Dr Monika Wójciak

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej – adiunkt, p. 386,

e-mail: monika8@amu.edu.pl

        foto

 

 • Pola badawcze

Literatura rosyjska XX wieku, kultura i historia Rosji, polsko-rosyjskie związki kulturowe, pogranicza kulturowe, kultura niezależna, zjawiska alternatywne, obszary buntu i dążenia wolnościowe w kulturze.

Obecnie pracuje nad monografią poświęconą życiu i twórczości Ziemowita Fedeckiego, a także tropi „rosyjskie” ślady w utworach Czesława Miłosza.

 

 • Publikacje (wybrane):

 

Monografie:

 

Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce w latach 1956-1989. Wydawnictwo „Universitas”, Kraków 2010.

Redakcja książki:

Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze. Pod red. Marcina Telickiego i Moniki Wójciak, Poznań 2011

Książki popularno-naukowe:

 

Czesław Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne. Wybór: Barbara Toruńczyk i Monika Wójciak, redakcja: Barbara Toruńczyk, wstęp: Clare Cavanagh, Wydawnictwo „Zeszyty Literackie”, Warszawa 2010.

 

Czesław Miłosz, Rosja. Mosty napowietrzne. T. II. Wybrała, opracowała i ułożyła w tom Barbara Toruńczyk, współpraca Monika Wójciak, Mikołaj Nowak-Rogoziński, wstępem opatrzył Marek Kornat, Wydawnictwo „Zeszytów Literackich”, Warszawa 2012;

 

Artykuły (wybór z ostatnich czterech lat):

 

 1. Pasternak i Polsza: pierwaja publikacja „Doktora Zhivago”. W: The Life of Boris Pasternak’s Doctor Zywago. Edited by Lazar Fleishman, Stanford 2009, s. 142-155.
 2. Muza Pamięci. O twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety.  „Pamiętnik Literacki” 2009 z. 2, s. 85-108.
 3. Ziemowit Fedecki. „Filoloski pregled” (Belgrad) 2009 z. 1, s. 181-186.
 4. Oblicza Gułagu. Od literatury do faktu. W: Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 6), Pod red. Krzysztofa Brzechczyna, Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2009, s. 167–179.
 5. Rosja Czesława Miłosza. W: Slawianskiye jazyki i kultury: proshloye, nastojascheye, buduscheye. Materialy IV Mezhdunarodnoj Nauchno-prakticheskoj konferencii (Irkutsk, 24-25.05.2011). Irkutsk 2011, s. 65-77.
 6. Obrazy domu i bezdomności w twórczości Anny Achmatowej. W: Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze. Pod red. Marcina Telickiego i Moniki Wójciak, Poznań 2011, s. 81-92.
 7. Walka o oddech. Noty o poetach rosyjskich – Annie Achmatowej i Osipie Mandelsztamie. W: Czesława Miłosza „północna strona”. Pod red. Małgorzaty Czermińskiej i Katarzyny Szalewskiej, Gdańsk 2011, s. 229-242.
 8. Podróżni świata i ich prywatne ojczyzny. Maria Skłodowska-Curie i Czesław Miłosz (wraz z dr Tomaszem Pospiesznym) „Merkuriusz Polska” 11-12/2011, s. 16-17
 9. Ameryka-Rosja. Perspektywa Miłosza.  „Przekładaniec” 2012 nr 25, s. 231-245
 10. Tropa, czyli rosyjskie peregrynacje Mariusza Wilka. W: Topografia tożsamości. T. II. Pod red. Agaty Firlej i Wojciecha Jóźwiaka, Poznań 2012.

 

