Dr Paweł Dziadul

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej – adiunkt, p. 386

e-mail: pdziadul@amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe:

Prawosławne kultury starosłowiańskie (staroserbska, starobułgarska, staroruska), ze szczególnym uwzględnieniem idei eschatologicznych, teologii politycznej, doktryn historiozoficznych oraz ich bizantyńskich korzeni. Ponadto dialog ekumeniczny między Kościołem katolickim i prawosławnym oraz relacje interkulturowe między Polską, Rosją i Bałkanami na przestrzeni dziejów.

Publikacje:

 

Monografie:

W oczekiwaniu na Paruzję. Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmiennictwie słowiańskim do połowy XVI wieku, Collegium Columbinum: Kraków 2014, ss. 329.

Artykuły naukowe:

 

The Idea of the “New Israel” in Medieval Serbia, „Die Welt der Slaven” 2014, Jg. 59, Heft 2, s. 293-309.

Symboliczny wymiar abdykacji „ostatniego” władcy, [w:] Symbole władzy – władza symboli, pod red. M. Dyras, B. Suchoń-Chmiel, T. Kwoki, Kraków: Scriptum 2014, s. 273-281.

Turcy i Imperium Osmańskie w proroctwach południowosłowiańskich, „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, XXI, 2014, s. 25-36.

Andrew of Caesarea’s Commentary on the Book of Revelation and Its Role in Medieval Orthodox Slavonic Literature, [w:] Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, eds. M. Mejor, K. Jażdzewska, A. Zajchowska, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH,  2014, s. 77-88.

Misja państwa moskiewskiego według Zosimy, Filoteusza i Agafona, „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 3 (147), s. 5-20.

Memory – Diachrony – Literary Text. The Specificity of Apocalyptic Topos in Orthodox Slavonic Literature during the Middle Ages, „Zeitschrift für Slawistik” 2014, 59 (3), s. 399-414.

Królestwo ziemskie – Królestwo niebieskie. Państwo jako przestrzeń zbawcza i przebóstwiająca (teologia państwa w Serbii doby Nemanjiciów), [w:] Obraz świętości – świętość w obrazie, pod red. I. Lis-Wielgosz, P. Dziadula, W. Jóźwiaka, Poznań 2014, s. 33-46.

Ewangeliczna przypowieść o robotnikach w winnicy w literaturach starosłowiańskich (IX-XIII w.), „Studia Wschodniosłowiańskie” 2013, t. 13, s. 195-210.

An Overview of Eschatological Moods Among the Orthodox Slavs During the 14th and 15th Centuries, „Die Welt der Slaven” 2012, Jg. 57, Heft 2, s. 278-292.

Słowo – obraz paradygmatyczny – ikona. O intersemiotyczności w słowiańskiej kulturze prawosławnego średniowiecza, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 2, s. 135-154.

Medieval Periodization of History in Orthodox Slavonic Literature (11th-16th centuries), [w:] Време и историявславянскитеезици, литературиикултури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор, red. А. Бурова, Ц. Аврамова, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, s. 50-55.

 

Topika bizantyńsko-słowiańskiego piśmiennictwa apokaliptycznego jako komponent chrześcijańskiej wizji „czasów ostatecznych”, [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, pod red. I. Lis-Wielgosz i W. Jóźwiaka, Poznań 2012, s. 463-476.

 

Bizantyńska ideologia cesarska w starosłowiańskim Żywocie Konstantyna-Cyryla, „Studia Slavica” 2011, nr XV, s. 337-343.

Na granicy „tego wieku” i „przyszłego wieku”. Atmosfera „końca czasów” w Żywocie Konstantyna Filozofa Kosteneckiego, [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, pod red. A. Gawareckiej i M. Balowskiego, Poznań 2011, s. 13-22.

Sakralizacja obrzędu koronacji monarchów prawosławnych. Bizantyński wzorzec intronizacji i jego słowiańskie adaptacje, „Przegląd Religioznawczy” 2008, nr 1 (227), s. 31-40.

