Dr Joanna Rękas

Zakład Literatur Południowosłowiańskich – adiunkt, p. 381

e-mail: rekasus79@gmail.com

 

Pola badawcze

Tradycyjny i współczesny folklor Słowian Południowych, w szczególności: obrzędowość cyklu życiowego jednostki, obrzędowość cyklu kalendarzowego, gatunki obciążone funkcją magiczną, gatunki narracyjne, teoria folkloru.

Aktualnie prowadzone badania

Obrzędowo-obyczajowy kompleks Wodzic w Macedonii (2011–2016)

Wykształcenie

2003–2007. Studia III stopnia w Studium Doktoranckim Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 18 kwietnia 2007 r. obrona rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Zielińskiego, pt. Serbska tradycyjna obrzędowość narodzinowa.Wykształcenie

Kierunkowe

 1. 1998–2003. Studia na kierunku filologia, specjalność: filologia serbska i chorwacka, na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 czerwca 2003 r. obrona pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Zielińskiego, pt. Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje.
 2. 1994–1998. Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu. Profil humanistyczny.
 3. 1986–1994. Szkoła Podstawowa w Wierzbicy Górnej.

Uzupełniające

 1. 2010–2011. Podyplomowe Studium Menedżer Projektów Badawczych, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 2. 2007–2009. Podyplomowe Studium Teologii Prawosławnej w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 25 czerwca 2009 r. obrona pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem Jego Eminencji Metropolity ks. prof. Sawy (Hrycuniaka), pt. Prawosławne pojmowanie zbawienia.
 • Publikacje

Monografie

 1. Rękas J., Narodziny. Rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (I wydanie, 2010, Seria Laographica Slavica et Balcanensia, ISBN 8323221863, Tom nr 1, s. 252; II wydanie, 2012, ISBN 9788323223641).
 1. Rękas J., Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiego tradycyjnego wesela i jego werbalne manifestacje, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005 (Filologia Słowiańska, tom nr 15, ISBN9788323215400, s. 175).

Artykuły

1.      Rękas J., Tradycja i współczesność – o niejednoznaczności terminologicznej w badaniach folklorystycznych, w: Folklor – tradycja i współczesność, red. R. Sitniewska, E. Wilczyńska, V. Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 33–47 (ISBN 978-83-231-3524-1).2.      Ренкас Ј., Хришћанска симболика босиљка у контексту теорије културне меморије религијских група, w: Гора љиљанова. Биљни свет у традиционалној култури Срба, red. З. Карановић, Ј. Дражић, Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд, Нови Сад 2016, s. 41–56 (UDK: 392.1:635.71(497.17) 27-558.3+27-565.35:635.71; ISBN 978-86-7301-080-9).3.      Ренкас Й., Христианская символика базилика в свете теории культурной памяти религиозных групп, w: Plants and herbs in traditional Serbian culture, red. Z. Karanović, J. Dražić, Serbian Folklorist Association, University Library „Svetozar Marković”, Belgrade, Novi Sad 2016, s. 35–51 (UDK: 392.1:635.71(497.17) 27-558.3+27-565.35:635.71; ISBN 978-86-7301-080-9). 4.      Rękas J., The hybridal status of Vodici – a study of continuity, w: Anthropology of continuity and change. Macedonian Poreče 80 years after Józef Obrębski’s work, red. K. Bielenin-Lenczowska, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa 2015.5.      Ренкас J., Одабрани аспекти примене српских истраживања усмених ритуала, w: Савремена српска фолклористика II, red. С. Ђорђевић Белић, Д. Лајић Михајловић, Н. Радуловић, Б. Сувајџић, Ђ. Трубарац Матић, Институт за књижевност и уметност, Удружење фолклориста Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд 2015, s. 331–355 (UDK 398.332.44(497.7):[398:001(=163.41), ISBN 978-86-7301-075-5). 6.      Rękas J., Lučeska E., Wodzicka narracja Józefa Obrębskiego i zarys projektu jej współczesnej aktualizacji, w: Балкански фолклор како интеркултурен код/Bałkański folklor jako kod interkulturowy, 2, ред. В. Петреска, Ј. Ренкас/red. V. Petreska, J. Rękas, Институт за фолклор Марко Цепенков/Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova–Институт за словенска филологија/Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Скопје/Skopje–Познањ/Poznań 2015, s. 25–41 (ISBN 978-9989-642-85-2).7.      Rękas J., Prilog proučavanju narativnog koda kalendarskih usmenih rituala. Na temelju verbalnog kôda obredno-običajnog kompleksa vodica u Makedoniji, „Anafora” tom 2, nr 2, s. 197–228 (UDK 82 * 821.163.42, ISSN 1849-2339).8.      Rękas J., Folkloristika kao subdisciplina filologije ili zasebna znanstvena disciplina? Na osnovi folklorističkih istraživanja u Poljskoj, w: TransMisije kroatistike. Zbornik radova, red. K. Pieniążek-Marković, T. Vuković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2015, s. 157–171 (ISBN 978-953-175-581-8).9.      Rękas J., A man in search of God. Christian paradigm in the poems of Mirko Jirsak, „Slavia Occidentalis” tom 71, nr 1, 2014, s. 91–100 (ISBN 978-83-7654-392-5, ISSN 0081-0002).10.  Rękas J., Interpretacijski ključ Jirsakova ekspresionizma, „Anafora” tom 1, nr 2, 2014, s. 197–208 (ISSN 1849-2339).11.  Rękas J., Druga młodość folklorystyki – podjęcie dyskusji, „Literatura Ludowa” tom 58, nr 4–5, 2014, s. 3–11 (ISSN 0024-4708).12.  Rękas J., The power of the powerless. (Re)definitions of folklore in the optics of dominant narratives, „Македонски фолклор” tom XXXVI, nr 69, 2014, s. 17–30 (ISSN 0542-2108).13.  Ренкас Ј., Траењеобновувањеизмислување. Народната култура и етнотурзмот во Полска во почетокот, „Етнолог” nr 16, 2014, s. 88–102 (ISSN 1409-6404).14.  Rękas J., Čovjek u potrazi za Bogom. Kršćanska paradigma u pjesmama Mirka Jirsaka, „Communio” tom 40, nr 120, 2014, s. 118–127 (ISSN 1847-6465).15.  Ренкас Ј., Између chronosa и kairosa. Процес придавања времену одлика светости на примеру обредно-обичајног комплекса празника Богојављења у селу Битуше у западном делу Македоније, w: Време, вакат, земан. Аспекти времена у фолклору, red. Л. Делић, Институт за књижевност и уметност, Београд 2013, s. 135–162 (ISBN 978-86-7095-200-3).16.  Rękas J., Między współczesnością a teraźniejszością. О temporalnej dwuznaczności dyskursu folklorystycznego, w: 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, red. Е. Луческа, З. Димоски, Ј. Ренкас et al., Институт за старословенска култура Прилеп, Институт за словенска филологија УАМ Познањ, Прилеп–Познањ, 2013, s. 155–166 (ISBN 978-608-4523-06-2).17.  Ренкас Ј., Проучавање српског фолклора у Пољској (историјска перспектива и савремено стање), w: Савремена српска фолклористика I, red. Зо. Карановић, Ј. Јокић, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за српску књижевност, Центар за истраживање српског фолклора, Нови Сад, 2013, s. 326–336 (ISBN 978-86-6065-195-4).18.  Ренкас Ј., Збор – гест – текст. Прилог во проучувањето на обредно-обичајниот комплекс на празникот Богојавление во селото Битуше, „Спектар” tom 31, nr 61, 2013, s. 174–195 (ISSN 0352-2423).19.  Rękas J., Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 3, 2012, s. 11–28 (ISSN 2084-3011).20.  Rękas J., Przemilczenia w dziełach przemilczanego twórcy. Przypadek Mirka Jirsaka, w: Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz przy współpracy Z. Dimoskiego, Poznań 2012, s. 219–225 (ISBN 978-83-60517-83-3).21.  Rękas J., Magical journey of the entities within traditional Serbian birth rite, [w:] Bałkański folklor jako kod interkulturowy, tom 1, red. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.22.  Rękas J., Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne” vol. II (2011/01), s. 155–169 (ISSN 2082-0860).23.  Rękas J., Николић В., Јелен и јеленко у пољској и српској народној кулзири, у: Српски систем и употреба језика, књ. 1, уред. С. Штетић, Б. Радовић, Р. Настић, Крагујевац 2010, s. 183–19 (ISBN 978-86-85991-25-7).24.  Rękas Ј., Zarządzanie konfliktem w serbskiej epice bohaterskiej, czyli jak negocjują najwięksi bohaterowie?, w: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, red. J. Stawnicka, Katowice 2010, s. 176–188 (ISBN 978-83-60743-39-3).