 • Konferencjenaukowe (wybór):
 1. Pasternak and Poland: The First World Publication of „Doktor Zhivago”. Sesja: “The Life of Boris Pasternak’s ‘Doktor Zhivago’: Culture and the Cold War. An International Symposium”. Stanford University, Kalifornia, 19-20 października 2007.
 2. Tropa, czyli rosyjskie peregrynacje Mariusza Wilka. Sesja: „Mapa kulturowa nowej Europy: miasta, szlaki, podróże.” Poznań 7-9 października 2008.
 3. Oblicza GUŁagy w literaturze rosyjskiej po 1956 roku. Sesja: „Oblicza komunistycznego zniewolenia”, Poznań 6-7 listopada 2008.
 4. Polsza w biografii Josifa Brodskogo. Siedmyje biograficzeskije cztienija pamiati W.W. Jofie „Prawo na imia: Biografika 20 wieka”, Sankt Petersburg 22-22 kwietnia 2009.
 5. Puszkin i „wilczy wiek”. „Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich”, Poznań, 30 XI – 1 XII 2010.
 6. „Walka o oddech”. Noty o poetach rosyjskich – Borysie Pasternaku, Osipie Mandelsztamie, Josifie Brodskim. Międzynarodowa Konferencja naukowa w stulecie urodzin poety  „Czesława Miłosza <Północna strona>”,  Gdańsk 21-22 marca 2011.
 7.  Rosja Czesława Miłosza. Międzynarodowa naukowo-praktyczna konferencja Slawianskiye jazyki i kultury: proshloye, nastojascheye, buduscheye. Irkuck, 24-25.05.2011.
 8.  Rosja Czesława Miłosza. Konferencja naukowa „Rosja i Rosjanie w polskiej świadomości społecznej i literackiej XX i XXI wieku”. Kraków 8-9.09.2011.
 9.  O pierwszej świadomości i rosyjskim doświadczeniu Czesława Miłosza. Konferencja naukowa „Dialogi Miłosza – dialogi z Miłoszem”. Poznań 28-30.11.2011.
 10. Manicheizm i literatura rosyjska (amerykańskie wykłady Miłosza) Obrazy Rosji w literaturze polskiej XX wieku; Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej UAM,  Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Poznań, 27-29 listopada 2012.
 11. „Hołd strumienia wobec źródła”. Brodski i Polska – dzieje relacji i recepcji. Międzynarodowa konferencja „Wrócić tam, gdzie nie było się dwadzieścia lat – Josifa Brodskiego powroty z historii Kraków 6-8.12.2013; UJ
 1. Dialog polsko-rosyjski w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego, Mariusza Wilka i Jacka Hugo-Badera. Międzynarodowa konferencja naukowa „Przestrzeń dialogu (w aspekcie literaturoznawczym, lingwistycznym, glottodydaktycznym)”, Wilno 22-24 kwietnia 2010.
 2. Sacrum w poezji Seweryna Pollaka. Konferencja naukowa „<Potrzeba sacrum> Literatura polska okresu PRL-u”, Lublin 21-23 października 2010.

 

 

 • Działalność dydaktyczna (zakres tematyczny):

 

• Literatura rosyjska w kontekstach europejskich; • Historia literatury rosyjskiej; • Wstęp do komparatystyki literackiej; • Wiedza o Rosji; • Seminarium licencjackie;  • Poetyka.

 

 • Granty i stypendia:

 

 1. Grant własny MNiSW Przetłumaczyć Rosję. Życie i twórczość Ziemowita Fedeckiego;
 2. Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej do Beinecke Library (USA).
 • Członkostwo:

 

 1.  Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 2.  Członek Kosmisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (do 2011)
 3.  Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Rosją

 

 • Nagrody:

 

 1. Nagroda Rektora III stopnia za książkę Enklawy wolności. Literatura rosyjska w Polsce 1956-1989;
 2. Nagroda Rektora I stopnia za udział w pracach Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości  i Kształcenia;
 3. Nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne.

 

 • Działalność organizacyjna:

Wykłady:

 

Dostojewski-Petersburg-Rosja-Dostojewski. Prelekcja z cyklu: Wykłady otwarte nie tylko dla licealistów „Po indeks z Cyrylem i Metodym”, Poznań, Collegium Maius, 28 marca 2011 i grudnia 2011

cykl prelekcji poświęconych Rosji Czesława Miłosza (w ramach obchodów Roku Miłosza) wygłoszonych w Ułan-Ude (20.05.2011), Irkucku (23.05.2011), Krasnojarsku (27.05.2011), Nowosybirsku (30.05.2011), Tomsku (01.05.2011);

prelekcja na temat polsko-rosyjskich związków literackich i recepcji twórczości Josifa Brodskiego w Polsce podczas „okrągłego stołu”, w którym uczestniczyli naukowcy z Krasnojarskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (27.05.2011);

Warsztaty literacko-translatorskie przeprowadzone dla studentów Lingwistycznego Uniwersytetu Państwowego w Irkucku (23.05.2011) Państwowego Uniwersytetu Buriackiego w Ułan Ude (19.05.2011),  Nowosybirskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (30.05.2011);

Prezentacja multimedialna Adam Mickiewicz i Fryderyk Chopin. Pierwszy Międzynarodowy Festiwal „Dni Polski na Syberii”, Nowosybirsk (Rosja) 14-17.09.2011;

Prezentacja multimedialna Podróżni świata i ich prywatne ojczyzny. Maria Skłodowska-Curie i Czesław Miłosz. Poznań, 19.12.2011; współorganizowanie spotkania upamiętniającego polskich noblistów, patronat nad uroczystością objęli JM Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Andrzej Molski, Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak.

