zieliński. Poznań 2001, ss. 111 – 120.
 3. Święci w XIX-wiecznej bułgarskiej propagandzie unijnej, [w:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów słowiańskich, red. W. Stępniak – Minczewa, Z. Kijas. Kraków 2000. (Biblioteka ekumenii i dialogu t. 13), T. 1, ss. 179 – 189.
 4. Bułgaria oczyma XIX-wiecznego polskiego misjonarza, [w:] Collectanea Polono-Bulgarica, Tomus I, VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgraskie, red. M. Walczak-Mikołajczakowa. Gniezno 2001, ss. 177-184.
 5. Dom misyjny zmartwychwstańców w Adrianopolu, jako placówka formacyjna, [w:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich, red. W. Stępniak – Minczewa, Z. Kijas. Kraków 2001, ss. 202 – 218.
 6.  „Bułgarskie” pieśni ludowe w przekładzie Aleksandra Chodźki. [w:] Пловдивски Универсутет „Паисий Хилендарски” – България, Научни трудове, том 40, кн. 1, 2002  – филология, ss. 423 – 428.
 7. Bułgarskie XIX-wieczne kalendarze – „Календарче „Ученик” за учебната 1898/99 година”. [w:] Kultura bułgarska w naszych oczach, red. D. Ivanova, B. Zieliński. Poznań 2004, ss. 73 – 78.
 8. Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny w koncepcji G. S. Rakowskiego. [w:] Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, red. A. W. Mikołajczak, W. Szulc, B. Zieliński. Poznań 2004, ss. 129 – 137.
 9. Bułgaria i Bułgarzy w XIX-wiecznych polskich monografiach, [w:] Z małą ojczyzną w sercu, red. Walczak-Mikołajczakowa M., Zieliński B., Poznań 2005, ss. 93 – 104.
 10. Zachód i Wschód/orient w bułgarskiej powieści historycznej XIX i XX wieku, [w;] Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji, red. Zieliński B., Poznań 2008, ss. 71-83.
 11. Artysta i ideologia. Mistrz z Bojany w powieściach historycznych Fani Popowej-Mutafowej i Stojana Zagorczinowa, [w:], ПловдивскиУниверскитетПаисийХилендарски – БългарияНаучниТрудове, том 44, кн. 1, сб. Б, 2006 – Филология, ss. 290 – 300.
 12. Polacy w XIX-wiecznej Turcji – swoi i obcy. Tragizm emigranta na podstawie prozy Stefana Diczewa, [w:], Паисиеви четения, Международна славистична конференция Интеркултуралният диалог – традиции и перспективи, Литературознание, Научни трудове том 46, кн. 1, сб. Б, 2008, Филология, ред. Ж. Чолакова, Пловдив 2008, сс. 361- 368.
 13. Chrzest Bułgarii – korzyści i straty – próba bilansu na podstawie bułgarskiej prozy historycznej [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. Gawarecka A., Balowski M., Pozna 2011, ss. 23 – 34.
 14. Iwajło – bułgarski bohater ludowy „nowych czasów” [w:] Bałkański folklor jako kod interkulturowy, T. 1, red. Rękas J., Poznań 2011, ss. 445 – 452.
 15. Historiaw XIX-wiecznej literaturze bułgarskiej w kontekście tworzenia się społeczeństwa bułgarskiego [w:] Бъгарскиезикилитературавславянскиивнеславянскиконтекст, ред. M. Kocsis, Szeged 2011, ss. 440 – 445.
 16. Bułgarscy XIX-wieczni heroiczni bohaterowie według prozy historycznej Stefana Diczewa, [w:] Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Диана Иванова, Пловдив 2011, с. 528-534.
 17. Ciało torturowane, ciało martwe i jego funkcja w bułgarskiej powieści historycznej, [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. Długosz N., Poznań 2012, ss. 67-74.
 18. Литературно-просветителски аспект на униатската мисия на отците възкресенци в Адрианопол през втората половина наXIX век, [w:] Chrześcijański Wschód – Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań 2012, ss. 17 – 32.
 19. Aspetto letterario e formativo dell`attivita` della missione dei padri risurrezionisti ad Adrianopoli (Edirne) nella seconda meta` del secolo XIX, [w:] 150 anni nello splendore della verita`. Giubileo della Chiesa Cattolica di Rito Bizantino-Slavo in Bulgaria, red. D. Orrú, Sofia 2012, s. 105-115.
 20. Oczyszczająca wyprawa na Wschód w XX-wiecznej bułgarskie prozie historycznej, [w:] Topografia tożsamości, T. 2., red. Firlej A., Jóźwiak W., Poznań 2012, s. 47 – 54.
 21. Jesteśmy na każdym kilometrze… – wzorce osobowe funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w bułgarskiej kinematografii socjalistycznej, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie, red. Bogusławska M., Grębecka Z., Warszawa – Kraków 2012, s. 261-269.
 22. Arcybiskup Josif Sokolski – hajduk, mnich, bohater, męczennik, zdrajca [w:], Cum reverentia, gratia, amicita …, t. II, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, Poznań 2013, s. 15-22.
 23. System dla pomysłowych. Socjalistyczna ekonomia w krzywym zwierciadle bułgarskiej komedii filmowej, [w:] Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa – Kraków 2013, s. 49-62.
 24. Na Carevec Nikoły Naczowa – antysemityzm po bułgarsku?, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, red. W. Supa, Białystok 2013, s. 187-200.

