Dr hab. Agata Firlej

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – adiunkt, p. 385,

e-mail: afirlej@amu.edu.pl

 

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Reprezentacja Holocaustu w literaturze czeskiej i polskiej, metonimiczne i metaforyczne sposoby reprezentacji Zagłady, powiązanie etyki i estetyki.
 • Zagadnienia związane z dramaturgią czeską: najważniejsze dzieła i najistotniejsze nazwiska czeskiej dramaturgii, powracające tematy, wątki w najnowszym czeskim teatrze; sposób podejmowania problemów współczesności; status badań nad dramaturgią na tle całości badań literackich; relacje między literaturoznawstwem czeskim a teatrologią; recepcja najnowszej dramaturgii czeskiej w Polsce.
 • Przekład literacki: koncepcje translatologiczne w zestawieniu z praktyką przekładową,  specyfika czeskich tradycji literackich (kulturalnych) i trudności, jakich nastręczają w polskim przekładzie.
 • Komparatystyka literacka: kwestie recepcji dzieł obcych w kontekście praktyki translatorskiej i horyzontu oczekiwań odbiorców, odmienność kulturalnych rodowodów czeskiego i polskiego teatru awangardowego, rozwój i cele komparatystyki w krajach Europy Środkowej, zwłaszcza w Czechach i Polsce.
 1. Monografie:
 2. Nieobecność. Ujęcia Szoa w czeskiej dramaturgii, Poznań 2016, ISBN 978-83-232-2998-8
 3. Czarny kruk. O Janie Skácelu i jego poezji, IFS UAM, Wydawnictwo Pro, Poznań 2010, 138 s., ISBN 978–83–926152–8–6.
 4. A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH):
 5. Dzieckiem podszyci. O »niedojrzałych« bohaterach Hrabala, „Teksty Drugie” nr 6, 2009, s. 259–264.
 6. Czesi: naród bohaterów! O kukiełkowym sabotażu, kobiecym wywiadzie, recese i innych nieoczywistych formach oporu, „Teksty Drugie“ t. 147, nr 4, ss. 229-240, 2014 [współautor: Balík Štĕpán. Udział procentowy współautora – ok. 30 %].
 7. B) Publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych :
 8. Specjalność kuchni czeskiej, tekst do programu „Zwyczajnych szaleństw”, reż. P. Szkotak, premiera: Teatr Polski w Poznaniu, styczeń 2005.
 9. Poetyckie domy Jana Skácela, „Porównania” nr 1, 2005, s.92-102.
 10. Człowiek w Erze Kwestionariusza. O Kwestionariuszu Grušy i Nierzeczywistości Brandysa, [w:] Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji, UAM, Poznań 2008, s.11-21.
 11. Ta bliskość niewidzialnej linii. O granicy w twórczości Jurija Andruchowycza, Andrzeja Stasiuka i Jáchyma Topola, [w:] Podzwonne dla granic. Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 145–154.
 12. Kolekcjonować, żeby być, „Akcent” 2010, nr 4, s. 11-23.
 13. Między prowincją a wielkim światem. »Wesele« Wyspiańskiego w inscenizacjach Petra Lébla (Doprapo 1989, Divadlo na Zábradli 1998), [w:] Literatura polska w świecie. Obecności, t. 3, Katowice 2010, s. 317–325.
 14. Nie wierzcie im! O czeskich mistyfikacjach, „Literatura Ludowa” 2010, nr 1, s. 3–13.
 15. Posłowie, [w:] Jan Skácel, Dobre rzeczy, wybór i tłum. A. Firlej, IFS UAM, Wydawnictwo Pro, Poznań 2010, s. 97–106.
 16. Nowy design dla Mesjasza, „Gazeta Wyborcza” 10-11.09.2011, s. 26.
 17. »Kochajmy się, nie dajmy się«. Idee i działalność poznańskiego Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w latach 1923–1934, [w:] Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, IFS UAM, Wydawnictwo Pro, Poznań 2011, s. 79–88.
 18. Mácha w awangardowym teatrze E. F. Buriana, Poznańskie Studia Slawistyczne nr 1, 2011, Poznań, s. 67.
 19. Życie po wybuchu. Refleksy transformacji w czeskiej dramaturgii po 1989 roku, „Bohemistyka“ 2012, nr 2, s. 130–147.
 20. Onanizm jako światopogląd. O filozofii Bohuslava Brouka. [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimoski, Poznań 2012, s. 271.
 21. Stan wzmożonej książkowości. Chaotyczne uwagi na marginesie Jak jsem potkal d’ábla Honzy Zamojskiego, „Rita Baum” nr 26, 2012, s. 40-44.
 22. In matters of taste, there can be no disputes. Elements of Camp in Fráňa Šrámek’s Play Léto, „Bohemistyka” t. XIII, nr 2, ss. 85-101.
 23. O „ukrytym” w prozie Michala Ajvaza i Piotra Pazińskiego, „Slavia Occidentalis” nr 70/2, 2013, s. 57-65.
 24. Kwestia niesmaku. Czeski kamp, „Bohemistyka” t. XV, nr 1, 2015, s. 65-72,.
 25. Poznań-Prague-Giessen research cooperation in the area of representation and reception od Shoah in Central European literatures and cultures, “Bohemistyka” t. XV, nr 1, ss. 96-98, 2015.
 26. The Beggar’s Opera Johna Gaya i Žebracká opera Václava Havla: adaptacja jako przy-swojenie, [w:] Václav Havel. Człowiek-pisarz-filozof-polityk, red. M. Balowski, B. Bakuła, Poznań 2014, ISBN 978-83-63090-48-7, s. 145-155.
 27. What Was Exactly Katerina’s Gesture?, [w:] The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe/Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa, red. J. Holý, Praha 2015, ISBN 978-80-7470-092-7, s. 115-127.
 28. Pochwała niedoskonałości. Marsjasz Zbigniewa Herberta i Jana Skacela, [w:] Česká a polska poezie po roce 1989 /Poezja czeska i polska po 1989 roku, red. L. Martinek, Opava 2015, ISBN 978-80-7248-502-4, s. 187-192.
 29. Zakonnica w teatrze czyli feminizm po chrześcijańsku. O trzech sztukach Lenki Lagronovej, [w:] Divadlo v české a polské literatuře/Teatr w literaturze czeskiej i polskiej, red. L. Martinek, Opava, 2015, ISBN 978-80-7248-668-7, s. 220-225.
 30. Zagubiona humanistyka, „Polityka”, t. 3016, 01.07.2015, s. 74-75.
 31. Onanizm jako światopogląd. O czeskiej rewolucji seksualnej spod znaku Bohuslava Brouka, „Rita Baum” nr 24/2012, Wrocław, s. 121-125.
 32. I na cóż ten naród Europie?, „Tygodnik Powszechny” nr 7, 2008, [17.02.08], s.7-8.
 33. Recenzja: M. Kardyni-Pelikanová: Polsko-czeskie spotkania literackie, „Slavia Occidentalis” nr 58, 2001, s. 243-246.
 34. Centon a sprawa polska, „Topos” nr 1-2, 2005, 141-151.
 35. Apaszem Stasiuk był… (A. Stasiuk, Wschód), „Topos“ nr 1, 2015, s. 167-169.