 1. Rękas J., Prawosławne pojmowanie zbawienia, „Elpis” 19–20 (32–33), 2009, s. 253–297 (ISSN 1508-7719).
 2. Rękas J., Serbski tradycyjny obrzęd narodzin jako część tekstu folkloru, w: Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 101–125 (ISBN 978-83-232187-7-7, ISSN 1429-7612).
 3. Rękas J., Savremena nastava folklora Južnih Slovena na slavistici u Poljskoj (na primeru Univerziteta Adam Mickjevič u Poznanju, [w:] Образовање и усавршавање наставника. Облици и модели, red. Н. Поткоњак, Р. Боњковски, Ј. Рекас, Учитељски факултет, Ужице 2008, s. 265–274 (ISBN 978-86-80695-81-5).
 4. Rękas J., Српске народне пословице Vuka Stefanovicia Karadžicia jako źródło wiedzy o tradycyjnej obrzędowości narodzinowej, w: Parémie národů slovanských III, Ostrava 2007, s. 231–240 (ISBN 978-80-7368-409-9).
 5. Rękas J., Serbskie tradycyjne narodziny jako wyraz obrzędowej jedności matki i dziecka, w: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, Wrocław 2007, s. 11–19.
 6. Rękas J., Między weselem a narodzinami, czyli gdzie ma swój początek serbski tradycyjny obrzęd narodzin?, w: Człowiek w świecie, red. M. Chołody, W. Hamerski, M. Telicki, Poznań 2006, s. 209–219 (ISBN 83-88176-85-4).
 7. Rękas J., Między „łabędzią pieśnią a rzeczywistością”, czyli kto jest główną postacią serbskiego tradycyjnego wesela, w: Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej Rogalinek k. Poznania, 22–24 maja 2002, red. D. Ivanovaj, B. Zieliński, Poznań 2004, s. 63–71 (ISBN 83-232-1495-X).

Recenzje

 1. Rękas J., W kręgu opracowań fundamentalnych (Соња Петровић, Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе, Издавачко предузеће Албатрос Плус, Београд 2014, ss. 494), „Slavia Occidentalis” tom 72, nr 2, 2015, s. 238–244 (ISBN 978-83-7654, ISSN 0081-0002, DOI 14746/so.2015.72.19)
 2. Rękas J., Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce (Зоја Карановић, Јасмина Јокић (), Биље у традиционалној култури Срба. Приручник фолклорне ботанике, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2013, 288 s. ISBN 978-86-6065-188-6; Зоја Карановић (red.), Биље у традиционалној култури Срба. Приручник фолклорне ботанике II, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад 2014, 284 s. ISBN 978-86-6065-281-4), „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 9, 2015, s. 505–510 (ISSN 2084-3011, DOI 10.14746/pss.2015.9.32).
 1. Rękas J., Proizvodnja baštine. Kritičke studije o nematerijalnoj kulturi, ur. M. Hameršak, I. Pleše, A.-M. Vukušić, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, ss. 468, ISBN: 978-953-6020-87-4, „Lud” tom 99, 2015, s. 395–398 (ISSN 0076-1435).
 2. Rękas J., O przyjemności lektury (J. Pomierska, Przysłowia kaszubskie. Studia z paremiografii i paremiologii, Gdańsk 2013), „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 8, 2015, s. 419–424 (ISBN 978-83-7654-321-5, ISSN 2084-3011).
 3. Rękas J., (Nikola Pavković, Studije i ogledi iz pravne etnologije, red. M. Niškanović, Beograd: Srpski genealoški centar 2014) „Lud” tom 98, 2014, s. 282–285 (ISSN 0076-1435).
 4. Rękas J., Pochwała dialogu (Folkloristička čitanka, red. Marijana Hameršak, Suzana Marjanić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2010, s. 564), „Literatura Ludowa” tom 58, nr 4–5, 2014, s. 115–119 (ISSN 0024-4708).
 5. Rękas J., „Anafora”, czyli o celowości działań. „Anafora. Časopis za znanost o književnosti”. Rocznik I, numer 1, Osijek 2014, s. 164, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 6, 2014, s. 367–370 (ISSN 2084-3011).

