Dr Lidia Wiatrowska-Szreder

DR LIDIA WIATROWSKA-SZREDER

Zakład Języków Południowosłowiańskich – adiunkt, p. 386,

e-mail: lidiapoz@amu.edu.pl

 

 

Zainteresowania naukowe

Słowiańskie językoznawstwo porównawcze. Socjolingwistyka i psycholingwistyka. Wpływ czynników pozajęzykowych na rozwój języka ze szczególnym uwzględnieniem przemian społeczno-kulturowych. Pozostałości językowe po odmiennych wpływach kulturowych. Teoria i praktyka przekładu. Gramatyka współczesnego języka serbskiego. Dydaktyka języka serbskiego jako obcego.

Wykształcenie. Zainteresowania pozanaukowe

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia serbska i chorwacka na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (praca magisterska dotyczyła przewidywania par aspektowych w języku serbskim/chorwackim i w języku polskim) oraz studia doktoranckie
z zakresu językoznawstwa na Uniwersytecie M. Kopernika w Toruniu (praca doktorska poświęcona była zagadnieniu dwuaspektowości czasowników w pięciu językach słowiańskich: bułgarskim, czeskim, polskim, rosyjskim, serbskim).

Poza pracą naukową dużą satysfakcję przynosi mi praca dydaktyczna. Oprócz tego zajmuję się tłumaczeniami z języków słowiańskich: serbskiego, chorwackiego, bośniackiego, czeskiego i bułgarskiego.

Publikacje

Artykuły (wybór)

Alfabet cyrylicki na Bałkanach – próg do Europy? [w:] Progi, pasaże, granice
w kulturach słowiańskich
, red. naukowa A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań 2011, Wydawnictwo PRO, s. 327 – 336.

Czasowniki dwuaspektowe w języku czeskim na tle słowiańskim, Język i literatura czeska w europejskim kontekście kulturowym. Tom referatów z międzynarodowej konferencji naukowej, Racibórz, 3-4 września 2007, red. M. Balowski, J. Svoboda, Wydawnictwo „Pro”, Racibórz 2008, s. 185-2101.

Kilka uwag o interferencji w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego i języka serbskiego), VARIA X, ed. M. Nábělková, M. Šimková, Bratislava 2003, Jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 219-223.

Modele opisu kategorii aspektu czasownika (na materiale wybranych języków słowiańskich), VARIA XV, ed. A. Galisová – A. Chomová, Bratislava 2008 Jazykovedná spoločnosť pri SAV, Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici, s. 435 – 442.

Problem czasowników dwuaspektowych w słownikach języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego, czeskiego i rosyjskiego), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica VII – Nauki Humanistyczno-Społeczne-Zeszyt 358- Toruń 2002, s. 201-207.

Przewidywanie aspektowej pary czasownikowej w języku polskim i serbskim/chorwackim, VARIA IX, ed. M. Nábělková, M. Šimková, Bratislava 2002, Jazykovedná spoločnosť pri SAV, s. 208-217.

Semantyczny model aspektu czasownika, VARIA XVI, ed. G. Múcsková, Jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava 2009, s. 408 – 414.

Serbsko-chorwackie słowniki różnic językowych, [w]: W dialogu języków i kultur IV, red. Krzysztof Fordoński, Łukasz Karpiński, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa, 2015, ss. 47-56.                 

Slavistička identifikacija kroatistike na primjeru izabranih slavistika u Poljskoj i Europi, [w:] Transmisije koratistike, red. Krystyna Pieniążek-Marković, Tvrtko Vuković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015, ss. 75-86 (współautorstwo z Joanną Dobosiewicz).

Słowotwórcza i morfologiczna charakterystyka słowiańskich czasowników dwuaspektowych, ČLOVĚK – JAZYK – KOMUNIKACE, Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. Phdr. Jana Kořenského, DrSc., České Budějovice, 18 – 22 IX 2007, ed. Alena Jaklová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky, České Budějovice 2008, s. 345 – 348.

Ustalenie inwentarza wyznaczników formalnych i semantycznych dowodzących dwuaspektowości czasowników w językach słowiańskich, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica IX – Nauki Humanistyczno – Społeczne – Zeszyt 364 – Toruń 2004, s. 117 – 129.