Recenzje:

 1. Recenzja: P. Poslední: Hranice dialogu. Česká próza očima polské kritiky 1945-1995, „Slavia Occidentalis” nr 59, 2002, s.220-223.
 2. Recenzja: Současné kontakty české a polské literatury, Opawa 2001 (materiały konferencyjne), „Slavia Occidentalis” nr 60, 2003, s. 161 – 162.
 3. Recenzja: P. Poslední: Měřítka souvislosti. Česká a polská literární kultura po roce 1945, Praha 2000, „Slavia Occidentalis” nr 60, 2003, s.162 – 165.

Publikacje przyjęte do druku:

 1. Humour and Irony as Categories of Aestheticization of Shoah Narration (Using the Example of Arnošt Goldflam’s Play „Doma u Hitlerů“, [w:] The Holocaust in Centraleuropean Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization, Heidelberg 2016.
 2. From report to mythus. Jiří Kolář’s plays as creative transformation of the Shoah testimonies, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 12, 2016/2017.
 3. Mitem i postpamięć. Od Lévi-Straussa i Lacana do Marianne Hirsch [w:] Kurs na de Saussure’a (tom pokonferencyjny), Poznań 2016.
 4. To, co (nie)widzialne (recenzja studium Grzegorza Niziołka Polski teatr Zagłady), „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 13, 2017.
 5. Sieroty po dyktatorach. Paradoksy zmiany pokoleniowej w polskiej i czeskiej literaturze po 1989 roku, „Roczniki Humanistyczne” nr 7, 2016 [Słowianoznawstwo].
 6. C) Redakcja opracowań zbiorowych

Topografia tożsamości, t.2, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2012 [współred. Wojciech Jóźwiak], ISBN 978-83-232-2438-9, ss. 360.