 

Sprawozdania

 1. Rękas J., Dni kultury macedońskiej. Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 2, Intersemiotyczność, 2012, s. 413–418 (ISSN 2084-3011).

 

Tłumaczenia (wybrane)

 1. Nemec K., Matoš w nowej optyce teoretycznej, przeł. J. Rękas, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 7, 2014, s. 322–327.
 2. Šuvaković M., Klasa i nieświadome. Wokół Althusserowsko-Lacanowskiej krytyki autonomii sztuki, przeł. J. Rękas, „Artluk“ 2011, http://www.artluk.com/nowa/plotka.php?id=16
 3. Šuvaković M., Symulacja i iluzja w miejscu dzieła sztuki, przeł. J. Rekas, „ARTLUK” 2/2010.
 4. Baretić R., Ósmy komisarz, przeł. J. Rękas, w: Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990 – 2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 631–640.
 5. Ćirić Z., Tao Mike’a Tysona, przeł. J. Rękas, „Tygiel Kultury” nr 7–9, 2003, s. 113–115.
 6. Ćurić M., Śniegi Velebitu, przeł. J. Rękas, w: Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990–2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 389–392.
 7. Gotovac V., Gwiezdna dżuma. Zapiski więzienne 1972-1973, przeł. J. Rękas, w: Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990–2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 185–192.
 8. Nuić N., Sąsiedztwo do góry nogami, przeł. J. Rękas, w: Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990–2005, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński, Poznań 2005, s. 331–340.
 9. Deretić J., Projekt literatury jugosłowiańskiej, przeł. J. Rękas, w: Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, red. B. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Filologia Słowiańska Nr 7, s. 145–164.

Artykuły, recenzje, sprawozdania i tłumaczenia oddane do druku

 1. Rękas J., Pamięć o granicach. Demarkacyjna produktywność Wodzic w mijackich wsiach Bituše i Ehloec. Artykuł przyjęty do druku w czasopiśmie „Slavia Meridionalis”. Planowany termin wydania: 2016 rok.
 2. Rękas J., Teoria w działaniu (Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani. Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, 351 s.). Recenzja przyjęta do druku w czasopiśmie „Slavia Meridionalis”. Planowany termin wydania: 2016 rok.
 3. Petreska V., Pamięć kulturowa i obrazy przeszłości w optyce praktyk religijno-obrzędowych w Macedonii (na podstawie wybranych przykładów), przeł. J. Rękas. Tłumaczenie artykułu naukowego oddanego do druku w tomie pokonferencyjnym, Warszawa.

Redakcja tematyczna numerów czasopism naukowych

 1. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 9, Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym, red. tematyczna J. Dobosiewicz, J. Rękas, 2015 (ISSN 2084-3011, ss. 530)
 2. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 4, Magiczna moc słów w językach, literaturach oraz kulturach słowiańskich, red. tematyczna M. Buchowski, J. Rękas, 2012 (ISBN 978-83-232-2525-6, ISSN 2084-3011, ss. 344).
 3. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 3, Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim, red. tematyczna M. Buchowski, J. Rękas, 2012 (ISBN 978-83-232-2473-0, ISSN 2084-3011, ss. 316).

Prace redakcyjne (korespondencja, ocena merytoryczna, wstępna redakcja tekstów) nad numerami czasopism naukowych (poza wymienionymi w powyższym punkcie)

 

 1. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 6, Dysydenci, kontestatorzy, kultura sprzeciwu i współczesność, red. tematyczny B. Zieliński, 2014, ISSN 2084-3011, ss. 392.
 2. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 8, Mikronarody i mikrojęzyki słowiańskie, red. tematyczny A. Stęplewski.
 3. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 10, Relacja państwo – Kościół w historii i kulturze, red. tematyczna M. Kuczyńska.

 

Redakcja tomów zbiorowych

 1. Балкански фолклор како интеркултурен код/Bałkański folklor jako kod interkulturowy, 2, ред. В. Петреска, Ј. Ренкас/red. V. Petreska, J. Rękas, Институт за фолклор Марко Цепенков/Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova–Институт за словенска филологија/Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Скопје/Skopje–Познањ/Poznań 2015 (ISBN 978-9989-642-85-2, ss. 385).
 2. 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, red. Е. Луческа, З. Димоски, Ј. Ренкас, et. al, Институт за старословенска култура Прилеп, Институт за словенска филологија УАМ Познањ, Прилеп–Познањ 2013 (ISBN 274978-608-4523-0602, ss. 274).
 3. Bałkański folklor jako kod interkulturowy, tom 1, red. J. Rękas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011 (Seria Laographica Slavica et Balcanensia, tom nr 2, ISBN 8323223556, ss. 595).
 4. Образовање и усавршавање наставника. Облици и модели, red. Н. Поткоњак, Р. Боњковски, Ј. Рекас et. al, Учитељски факултет, Ужице 2008 (ISBN 978-86-80695-81-5, ss. 375).