Artykuły złożone do druku

Polityka a język – pole semantyczne nazw państw Jugosławia i Czechosłowacja i ich obywateli w leksykografii, Niebezpieczne związki polityki i kultury, Poznań, 22 maja 2013, Katedra Kulturoznawstwa i Prezydium Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2013.

Serbskie i polskie gestosłowy pozdrowieniowe w ujęciu porównawczym, referat wygłoszony na IX kolokvium mladých jazykovedcov (Republika Słowacka, Modra-Piesok, 1-3 grudnia 1999 r.) – oddano do druku dla VARIA, Jazykovedná spoločnosť pri SAV, Bratislava.

Umowa Wiedeńska i Umowa Nowosadzka jako manifesty jedności językowo-kulturowej
i politycznej Słowian południowych
, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tekst polityczny w historii kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków, 14 – 16 listopada 2013, Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2013.

Recenzje

Recenzja w języku serbskim podręcznika pomocniczego do nauki j. serbskiego: Srpski za strance. Testovi, vežbanja, igre. Priručnik za lektore i studente srpskog jezika. Autor Pavle Ćosić. Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2004. Internetowe czasopismo językoznawcze „Lingvističke aktuelnosti“ 2006, nr 14: http://www.asusilc.net/aktuelnosti/?p=57

Przekłady

Fin który siedzi, Svetislav Basara, Kurier Bałkański, nr 2, rok II, kwiecień 2005, s. 14 – 15.

Publikacje inne

Bajaga i Instruktori czyli wspomnienie studenckich czasów, Poznań, czerwiec 2013, BALKAN UNITED Czasopismo studencko-doktoranckie Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM.

Doświadczenia zagraniczne

Uczestniczka Letniej Szkoły Języka Serbskiego i Kultury Serbskiej,  Międzynarodowe Centrum Slawistyczne, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Belgradzie (Међународни славистички центар, Филолошки факултет, Универзитет у Београду), wrzesień 1996.

Semestralne studia na Uniwersytecie w Nowym Sadzie, październik 1997 – luty 1998.

 

Staż naukowy w Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii (Институт за български език, Българска академия на науките – Instytut Języka Bułgarskiego, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria), Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki Republiki Bułgarii i Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie, listopad 2001 r.

Działalność edukacyjna w szkole polonijnej, korekta i opieka redakcyjna w czasopiśmie polonijnym, działalność organizacyjna w Centrum Edukacyjno-Kulturowo-Translatorskim „Poloniusz-Pegaz”, ul. Dobropoljska 10, 11 000 Beograd, Serbia, marzec – lipiec 2009.

Udział w konferencjach międzynarodowych (wybranych)

Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III, Poznań 23-26 IX 1999, Katedra Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (Przewidywanie aspektowej pary czasownikowej w języku polskim i serbskim.

II Ogólnopolska Językoznawcza Konferencja Młodych Slawistów. Z aktualnych badań lingwistycznych Słowiańszczyzny, Toruń 16-17 IX 2002, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Stan badań nad czasownikami dwuaspektowymi w literaturze lingwistycznej)

 1. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov, Tajov 7–9 XII 2005, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Bratislava, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. Katedra slovenského jazyka a literatúry, Banská Bystrica (Modele opisu kategorii aspektu czasownika[(na materiale wybranych języków słowiańskich])

XVI. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov, Častá-Papiernička 8-10 XI 2006, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV Bratislava (Semantyczny model aspektu czasownika)

Międzynarodowa konferencja naukowa: Język i literatura czeska
w europejskim kontekście kulturowym, Racibórz 4-5 IX 2007, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu i Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czasowniki dwuaspektowe w języku czeskim na tle słowiańskim)

Międzynarodowa konferencja lingwistyczna ČLOVĚK – JAZYK – KOMUNIKACE, České Budějovice, 18-20 IX 2007, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky (Słowotwórcza i morfologiczna charakterystyka słowiańskich czasowników dwuaspektowych)

XVII. kolokvium mladých jazykovedcov, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku, 7 – 9 XI 2007, Škutovky (Liptovská Osada), (Dwuaspektowość czasowników w semantycznej teorii aspektu)

Kompetencje językowe podstawą sukcesu zawodowego i społecznego w Europie, 28-29 września 2011, Warszawa, MEN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Systemu Edukacji, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Biuro Edukacji m. St. Warszawy.