 1. D) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach, złożone wnioski grantowe
 2. The Holocaust in the Literatures and Cultures of Central Europe. Numer projektu: 9007/R14/R15, funkcja habilitanta: koordynator zespołu projektowego/kierownik grantu. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Polsko-czeski konkurs na wymianę osobową na lata 2014-2015.

Projekt wspólny z UK w Pradze. Data rozpoczęcia: 2013-02-20, Data zakończenia: 2014-12-20.

 1. Holocaustliteratur und gattungstypologischer Sicht. Numer projektu: 57147213, funkcja habilitanta: kierownik projektu ze strony polskiej. Projekt wspólny z Justus-Liebig Universität w Giessen. Źródło finansowania: MNiSW + DAAD , Program Wykonawczy MNiSW i DAAD na lata 2015/2016.
 2. Visegrad Literary Residency Program 2015, numer aplikacji: 451500065, Arts Institute in Prague. Wniosek indywidualny, wynik: pierwsza pozycja na liście rezerwowej.
 3. Visegrad Small Grant Fund, category: Education 2014-2015, aplikacja nr 11440261. Funkcja habilitanta: wnioskodawca, koordynator prac zespołów. Powołane zespoły: UAM Poznań, UK Praga, SAV Bratysława, Eötvös Loránd University of Sciences Budapest. Złożony wniosek nie został zakwalifikowany do udzielenia grantu.
 4. Holocaust Literature: Limits, Contexts, Interactions, projekt wspólny z UK w Pradze i Justus-Liebig Universität w Giessen. Funkcja habilitanta: koordynator polskiego zespołu, współautor wniosku. Nazwa programu: DAAD/ PPP na lata 2017-1018 – aplikacja w trakcie przygotowywania. Termin składania wniosków: 30.06.2016.
 5. E) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową
 6. Drugie miejsce w Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich za rozprawę Pisarz pod specjalnym nadzorem. Recepcja prozy Bohumila Hrabala w Polsce w latach 1967-1997, WFPiK UAM, 4.04. 2001.
 7. F) Przekłady tekstów naukowych, publicystycznych, literackich:
 8. Jan Skácel, Dobre rzeczy, wybór i tłumaczenie A. Firlej, Wydawnictwo Pro, Poznań 2010, 106 s., ISBN 978–83–926152–9–3.
 9. Gdyby wiersze miały drzwi. Antologia młodej poezji czeskiej, red. D. Dobiáš, wyd. ATUT, Wrocław 2005 [A. Firlej: przekłady poezji P. Kolmački, B. Chlibca i P. Petra].
 10. J. Skácel: Droga do nas (Cesta k nám), Głos (Hlas), Jesień z Morawianami (Podzim s Moravany), Luty (Unor), Rada księżniczki Ciao (Co radí princezna Čau), Aniołowie (Anděle), „Gazeta Malarzy i Poetów” nr 4, 2003, ss.12-13.
 11. S. Tötösy de Zepetnek: Manifest Nowej Komparatystyki, „Porównania” nr 1, 2005.
 12. J. Skácel: Harfa w śniegu; Jak Radio Czechosłowackie nagrywało słowika w Żidlochovicach, Najbardziej niebieski felieton, „Topos” nr 4, 2004.
 13. Bohuslav Brouk, Posłowie do Emilia przychodzi do mnie we śnie Jindřicha Štyrskiego [frag.], „Rita Baum” nr 24, 2012, s.125-129.
 14. Miloš Urban, Noże i róże czyli topless party, 2009, Agencja Dramatu i Teatru,Wrocław, adit.art.pl .
 15. Luboš Balák: Śmierć Huberta Perny, Agencja Dramatu i Teatru, Wrocław, adit.art.pl.
 16. Luboš Balák: Wnuk Szwejka, 2008, Agencja Dramatu i Teatru, Wrocław, adit.art.pl.
 17. Siła silnych czy siła bezsilnych? Rozmowa Jiřego Grušy z Václavem Havlem, [w:] Václav Havel. Człowiek-pisarz-filozof-polityk, red. Mieczysław Balowski, Bogusław Bakuła, ss. 9-19, Wydawnictwo „Pro”, Poznań, 2014.
 18. Arnošt Lustig, Modlitwa za Katarzynę Horowitz [przekład wykonany i prezentowany w ramach międzynarodowego projektu Vlak Lustig – Pociąg Lustig-Pociag Wolności 2015].