Praca w wydawnictwach ciągłych

 1. Członek Rady Naukowej czasopisma „Anafora” (ISSN 1849-2339) wydawanego przez Katedrę Literatury Chorwackiej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Osijeku (styczeń 2014 – obecnie).
 2. Członek Rady Naukowej czasopisma „Македонски фолклор” (ISSN 0542-2108) wydawanego przez Instytut Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopje (styczeń 2014 – obecnie).
 3. Członek Rady Naukowej czasopisma „BalcanoSlavica” (ISSN 0350-0179) wydawanego przez Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie (październik 2015 – obecnie).

 

 1. Recenzent czasopisma „Liceum” (Journal for Literary and Cultural Studies) wydawanego przez Centrum Badań Naukowych Serbskiej Akademii Nauk w Belgradzie oraz Uniwersytet w Kragujevacu (maj 2016 – obecnie).
 2. Zastępca Redaktor Naczelnej czasopisma „Poznańskie Studia Slawistyczne” wydawanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM (październik 2014 – marzec 2015).
 3. Sekretarz Redakcji czasopisma „Poznańskie Studia Slawistyczne” wydawanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM (styczeń 2012 – wrzesień 2014).
 • Członkostwo w organizacjach naukowych (poza wydawnictwami ciągłymi)
 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Poznaniu;
 2. Członek Serbskiego Towarzystwa Folklorystycznego, Belgrad;
 3. Członek Komisji Slawistycznej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu.
 • Konferencje naukowe

Udział (z referatem)

 1. Memory in Southern and Western Slavic Culturesmiędzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Tytuł wystąpienia: Folkloristic Study of a Commemorative Ceremony (Warszawa, 27–28.11.2015).
 2. XVIII International symposium on Balkan folklore. Topic: “Institutionalized folkloristic and ethnology in Macedonia and Balkans – theory and empiricism” – międzynarodowa konferencja nakowa zorganizowana przez Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova w Skopiu. Tytuł referatu: Folkloristic study on a commemorative ceremony (Skopje, 20–21.11.2015).
 3. Historia i kultura dawnych Słowian – konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Historyczny UAM. Tytuł referatu: Cechy szczególne literatur słowiańskich (Poznań 08–09.10.2015).
 4. 35 години ЈНУ Институт за старословенска култура Прилеп (35 Years Anniversary of the PSI Institute of Old Slavic Culture – Prilep) – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie i Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. Tytuł referatu: Хришћански сибмолички садржај босиљка у фокусу теорије колективне меморије религијских групa (Kratovo 09–11.09.2015).
 5. Етнотуризмот и етнолошкото културно наследство – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Macedońskie Towarzystwo Etnologiczne i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego w Skopiu. Tytuł referatu: Трајање – обнављање – измишњање. Народна култура у Пољској почетком 21. века (Skopie 12.09.2014).
 6. Савремена српска фолклористика II – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez: Instytut Literatury i Sztuki w Belgradzie, Serbskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Bibliotekę Uniwersytecką „Svetozar Marković” w Belgradzie oraz Centrum Kultury im. Vuka Karadžicia w Loznicy. Tytuł referatu: Одабрани аспекти примене српских истраживања усмених ритуала (Belgrad–Tršić 05–07.09.2014).
 7. Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Granice stare i nowe – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Slawistyki PAN, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW oraz Fundację Slawistyczną. Tytuł referatu: Pamięć o granicach. Demarkacyjna produktywność Wodzic w mijackich wsiach Bituše i Ehloec (Warszawa 12–13.05.2014).
 1. TransMisje Kroatystyki – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Zagrzebiu. Tytuł referatu: Folkloristika kao subdisciplina filologije ili posebna naučna disciplina? Na osnovu folklorističkih istraživanja u Poljskoj. (Poznań 9–10.12.2013).
 2. O pričama i pričanju danas – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Etnologii i Folklorystyki w Zagrzebiu. Tytuł referatu: Obredna pesmapriča koja ćuti: pripovedački kod makedonskih vodičarskih pesama. (Zagrzeb 14–16.11.2013).
 3. Савремена српска фолклористука – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Centrum Badań Serbskiego Folkloru przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Tytuł referatu: Проучавање српског фолклора у Пољској. Историјска перспектива, савремено стање и претпостављени правци развој. (Nowy Sad 4–5.10.2013).
 4. W świecie bogów, rusałek i bohaterów – wierzenia i przesądy Słowiańszczyzny – konferencja naukowa organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Serbistów Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł referatu: Између chronosa и kairosa. Процес придавања времену одлика светости на примеру обредно-обичајног комплекса празника Богојављења у селу Битуше у западном делу Македоније. (Wrocław 23.04.2013).
 1. Slovenski jezici, književnosti i kulture u evropskom kontekstu – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Czarnogórską Akademię Nauk, Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Jagielloński. Tytuł referatu: Између chronosa и kairosa. Процес придавања времену одлика светости на примеру обредно-обичајног комплекса празника Богојављења у селу Битуше у западном делу Македоније. (Podgorica 8–9.11.2012).
 1. Блаже Конески  – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopje. Tytuł referatu: Chrześcijański paradygmat twórczości poetyckiej Blaže Koneskiego. (15.12.2011)
 2. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – konferencja naukowa organizowana przez Uniwersytet Śląski Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe Sytuacji Kryzysowych oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach. Tytuł referatu: Zarządzanie konfliktem w serbskiej epice bohaterskiej, czyli jak negocjują najwięksi bohaterowie? (10.09.2010)
 3. 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie i Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. Tytuł referatu: Miejsce folkloru w aktualnej polityce Unii Europejskiej dotyczącej wspierania badań, rozwoju naukowców oraz jednostek naukowo-badawczych (Samokov 17–19.09.2010)
 4. Okrugli stol o djelu Mirka Jirsaka – międzynarodowe sympozjum organizowane przez Macierz Chorwacką Oddział Slatina. Temat wystąpienia: Interpretacijski ključ Jirsakova ekspresionizma. (Slatina 05.11.2009)
 5. Српски језик, књижевност, уметност – międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet w Kragujevacu. Temat wystąpienia: Јелен (Cervidae) и јеленак (Lucanus cervis) као симболи у пољској и српској традицији (Kragujevac 30–31.10.2009)
 6. Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Univerzitet we Wschodnim Sarajewie. Temat wystąpienia: Bekstvo u tuđinu. Nekoliko reči o pesmama Mirka Jirsaka. (Pale 24–25.05.2009)
 7. Pjesnički susreti «Drenovci 2009» – międzynarodowe dni poezji i sympozjum naukowe oraganizowane przez Macierz Chorwacką Oddział Slatina i Gminę Drenovci. Temat wystąpienia: Čovjek  u potrazi za Bogom. Kršćanska paradigma u pjesmama Mirka Jirsaka. (Drenovci 22–23.05.2009)
 1. Образовање и усавршавање наставника. Облици и моделиmiędzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Wydział Pedagogiczny w Užicach (Uniwersytet w Kragujevacu). Temat wystąpienia Savremena nastava folklora Južnih Slovena na slavistici u Poljskoj (na primeru Univerziteta Adam Mickjevič u Poznanju). (Užice10.2008)
 2. Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM. Temat wystąpienia: Serbski tradycyjny obrzęd narodzin jako część tekstu folkloru. (Poznań 10.2008)
 3. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Slawistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Temat wystąpienia: Serbskie tradycyjne narodziny jako wyraz obrzędowej jedności matki i dziecka (Wrocław 2006).
 4. Junioraty III. – konferencja naukowa organizowana przez Studium Doktorancie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Tytuł wystąpienia: W drodze do Cerkwi. Ludowy i chrześcijański wymiar pierwszych ośmiu dni serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin (Poznań 06–08.11.2006).
 5. Konferencja Młodych Slawistów. Tytuł wystąpienia: In a way to the Serbian Orthodox Church. The folk and Christian aspects of the first eight days of the Serbian traditional birth rite (Praga 12–13.10.2006).
 6. Parémie národů slovanských – międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Tytuł wystąpienia: Serbskie przysłowia Ludowe Vuka Stefanovicia Karadžicia jako źródło wiedzy o tradycyjnej obrzędowości narodzinowej (Ostrawa 21–22.11.2006).
 7. Junioraty II. Człowiek w świecie… – konferencja naukowa organizowana przez Studium Doktorancie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Tytuł wystąpienia: Między weselem a narodzinami, czyli gdzie ma swój początek serbski tradycyjny obrzęd narodzin? (Poznań 15–17.11.2005)