Nowe technologie i media społecznościowe w edukacji językowej, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 55/66 w Warszawie, 24 września 2012 r., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Komisja Europejska, Miasto Stołeczne Warszawa, Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury (EUNIC)

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tekst polityczny w historii kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków, 14 – 16 listopada 2013, Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2013 (Umowa Wiedeńska i Umowa Nowosadzka jako manifesty jedności językowo-kulturowej i politycznej Słowian południowych)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trans-Misje Kroatystyki, Poznań, 9 – 10 grudnia 2013, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wydział Kroatystyczny Uniwersytetu w Zagrzebiu, 2013 (Slavistička identifikacija kroatistike na primjeru izabranih slavistika u Poljskoj i Europi)

Działalność organizacyjna i popularyzatorska

Przygotowanie i prowadzenie wykładu otwartego na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM Bo wszyscy Słowianie to jedna rodzina… językowa, 15 grudnia 2011

„Drzwi Otwarte na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej”, Poznań, 2 marca 2013, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej

III Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Słowiańskiej SŁOWIAŃSKIE RECYTACJE (członek jury), Poznań, 15 października 2013, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

I Konkurs Recytatorski „Wiosna z poezją i prozą rosyjską” – członek jury, Poznań, 4 kwietnia 2014, Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Konkurs Recytatorski Poezji Słowiańskiej „Słowiańskie Recytacje 2014” – przewodnicząca jury, Poznań, 9 kwietnia 2014, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Organizacja wykładów gościnnych dra Marka Stawskiego dla studentów IFS „Święci Cyryl
i Metody i ich słowiańska tradycja” i „Rola świętych w kształtowaniu się czeskiej świadomości narodowej i społecznej”, Poznań, 16 kwietnia i 4 czerwca 2014, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

Praca administracyjna

Członek komisji rekrutacyjnej w naborze kandydatów na studia w Instytucie Filologii Słowiańskiej na lata akademickie 2013/2014, 2014/2015.

Opiekun lektorów języków obcych w IFS: wsparcie dydaktyczne i pomoc w rozwiązywaniu problemów administracyjnych, pracowniczych i pozauniwersyteckich (szczególnie
w przypadku lektorów, którzy nie znają języka polskiego)

Opiekun roku na filologii serbskiej

Członek zespołu ds. wyszukiwania grantów

Wprowadzanie i porządkowanie sylabusów przedmiotowych dla kierunku filologii serbska do systemu USOS oraz porządkowanie tzw. macierzy efektów kształcenia przedmiotów kierunkowych dla kierunków filologia serbska i filologia chorwacka

Uczestnik szkolenia Rady Jakości Kształcenia UAM: Weryfikacja i walidacja efektów kształcenia oraz właściwy dobór metod kształcenia i oceniania kluczowymi zadaniami wdrażania KRK

Dydaktyka

Gramatyka opisowa języka serbskiego – wykład i konwersatorium

Gramatyka opisowa języka chorwackiego – wykład i konwersatorium

Historia języka literackiego chorwackiego i serbskiego – konwersatorium

Gramatyka historyczna z elementami dialektologii – wykład i konwersatorium

Język serbski dla filologów i nie tylko – konwersatorium

Kultura i stylistyka języka kraju specjalności – konwersatorium

Warsztat tłumacza – konwersatorium

Zagadnienia poprawności językowej – konwersatorium

Seminarium licencjackie językoznawcze – seminarium

Wypromowane prace licencjackie

 1. Brzezina Bartłomiej:Wulgaryzmy w tłumaczeniu audiowizualnym z języka angielskiego na język serbski i polski (na przykładzie filmów „Reservoir Dogs”, „Pulp Fiction” i „Lock, Stock and Two Smoking Barrels”)

2.      Chojnacka Barbara: Problematyka tłumaczenia nazw własnych z języka angielskiego na język chorwacki i polski na przykładzie powieści J. K. Rowling „Harry Potter and the Philosopher’s Stone”