 

Artykuły w czasopismach

 1. Rzym – Bułgaria. Historia kontaktów, [w:] Zeszyty Historyczno – Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianum rok V nr 4 – 5/1999, red. B. Hylla. Kraków 1999, ss. 89 – 107
 2. Piśmiennictwo misji adrianopolskiej, [w:] Zeszyty Historyczno – Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianum rok VIII nr 8/2002, red. B. Hylla. Kraków 2002, ss. 85 – 95.
 3. Bułgarzy na Zjeździe Słowiańskim w Moskwie w 1867 roku. [w:] Pamiętnik Słowiański LII, 2002, ss 21 – 31.
 4. Bułgarskie dziewiętnastowieczne katechizmy unickie. [w:] Pamiętnik Słowiański LIII, 2003, ss. 21 – 31.
 5. Działalność adrianopolskiej misji unickiej w listach i sprawozdaniach polskich zakonników, [w], Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 4/2007, ss. 81-93.
 6. Zdrada ojczyzny – przestępstwo nie ukarane. Na podstawie powieści Iwana Wazowa i Stefana Diczewa. [w]: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Slavica Wratislaviensia CXLIII, Wrocław 2007, ss. 95 – 101.
 7. Piśmiennictwo polskiej misji unickiej w Bułgarii w II połowie XIX wieku, [w:], Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianum i Prowincjalnej Komisji Studiów Zmartwychwstańczych, Rok XIII – XIV, Numer 13 – 14/ 2007 – 2008, Kraków 2008, ss. 57 – 62.
 8. Pomiędzy fascynacją a nienawiścią. Stereotypowe ujęcie relacji bułgarsko-greckich w bułgarskiej prozie historycznej[w:] Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, 7/2010, ss. 101 – 110.
 9. Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen, „Slavica Wratislaviensia”, nr 3436, Wrocław 2012, s. 49-57.
 10. Filmowy obraz chrystianizacji państwa bułgarskiego – pomiędzy sztuką i ideologią, [w:] „Studia Wschodniosłowiańskie”, tom 13/2013, s. 309-320.

 

 

 • Przekład
 1. Wronowski Ł., Mowa z okazji uroczystości Świętych Równych Apostołom Cyryla i Metodego, Słowiańskich Nauczycieli [w:], Świeci Konstantyn-Cyryl i Metody patroni Wschodu i Zachodu, tom II, Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie, red. A. Naumow, Kraków 2013, s. 205-211

 

 • Redakcja tomów zbiorowych
  1. Chrześcijański Wschód – Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań 2012.
  2. Topografia tożsamości, T. 2., red. A. Firlej, W. Jóźwiak, Poznań 2012.

 

 

 

 

 

 

Facebook