 

Organizacja

 1. 35 години ЈНУ Институт за старословенска култура Прилеп (35 Years Anniversary of the PSI Institute of Old Slavic Culture – Prilep), Kratovo 09–11.09.2015, Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie i Instytut Filologii Słowiańskiej UAM – członek Komitetu Organizacyjnego.
 2. Antrićevi dani. Traumatična iskustva drugog/e u Andrićevom tekstu. Jezik/jezici i trauma, Travnik, 08–11.2014, Wydział Pedagogiczny w Travniku (Bośnia i Hercegowina) – członek Komitetu Organizacyjnego.
 3. Antrićevi dani. Ivo Andrić: interkulturalne tendencije u djelima. Mogućnosti interkulturalng izučavanja južnoslavenskih književnosti, Travnik, 08–11.2012, Wydział Pedagogiczny w Travniku (Bośnia i Hercegowina) – członek Komitetu Organizacyjnego.
 1. Bałkański folklor jako kod interkulturowy II, Poznań 28–29.03.2012 (z Instytutem Folkloru im. Marko Cepenkova ze Skopje) – organizator (z mgr. Zvonko Dimoskim z UAM).
 2. Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Макевонија, Samokov (Macedonia) 18–20.09.2011 (z Instytutem Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie) – współorganizator (z mgr. Zvonko Dimoskim z UAM).
 3. 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Samokov (Macedonia) 17–19.09.2010 (z Instytutem Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie) – współorganizator (z mgr. Zvonko Dimoskim z UAM).
 4. Bałkański folklor jako kod interkulturowy, Obrzycko 12–13.05.2009 – organizator (z mgr. Zvonko Dimoskim z UAM).
 • Doświadczenia naukowe zdobyte zagranicą (wybrane)
 1. Wizyta Studyjna (WS) w Instytucie Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie (Macedonia), w dniach 07.09.2015–20.09.2015, w ramach: „UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry” POKL.04.01.01-00-019/10.
 2. Udział w 43 Seminarium Zagrzebskiej Szkoły Slawistycznej. Termin: 18–29.08.2014. Miejsce: Dubrovnik.
 3. Badania terenowe w ramach projektu habilitacyjnego Obrzędowo-obyczajowy kompleks Wodzic w Macedonii. Miejsce: Ehloec, Kičevo, Prilep. Termin: 10.01.2014.–27.01.2014. Jednostka przyjmująca: Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie. Finansowanie: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundusz dla Młodych Badaczy.
 4. Badania terenowe w ramach projektu Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany (NCN 2011/01/D/HS3/03583), którym kieruje dr Karolina Bielenin-Lenczowska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz w ramach projektu habilitacyjnego. Miejsce: Poreče. Termin: 05–25.08.2013. Jednostka przyjmująca: Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje. Finansowanie: ww. Grant NCN oraz Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundusz dla Młodych Badaczy.
 5. Badania terenowe w ramach projektu Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany (NCN 2011/01/D/HS3/03583), którym kieruje dr Karolina Bielenin-Lenczowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Miejsce: Poreče. Termin: 28.04.2013–09.05.2013. Jednostka przyjmująca: Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje. Finansowanie: ww. Grant NCN.
 6. Staż naukowy oraz badania terenowe. Termin: 23.01.2013–22.02.2013. Jednostka przyjmująca: Instytut Folkloru im. Marko Cepenkova w Skopje. Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundusz dla Młodych Badaczy oraz Instytut Folkloru.
 7. Badania terenowe w ramach projektu habilitacyjnego. Miejsce: Manastirec, Brest, Makedonski Brod. Termin: 14.01–22.01.2013. Jednostka przyjmująca: Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie. Finansowanie: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundusz dla Młodych Badaczy.
 8. Badania terenowe w ramach projektu habilitacyjnego. Termin: 16.07–09.09.2012. Jednostka przyjmująca: Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie. Finansowanie: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundusz dla Młodych Badaczy.
 9. Udział w 45 Międzynarodowym Seminarium Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Termin: 28.06.2012–15.07.2012. Miejsce: Ochryda/Konjsko
 10. Staż naukowy. Termin: 23.01.2012–26.02.2012. Jednostki przyjmujące: Wydział Teologiczny oraz Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Instytut Folkloru im. Marko Cepenkova, Skopje.
 11. Badania terenowe w ramach projektu Водици во село Битуше, którym kieruje prof. dr. Eli Lučeska z Instytutu Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie oraz projektu habilitacyjnego. Termin: 08.01.2012–22.01.2012. Miejsce: Bituše. Finansowanie: fundusze w ramach pierwszego z ww. projektów (Проекти од национален интерес во културата на музејската дејност за 2012 од Министеррството за култура на Република Македонија) oraz Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundusz dla Młodych Badaczy.
 12. Staż naukowy. Termin: 08.01.2012–22.01.2012. Jednostka przyjmująca: Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie.
 13. Staż naukowy. Termin: 11.12.2011–20.12.2011. Jednostka przyjmująca: Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje.
 14. Staż naukowy. Termin: 03.12.2011–10.12.2011. Jednostka przyjmująca: Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie.
 15. Staż naukowy. Termin: 01.10.2011–20.11.2011. Jednostka przyjmująca Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie.