 1. Gostyński Michał: Specyfika zagrzebskiej gwary miejskiej w ujęciu diachronicznym
  i synchronicznym

4.      Grabowska Marta: Analiza porównawcza chorwackich, polskich oraz angielskich związków frazeologicznych z komponentem barwy

5.      Grzeszcz Magdalena: Wulgaryzmy w przekładzie audiowizualnym na podstawie wybranych filmów fabularnych

 1. Gurlaga Emilia: Terminologia łowiecka w języku chorwackim i języku polskim. Analiza porównawcza
 2. Gutkowska Agnieszka: Analiza porównawcza serbskich związków frazeologicznych
  z komponentem „jajko”, „mleko”, „chleb”, „kasza”, „jabłko”, „woda” i ich polskich ekwiwalentów

8.      Jurkiewicz Kinga: Analiza zapożyczonego słownictwa kulinarnego w języku chorwackim – słownictwo związane z pieczeniem

9.      Kasprzyk Natalia: Wpływ sytuacji społeczno-politycznej na teksty utworów rockowych – analiza stylistyczna języka piosenek zespołów Kult i Riblja Čorba

 1. Kaźmierczak Agnieszka: Analiza chorwackiego języka potocznego na podstawie blogów internetowych
 2. Klary Agata: Turcyzmy w nazwach elementów serbskich strojów ludowych w XIX i XX wieku
 3. Konarkowska Katarzyna: Formy feminatywne nazw zawodów, stanowisk oraz tytułów zawodowych i naukowych w języku polskim i chorwackim
 4. Ligęska Daniel: Języki w kontakcie – mikrojęzyk gradziszciańskochorwacki
 5. Maćkowiak Maja: Stereotypy etniczne w serbskiej i polskiej frazeologii
 6. Matyjek Justyna: Zapożyczenia nazw wyrobów piekarskich i ciastkarskich z języków obcych w języku chorwackim
 7. Mazur Natalia: Język i stylistyka czasopism kobiecych (na materiale porównawczym artykułów o modzie w polskiej i chorwackiej wersji „Elle”) – dział moda
 8. Nartowska Julia: Problematyka przekładu tekstów współczesnych piosenek na materiale utworów projektu Yugoton

18.  Oleksy Barbara: Anglicyzmy w wybranych chorwackich blogach o modzie – analiza stopnia przyswojenia zapożyczeń

19.  Parus Agata: Analiza stylistyczno – leksykalna języka tekstów hip-hopowych – na przykładzie chorwackiej grupy „Elemental”

20.  Podolska Agata: Wpływ zmian ustrojowych na język konstytucji na przykładzie analizy Konstytucji Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii z 1963 roku i Republiki Chorwacji z 1991 roku

 1. Prażmowska Anna: Nazwy zawodów pochodzenia francuskiego w języku chorwackim
 2. Razik Wioleta: Analiza semiotyczna i językowa chorwackich reklam internetowych dotyczących słodyczy dostępnych na rynku chorwackim
 3. Seider Piotr: Motywacja semantyczna nazw klubów piłkarskich (na materiale porównawczym języka polskiego i chorwackiego)
 4. Skorczewski Maciej: Adaptacje kulturowe w przekładzie audiowizualnym na przykładzie filmu „Madagaskar”

25.  Sosińska Magdalena: Słownictwo dotyczące piłki ręcznej – na materiale porównawczym języka chorwackiego i polskiego

26.  Wachowska Julita: Język reklamy w serbskiej i polskiej prasie kobiecej

27.  Winiecka Magdalena: Ekwiwalencja semantyczna i formalna frazeologizmów
z komponentem somatycznym „noga”, „ręka” w języku chorwackim, angielskim
i polskim

28.  Wojciechowska Dorota: Tłumaczenie nazw własnych w literaturze dla dzieci na przykładzie „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne

29.  Wojciechowska Katarzyna: Analiza porównawcza polskich i chorwackich przekładów powieści „Twilight” Stephenie Meyer

30.  Żelachowska Żaneta: Przysłowia chorwackie i ich polskie ekwiwalenty

 

 

Facebook