Dr Marinko Zekić

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej – adiunkt, p. 382,

e-mail: marinzekic@yahoo.com

Zainteresowania naukowe:

Dzieje Półwyspu Bałkańskiego; współczesne problemy społeczno-gospodarcze i polityczne państw regionu oraz zagadnienia związane z tożsamością narodową, kulturową, procesami globalizacyjnymi i integracją europejską oraz cywilizacyjnymi aspektami współistnienia religii i kultur, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań dwóch kultur – islamskiej i zachodniej.

 

Wybrane publikacje (z ostatnich czterech lat):

 

Društveno-politička situacija u Bosni u razdoblju turske vladavine i pozicije bosanskih konfesija u Osmanskom Carstvu, [w:] Południowosłowiańskie zeszyty naukowe: Język, literatura, kultura vol. 7, red. M. Korytkowska, R. Damianova, Z. Darasz, I. Gugulanova, V. Krčmar, I. Paczew, J. Sobczak, B. Zieliński, A. Buras-Marciniak, Łódź 2010, s. 189 – 197.

Životni ciklus u običajnoj kulturi bosanskohercegovačkih muslimana – Bošnjaka [w:] Bałkański folklor jako kod interkulturowy, Tom 1, red. Joanna Rękas, Poznań 2011, s. 323 – 335.

Na rаskrižju svjetova: Bosna i Hercegovina između sna i jave [w:] Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. Anna Gawarecka, Mieczysław Balowski, Poznań 2011, s. 181 – 199.

Modeli odnosa između države i religijskih zajednica, [w:] Chrześcijański Wschód i Zachód: formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. M. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań 2012, s. 485 – 501.

Orijentalno-islamska arhitektura i kultura stanovanja bosanskohercegovačkih muslimana, [w:]Topografia tożsamości, Tom 2, Seria filologia slowiańska nr. 29, red. Agata Firlej, Wojciech Jóźwiak, Poznań 2012, s. 221 – 237.

Fenomenologijainterpretacije bošnjačkog identiteta u širem kontekstu društvene, socijalne i kulturne identifikacije muslimana na europskom tlu, [w:]Tabu w oku szeroko otwartym, red. Natalia Długosz, Poznań 2012, s. 161 – 171.

Andrić o Bosni i Bošnjacima; Bošnjačka percepcija književnog djela Ive Andrića, [w:] Południowosłowiańskie zeszyty naukowe: Język, literatura, kultura, nr 10, red. Anetta Buras Marcinak, Łódź 2013, s. 47 – 59.

Język bośniacki – byt uzasadniony czy polityczna fanaberia, [w:] В: Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы V международной научно-практической конференции, Иркутск 2013, s. 120-125.

Vjerski običaji bosanskih muslimana kao autohtoni elementi  bošnjačke samosvojnosti [w:] СТО и пет години од раѓањето на Јозеф Обрембски, red. Ели Луческа, Звонко Димоски, Прилеп 2013, s. 187 – 201.

Mowa nienawiści w bośniacko-hercegowińskim dyskursie publicznym i politycznym,[w:]Słowo we współczesnych dyskursach, red. Katarzyna Jachimowska, Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź 2014, s. 247 – 261.

Droga Chorwacji do Unii Europejskiej – od euroentuzjazmu przez eurosceptycyzm do euroobojętności [w:] Spotkania Polsko-Chorwackie, red. Edward Olszewski, Bogusław Zieliński, Toruń 2014, s. 235 – 250.

 

Konferencje naukowe (z ostatnich czterech lat):

 

Bośniacki paradygmat jedności w różnicach, Międzynarodowa konferencja naukowa Dostrzec różnicę(e), Bielsko-Biała listopad 2012 r.

Bośniacko-hercegowińska polityka etnonarodowa w kontekście ustroju politycznego. Diagnoza problemu oraz prognozy na przyszłość, Międzynarodowa konferencja naukowa Etniczność, kultura, i polityka: wzajemne zależności, Kraków kwiecień 2013 r.

Strategia polityki kulturalnej w postdaytonowskiej Bośni i Hercegowinie, Konferencja naukowa Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, Warszawa kwiecień 2013 r.

Položaj žena u islamskoj pravnoj i običajnoj teoriji i praksi, Międzynarodowa konferencja naukowa Między tradycją a nowoczesnością. Tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, Opole październik 2013 r.

Społeczno-polityczne aspekty współczesnej bośniacko-hercegowińskiej diaspory, Międzynarodowa konferencja naukowa Słowianie w podróży, Gdańsk-Sopot październik 2013 r.

Literackie pogranicza bośniackich Muzułmanów. Dyskurs o literaturze bośniackiej w kontekście problemów z identyfikacją narodowo-etniczną w Bośni i Hercegowinie, Międzynarodowa konferencja naukowa Pogranicze wschodnie i zachodnie, Gorzów Wielkopolski listopad 2013 r.

Osmansko osvajanje i islamizacija Bosne i Hercegovine, Międzynarodowa konferencja naukowa Imperium Osmańskiei Republika Turecka w dziejach Europy, Poznań maj2014 r.

Bošnjačka dijaspora u Njemačkoj u kontekstu muslimanske imigrantske zajednice u zemljama Europske unije, Konferencja naukowa Słowianie Południowi a kultura niemieckojęzyczna, Łódź maj 2014 r.

Odijek sarajevskih hitaca u podijeljenoj Poljskoj 1914.-1918. Značaj sarajevskog atentata za poljsko pitanje, Międzynarodowa konferencja naukowa Sarajevski filološki susreti 3, Sarajewo maj2014 r.

 

Działalność dydaktyczna (zakres tematyczny):

 

Wieloletni lektor języka chorwackiego, serbskiego i bośniackiego (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Stanowy Arizony USA). Współautor rozmówek planszowych polsko-chorwackich, ułatwiających przyswajanie języka obcego we wczesnej fazie nauki języka (Marinko Zekić, Łukasz Lewaszkiewicz: Rozmówki planszowe polsko-chorwackie, Point Publishing, 2010).

Obecnie prowadzi wykłady oraz konwersatoria na I i II stopniu studiów oraz wspiera studentów jako opiekun prac licencjackich. Zakres tematyczny prowadzonych zajęć obejmuje przede wszystkim tematy zogniskowane wokół zagadnień związanych z wiedzą o historii i kulturze krajów Półwyspu Bałkańskiego, relacjami i komunikacją interkulturową, procesami globalizacyjnymi w regionie.

 

 

 

Facebook