 16. Staż naukowy i badania terenowe w ramach projektu habilitacyjnego. Termin: 09.06.2011–26.06.2011. Jednostka przyjmująca: Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie. Finansowanie: Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Fundusz dla Młodych Badaczy oraz Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie.
 17. Udział w 44 Międzynarodowym Seminarium Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej. Termin: 28.06.2011–16.07.2011. Miejsce: Ochryda/Konjsko.
 18. Staż naukowy. Termin: 02.–03.2007. Jednostka przyjmująca: Muzeum Wojwodiny w Nowym Sadzie. Finansowanie: Grant KBN, 1H01C 058 29.
 19. Kwerendy biblioteczne w jednostkach: Biblioteka Macierzy Serbskiej w Nowym Sadzie oraz Biblioteka Narodowa w Belgradzie. Terminy: 10.–12.2004, 11.2004–01.2005, 02.2006–04.2006. Finansowanie: Grant KBN, 1H01C 058 29.
 20. Staż naukowy. Termin: semestr zimowy roku akademickiego 2001/2002. Jednostka przyjmująca: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Finansowanie: Stypendium Rządu Serbii.
 21. Staż naukowy. Termin: cały rok akademicki 2000/2001. Jednostka przyjmująca: Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie. Finansowanie: Stypendium Rządu Serbii.
 • Międzynarodowe projekty badawcze
 1. NPRH 11H 12 0216 81, Historia i kultura dawnych Słowian, Grant NCN: Wspieranie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej (kultury w Polsce), realizowane w formie projektów, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 12.2012–12.2016. Wykonawca.
 2. NCN 2011/01/D/HS3/03583, Macedońskie Porecze w 80 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Antropologiczne studium ciągłości i zmiany, Grant NCN, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 01.12.2011–31.03.2015. Pracownik pomocniczy.
 3. ON 178011, Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, Grant MONiRTRS, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Ministerstwo Oświaty, Nauki i Rozwoju Technologicznego Republiki Serbii). Wykonawca.
 4. 02-91/1, Лазарица во Струшко Поле, Проекти од национален интерес во културата на музејската дејност за 2013 од Министеррството за култура на Република Македонија, Министерството за култура на Република Македонија (Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii). Wykonawca.
 5. 28-5535/1, Водици во село Битуше, Проекти од национален интерес во културата на музејската дејност за 2012 од Министеррството за култура на Република Македонија, Министерството за култура на Република Македонија (Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii), 03.2012–12.2013. Wykonawca.
 6. 149054, Образовање и усавршавање наставника у складу са европском оријентацијом, Министарство за науку Републике Србије (Ministerstwo Oświaty Republiki Serbii). Wykonawca.
 7. 1H01C 058 29 Serbski tradycyjny obrzęd narodzin, Grant KBN, projekt badawczy promotorski, 31.10.2005–30.10.2007. Wykonawca.
 • Praca administracyjna (niezwiązana bezpośrednio z działalnością naukową)
 1. Prace nad nową specjalnością studiów, kierunek filologia, specjalność: studia południowosłowiańskie (12.2015 – obecnie).
 2. Członek Wydziałowego Zespołu ds. Strategii Rozwoju Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (od 2012 – obecnie).
 3. Opracowywanie Strategii Rozwoju Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM na lata 2010–2011 (04.2010–02.2011).
 4. Prace nad Podyplomowym Studium w zakresie Bałkanistyki (z IEiAK UAM, 2010).
 5. Koordynator ds. kierunku unikatowego Bałkanistyka (od 10.2010 – obecnie).
 6. Kierowanie Instytutowym Zespołem ds. Grantów (05.2010–02.2011).
 7. Opracowywanie programu i koordynowanie prac nad otwarciem kierunku unikatowego Bałkanistyka (2009–2010).
 8. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (2005).
 • Nagrody, stypendia, wyróżnienia (wybrane)
 1. Jednorazowa nagroda motywacyjna za rok 2015, Prorektor ds. Kadry i Rozwoju Uczelni, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, 09.12.2015.
 2. Nagroda Zespołowa III stopnia będąca wyrazem uznania dla osiągnięć w pracy organizacyjnej. Rektor UAM, prof. dr hab. Bronisław Marciniak. 24.09.2015.
 3. Jednorazowa nagroda motywacyjna za rok 2014, Prorektor ds. Kadry i Rozwoju Uczelni, prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, 24.11.2014.
 4. Stypendium w ramach 43 Seminarium Zagrzebskiej Szkoły Slawistycznej (Dubrovnik, 18–29.08.2014).
 5. Stypendium w ramach 44 Międzynarodowego Seminarium Języka, Literatury i Kultury Macedońskiej (Ochryda–Konjsko, 27.06.–17.07.2011).
 6. Stypendium Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (10.–12.2011).
 7. Nagroda Rektorska III stopnia za książkę indywidualną w roku 2010.
 1. Nagroda Rektora za wyróżniającą się pracę doktorską (20.04.2007).
 2. Stypendium Naukowe Miasta Poznania (07.06.2005).
 3. III nagroda Wydziałowego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską w roku akademickim 2002/2003.
 4. Dyplom Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej „za szczególne osiągnięcia w nauce” (01.06.2003).
 5. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczpospolitej Polskiej na rok akademicki 2002/2003.
 6. Stypendium Rządu Serbii na semestr zimowy 2001/2002.
 7. Stypendium Rządu Serbii na rok akademicki 2000/2001.
 • Działalność organizacyjna (poza organizacją konferencji)
 1. Cykl wykładów, warsztatów i wystaw: Drogi i bezdroża współczesnego folkloru i folklorystyki. Organizacja, od początku do dziś, z mgr. Zvonkiem Dimoskim.