 

Debaty, panele, spotkania:

 

Prowadzenie spotkania z Iwanem Wyrypajewem, podczas którego dramaturg wygłosił prelekcję pt.  Z zagadnień sztuki współczesnej; organizatorzy Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filologii Słowiańskiej; Sala Teatralna Collegium Maius; Poznań 15.12.2010;

Udział w debacie poświęconej książce Czesława Miłosza – Rosja. Widzenia transoceaniczne, w spotkaniu uczestniczyli także prof. Jerzy Pomianowski, prof. Tomas Venclova, Barbara Toruńczyk, Marek Zagańczyk, Adam Michnik, Emil Pasierski; prowadzenie Adam Michnik; Warszawa 11.02. 2011;

Prowadzenie (wraz z prof. Agatą Stankowską) debaty Litwa-powroty z udziałem profesorów: Andrzeja Strumiłły i Tomasa Venclovy; Poznań, Sala Teatralna, 26.11.2011;

Prowadzenie (wraz z dr Barbarą Sobczak) spotkania z Anatolem Rojtmanem „Mistrz pokonanej rozpaczy. Miłosz po polsku i po rosyjsku”;
Poznań, Collegium Maius, 30.11.2011;

Prowadzenie panelu z udziałem Barbary Toruńczyk i Ewy Zarzyckiej-Berrard, organizatorzy: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Fundacja „Zeszytów Literackich” i Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań 27.03.2012;

PanelCzy warto pamiętać o drugim obiegu?z udziałem prof. Jerzego Kandziory, prof. Ryszarda K. Przybylskiego, prof. Piotra Śliwińskiego, dr Moniki Wójciak, dr Krzysztofa Gajdy; prowadzenie prof. Dobrochna Dabert-Bakuła; Sala Teatralna Collegium Maius, Poznań 7.11.2012;

Prowadzenie spotkania z Barbarą Toruńczuk o książce Żywe cienie; organizatorzy: Fundacja „Zeszytów Literackich” i Instytut Filologii Słowiańskiej; Sala Teatralna Collegium Maius, Poznań 7.03.2013.

 

Konferencje:

 

Współorganizowanie festiwalu Miłosz: Wschód-Zachód, Poznań 26-30.11.2011;

w ramach festiwalu odbyły się:

– międzynarodowa konferencja naukowa: “Dialogi Miłosza – dialogi Miłosza”; 28-30.11.2011.

– wykład: Tomas Venclova „Litwa poetów. Venclova i Miłosz o miejscach rodzinnych”; wprowadzenie: Monika Wójciak; Sala Teatralna Collegium Maius, 26.11.2011;

– debata „Litwa – Powroty” z udziałem Andrzeja Strumiłło i Tomasa Venclovy; prowadzenie: Agata Stankowska, Monika Wójciak, Sala Tetralna Collegium Maius, 26.11.2011;

– koncert „Słuchając Miłosza”, projekt interdyscyplinarny Andrzeja Strumiłły i zespołu Brevis Consort, Sala Tetralna Collegium Maius, 26.11.2011;

– debata „Emigracja i wiek XX” z udziałem Joanny Helander, Bo Perssona, Andrzeja Strumiłło,Tomasa Venclovy, aktorów Teatru Ósmego Dnia; prowadzenie: Ryszard Przybylski, Teatr Ósmego Dnia, 27.11.2011;

– wieczór wspomnień: „Miłosz spotkany – Miłosz zapamiętany” z udziałem Mirosława Chojeckiego, Piotra Kłoczowskiego, Anatola Rojtmana, Andrzeja Strumiłło, prowadzenie:Krzysztof Czyżewski, Teatr ósmego Dnia, 28.11.2011:

– debata „Rosja Czesława Miłosza” z udziałem Andrieja Bazilewskiego, Natalii Gorbaniewskiej, Siergieja Moreino, Ewy Wójciak; prowadzenie: Marek Radziwon, Teatr Ósmego Dnia, 29.11.2011;

– koncert „Ulica Mandelsztama” – koncert zespołu Sklep z Ptasimi Piórami
Teatr Ósmego Dnia, 29.11.2011;

– spotkanie autorskie: „Mistrz pokonanej rozpaczy. Miłosz po polsku i po rosyjsku”. Spotkanie z Anatolem Rojtmanem; prowadzenie: Barbara Sobczak, Monika Wójciak
Collegium Maius, 30.11.2011;

– warsztaty „Przekładalność Miłosza”. Spotkanie z Siergiejem Moreino; prowadzenie: Ewa Rajewska, Collegium Maius, 30.11.2011;

– wieczór autorski Natalii Gorbaniewskiej „Miłosz w orbicie poezji rosyjskiej”; prowadzenie: Mirosław Chojecki, Teatr Ósmego Dnia, 30.11.2011;

– projekcje filmów: Przyśnił mi się sen powrotu” (2000), reż. Andrzej Miłosz; „Walc z Miłoszem” (2011), reż. Joanna Helander, Bo Persson.

 

 • Zainteresowania 

Podróże na Wschód, podróże w głąb, podróże w nieznane…

 

 

Facebook