Мотив „искушења у пустињи” у словенскoj житијнoj књижевности, „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор” 2008, књ. 74, s. 31-38.

Nawiązania do obrazu przejścia przez mytarstwa w literaturze staroserbskiej i staroruskiej, [w:] Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo, t. IX, pod red. E. Komorowskiej, Ż. Kozickiej-Borysowskiej i A. Krzanowskiej, Szczecin 2008, s. 42-47.

Recenzje i tłumaczenia:

„Književna istorija” nr 145, Beograd 2011, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 3, 2013,  s. 291-295.

M. Pavlović, Sarajcomix „Zeszyty Komiksowe”, 11, 2011, s. 88-91.

B. Đukić, Komiks serbski „Zeszyty Komiksowe”, 11, 2011, s. 80-81.

Redakcja naukowa:

Obraz świętości – świętość w obrazie, współredakcja z I. Lis-Wielgosz i W. Jóźwiakiem, Poznań 2014.

Staże, projekty, nagrody, pobyty naukowo-badawcze:

sierpień – wrzesień 2013 Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (pobyt naukowo-badawczy)

listopad – grudzień 2012 Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Filologiczny (staż naukowy)

sierpień – wrzesień 2012 Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie (pobyt naukowo-badawczy)

kwiecień – maj 2012 Uniwersytet im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii (pobyt naukowo-badawczy)

wrzesień 2011 Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Filologiczny (pobyt naukowo-badawczy)

sierpień 2011 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie (staż)

czerwiec 2011 Harbor Point Sp. z o. o. Wydawnictwo Media Rodzina / Poznań (staż)

Udział w projektach krajowych i zagranicznych:

UAM: Unikatowy Absolwent =  Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego (proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry), nr UDA-POKL.04.01.01-00-019/10

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nagroda Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską (edycja literaturoznawcza)

Wybrane konferencje naukowe:

17-19. kwietnia 2008 r. – X Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców  „Świat Słowian w języku i kulturze”, Szczecin – Pobierowo

26-27. maja 2008 r. – Konferencja Naukowa „Ukraina na przestrzeni wieków”, Kraków

16-18. kwietnia 2009 r. – XI Międzynarodowa Konferencja  Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze”, Szczecin – Pobierowo

22-24 kwietnia 2010 r. – XII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców

„Świat Słowian w języku i kulturze”, Szczecin – Pobierowo

21-23 maja 2010 – VII Ogólnopolska Sesja Interdyscyplinarna „Historia – rożne perspektywy: Człowiek wobec śmierci na przestrzeni dziejów”, Warszawa

21-22 października 2010 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci”, Poznań

22-24 listopada 2010 r. – Ogólnopolska, Interdyscyplinarna Konferencja „Diabeł, szatan, czart. Zło wcielone w zwierciadle humanistyki”, Poznań

15-17 marca 2012 r. – Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Słowiańszczyzna – dawniej i dziś: język, literatura, kultura II”, Wrocław

19-22 kwietnia 2012 r. – Единадесети национални славистични четения: „Време и история в славянските езици, литератури и култури”, София

18-19 maja 2012 r. – IX Interdyscyplinarna Sesja Humanistyczna: „Historia jako przedmiot wiary”, Warszawa

6-8 września 2012 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziedzictwo duchowe Cyryla i Metodego” (Język. Literatura. Kultura. Historia). Białystok.

26-27 kwietnia 2013 r. – Mеждународна научна конференция „Езици на паметта в литературния текст”, София.

23-24 października 2013 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kategorie kultury I” – Czas jako paradygmat kultury i natury, Kielce.

06 grudnia 2013 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Glossae, scholia et commentarii. Praktyka komentowania tekstu od antyku do średniowiecza – perspektywa wielokulturowa”, Warszawa.

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

British Association for Slavonic and East European Studies
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

Facebook