 

Pierwsza edycja: 26–30.03.2012.

Mgr Meri Srojanova (Muzeum w Bitoli): 1. Wykład: Ceramika reseńska – tradycja i współczesne przemiany, Wykład: 2. Wpływ czynników społecznych i socjalnych na kontynuację i przemiany w stroju ludowego z regionu Prespa w Macedonii od końca XIX do połowy XX wieku, (wykład) 3. Wykład: Prespa Region – view through an open door (wykład). (26–27.03.2012).

Mgr Nade Genevska-Bračić, (Muzeum w Bitoli): Wystawa: Ubiór miejski w Bitoli na przełomie XIX i XX wieku.

 

Prof. dr Vesna Petreska (Instytut Folkloru im. Marko Cepenkova ze Skopje): Tradycyjna macedońska obrzędowość weselna (wykład). (30.03.2012).

Druga edycja: 11.05.2012.

Prof. dr Eli Lučeska, Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie: 1. Film etnograficzny: Wieczny ogień Vasilicy – Starego Nowego Roku. Wydawca: Rada Gminy Kavadarci, KC – produkcja, 25 min; 2. Wykład: Wodzice we wsi Beranci, region Bitola; 3. Wystawa: Festiwal Pročka w Prilepie.

Prof. dr Vladimir Karadžoski, Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie: 1. Wykład: Medycyna ludowa w Macedonii; 2. Film etnograficzny: Właściwości lecznicze kamieni będących miejscami kultu w Macedonii, 45 min.

Trzecia edycja: 15–16.05.2013.

Prof. dr Eli Lučeska, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep. 1. Wykład: Lazarki z miejscowości Struško Pole; 2. Wykład: Erotyczne tropy macedońskiego folkloru.

Mgr Atanas Atanasoski, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep. 1. Warsztaty intelektualno-manualne: Maski obrzędowe.

Mgr Meri Stojanova, Starszy kustosz Muzeum Bitoli. 1. Wykład:

XX-wieczne bitolskie rękodzieło: szkatuły i skrzynie; 2. Wystawa: Sny panien młodych; 3. Warsztaty: Społeczno-obrzędowa i socjalna struktura wspólnot wiejskich w Macedonii – ciągłość i zmiana.

Prof. dr Vladimir Karadžoski, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep. Wykład: Obchody Wielkanocy w mieście Makedonski Brod; 2. Wykład: Znachorki w Macedonii.

Czwarta edycja: 02–04.06.2014.

Prof. dr Eli Lučeska, Instytut Kultury Starosłowiańskiej. Prilep: 1. Wykład: Macedońskie obyczaje cyklu wiosennego; 2. Warsztaty taneczne (z mgr. Zvonkiem Dimoskim): kolo (невестинско, еленото и пајдушкото); 3. (z Joanną Rękas) wystawa Wodzice i Lazarki – fotodokumentacja z badań terenowych 2012–2014. (02.06.2014)

Prof. dr Violeta Krsteska, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep. 1. Wykład: O aktualności średniowiecznej tradycji w Macedonii. (02.06.2014)

Prof. dr Vladimir Karadžoski, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep. 1. Wykład: Męskie pochody obrzędowe w zimowym cyklu świąt w Macedonii (02.06.2014); 2. Wykład: Prilep – miasto Królewicza Marka; 3. Film etnograficzny: Właściwości lecznicze kamieni będących miejscami kultu w Macedonii, 45 min. (04.06.2014)

 1. Organizacja, z mgr. Zvonkiem Dimoskim, Dni Kultury Macedońskiej, 26–30.03.2012.
 2. Organizacja, z mgr. Zvonkiem Dimoskim i dr. Patrykiem Borowiakiem, Warsztatów ze słowiańskiego folkloru dla Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. Pierwsza edycja: Pociąg do Bułgarii i Macedonii (08.03.2013); Druga edycja (31.05.2013): Pociąg do Chorwacji i Serbii.
 • Wykłady otwarte (wybrane)
 1. Spaghetti with ajvar. Guest lecture in the Klaudyna Potocka 5th High School in Poznań, 07.04.2016.
 2. South Slavic playbook of Folk-Lore. Guest lecture in the School of Languages, Cultures and Societies at the University of Leeds, 18.02.2016.
 3. Folklorystyczne studium ceremonii upamiętniającej, 25.06.2014, IFS UAM.
 4. Objawienie Pańskie/Chrzest Chrystusa w Jordanie – polska i macedońska obrzędowość kościelna i ludowa, 08.02.2012, Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje.
 5. Polskie chrześcijaństwo ludowe, 14.12.2011, Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny im. Blaže Koneskiego, Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje.
 6. Chrześcijański paradygmat serbskiej literatury ludowej, 18.01.2011, IFS UAM.
 • Dydaktyka
 1. Antropologia słowiańskiej codzienności – konwersatorium
 2. Bałkański folklor jako kod interkulturowy – konwersatorium
 3. Bałkański folklor słowny – wykład
 4. Folklor Słowian Południowych – konwersatorium
 5. Literatura Słowian Południowych na tle kulturowym Półwyspu Bałkańskiego – konwersatorium
 6. Nauki pomocnicze bałkanistyki – konwersatorium
 1. Seminarium licencjackie – konwersatorium
 2. Seminarium magisterskie – konwersatorium
 3. Wiedza o kraju i kulturze – konwersatorium
 1. Współczesne kultury narodowe na Bałkanach – konwersatorium
 2. Współczesne kultury narodowe w Europie Środkowej i Południowej – konwersatorium
 3. Wybrane problemy z literatur słowiańskich – wykład
 • Promotorstwo (prace licencjackie)
 1. Andrys Małgorzata, Między rytuałem a teatrem. Na polskim i bułgarskim materiale folklorystycznym
 2. Brzezińska Weronika, Serbska tradycyjna obrzędowość weselna i jej werbalne manifestacje
 3. Drzewicz Paulina, Sakralny wymiar postaci kobiecych w serbskiej epickiej pieśni ludowej
 4. Jarczyńska Natalia, Motyw tańca w chorwackiej tradycyjnej literaturze ludowej. Na przykładzie zbiorów: Stipe Boticy, Davora Dukicia, Ljiljany Marks
 5. Jerzakowska Monika, Erotyzm serbskiej epickiej pieśni ludowej
 6. Kołcon Justyna, Między obrzędową (współ)zależnością a epicką (pseudo)deskrypcją. Obrzędowo-obyczajowy kompleks serbskiej tradycyjnej slavy i jego werbalne manifestacje
 7. Korzeń Katarina, Bohater prozy Dobrilo Nenadicia
 8. Kudaszewicz Kamila, Konflikt serbsko-albański w latach 1998-2009 oczyma polskich dziennikarzy „Wprostu” i „Polityki”
 9. Kujawska Magdalena, Postać matki w bošnjačkich i serbskich balladach ludowych
 10. Kurzawa Julita, Romskie przestrzenie we współczesnej literaturze chorwackiej i serbskiej
 11. Łankiewicz Maria Zuzanna, Przemiany ról społecznych na przykładzie prozy Nenada Veličkovicia
 12. Małecka Irmina, Słowa – klucze w Encyklopedii umarłych Danilo Kiša i Słowniku chazarskim Milorada Pavicia
 13. Małecki Kacper, Wspólna płaszczyzna struktury treści w ludowych bajkach serbskich i bajkach pisanych, na podstawie zbioru Srpske narodne pripovijetke Vuka Stefanovicia Karadžicia oraz Baśni Wilhelma i Jakuba Grimm
 14. Marcinek Aneta, Między upadkiem człowieczeństwa a ludzką wielkością. Obraz wpływu wojny na jednostkę i społeczeństwo w prozie Vladimira Arsenijevicia i Nenada Veličkovicia
 15. Matuszak Małgorzata, Symbolika zwierząt w chorwackich i serbskich bajkach ludowych
 16. Okupniak (Elečkova) Monika, Chorwaci a kwestia iliryjska (na podstawie historii starożytej, źródeł XVIII-wiecznych oraz dramatu Teuta)
 17. Obojska Monika, Hörmannova zbirka narodnih pjesama kao dragulj bošnjačke tradicije
 18. Orłowska Marlena, Teatralizacja folkloru. Folklorystyczny teatr lalek
 19. Oszmian Anna, Rola rodziny w procesie kształtowania bohatera literackiego na przykładzie Cyklu rodzinnego Danilo Kiša i Roli mojej rodziny w światowej rewolucji Bory Ćosicia
 20. Plenzler Kamila, Brewiarz śródziemnomorski i Inna Wenecja Predraga Matvejevicia – z problematyki gatunku
 21. Ratajczyk Agnieszka, Serbska obrzędowość pogrzebowa i jej werbalne manifestacje
 22. Rozmiarek Daniel, Znaczenie historii oraz religii w konstruowaniu świata przedstawionego w prozie Vidana Nikolicia
 23. Sokołowska Monika, Polskie i serbskie tańce ludowe oraz towarzyszące im werbalne manifestacje. Analiza porównawcza
 24. Stawisińska Natalia, Kategorie tabu w epice ludowej bośniackich muzułmanów
 25. Suchomska Marta, Symbolika liczb w chorwackich bajkach ludowych
 26. Wentland Joanna, Narodzinowa magia. Rytualne sposoby wpływania na rzeczywistość w serbskim tradycyjnym obrzędzie narodzin
 27. Wężyk Natalia, Niezwykłe portrety kobiece w prozie Ivo Andricia
 28. Włodarczak Daria, Wykorzystanie motywu alkoholu w kreowaniu postaci literackiej w serbskiej powieści historycznej
 29. Wojciechowska Marta, Obraz demonologii ludowej, czyli świat kultu przodków w serbskiej bajce magiczne
 30. Wojciechowska Marta, Problem chorwackiej tożsamości w dziełach Miroslava Krležy
 31. Wojsław Halina, Serbska i macedońska ludowa obrzędowość wielkanocna jako przykład kontaminacji pogaństwa i prawosławia
 32. Zawadzka Paulina, Wyganianie demona choroby, czyli rzecz o leczeniu za pomocą słów i roślin w serbskiej kulturze ludowej
 33. Zawal Karolina, Motyw kazirodztwa w serbskiej tradycyjnej literaturze ludowej
 34. Zielińska Agata, Semantyka ikony w prozie serbskich realistów

 

Facebook