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej habilitanta

 1. A) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych
 2. Podzwonne dla granic. Konferencja międzynarodowa, Uniwersytet Wrocławski o. w Jugowicach, 17-19.04.2008, referat: Ta bliskość niewidzialnej linii. O granicy w twórczości Andrzeja Stasiuka, Jáchyma Topola i Jurija Andruchowycza.
 3. Między słowami I, UAM, Poznań 3-4.03.2008, referat: Nie wierzcie im! O czeskich mistyfikacjach.
 4. Literatura polska w świecie. Obecności, Uniwersytet Śląski, Katowice–Cieszyn, 8–9.06.2009 r., referat: Między prowincją a wielkim światem. „Wesele” Wyspiańskiego w inscenizacji Petra Lébla (Divadlo na Zábradlí, 1997).
 5. Między słowami II, UAM, Poznań 10–11.03.2009 r., referat: Dziwne kolekcje (w literaturze).
 6. Konferencja naukowa młodych slawistów Synowie Ewy i Córki Adama, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 10-11.12.2009 r., referat: Półpanny, garsonki i kokoty. Obraz kobiety w kulturze czeskiego międzywojnia.
 7. Tabu w oku szeroko otwartym, IFS UAM, Poznań, 8.12.2009 r., referat: Onanizm jako światopogląd. O filozofii Bohuslava Brouka.
 8. Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, IFS UAM, Poznań, 30.11.–1.12.2010 r.; referat: Mácha w awangardowym teatrze E. F. Buriana
 9. Na styku kultury polskiej i czeskiej: dziedzictwo, kontynuacje, inspiracje, IFS UAM, Poznań, 19.10.2011 r., referat: „Kochajmy się, nie dajmy się”. Idee i działalność poznańskiego Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego w latach 1923-1932.
 10. Niebezpieczne związki polityki i kultury, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 22.05. 2013, referat: Sieroty po dyktatorach. Kiedy polityka uchodzi z kultury (na przykładzie czeskim i polskim).
 11. The VIth International Workshop The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe, Uniwersytet Karola w Pradze (jednostka organizująca: Pražské centrum židovských studií FF UK), 8-9.05.2014 (z referatem, przewodniczenie sekcji).
 12. The VIIth International Workshop The Holocaust in The Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization, Justus Liebig University Giessen (jednostka organizująca Forschungskreis Holocaustliteratur und -kultur im mittleren und östlichen Europa), 18-19.06.2015 (z referatem, przewodniczenie sekcji).
 13. The VIIIth International Workshop „The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust” (z referatem, przewodniczenie sekcji).
 14. Kryzys literatury na uniwersytecie? Literatury słowiańskie w kształceniu filologów. Tradycja, teraźniejszość i wyzwania przyszłości, Katedra Literatury Rosyjskiej KUL w Lublinie, 28-29.05. 2015 (z referatem): Sieroty po dyktatorach. Paradoksy zmiany

pokoleniowej w polskiej i czeskiej literaturze po 1989 roku.

Udział bierny (bez referatu) w konferencjach naukowych:

14.„Czeskie Imaginarium”, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, 14.10.2013.

 1. „Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989 roku. Bilans, debaty, perspektywy”, Instytut Zachodni i Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, 11-12.06.2014.
 2. „Nowy regionalizm? Badawczy rekonesans i zarys perspektyw” (organizatorzy: Pracownia Badań nad Literaturą Regionalną Instytutu Filologii Polskiej UZ; Komitet Nauk o Literaturze PAN; Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie), Zielona Góra 11-12. 10. 2012.
 3. B) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji

1.„Mapa kulturowa nowej Europy: miasta, szlaki, podróże” i XII Kolokwium Polsko-Bułgarskie, 7- 9.10.2008, Poznań, główny organizator.

 1. Czeskie Imaginarium, 2013, Poznań, opieka naukowa, współorganizacja.
 2. Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach, 2014, Poznań – opieka naukowa.
 3. Aksamitny Listopad, 17-21.11. 2014, Poznań, współorganizacja.
 4. Taki piękny Hrabal, 27-29.03.2014, Poznań, pomoc organizacyjna, prelekcja i udział w panelu dyskusyjnym.
 5. Endemity. Festiwal literatury Europy środkowo-wschodniej, 27.11-08.12.2012, Poznań, prowadzenie panelu dyskusyjnego Europejskość literatury czeskiej, 4.12.2012.
 6. VIIIth International Workshop „The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust”, 17-18.12.2015, Poznań, główny organizator.
 7. C) Otrzymane nagrody za działalność artystyczną.
 8. Wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Konkursie Prezydenta Miasta Sopotu na Esej dla Młodych Twórców za esej Płaszcz świętego Bartłomieja, Sopot, 8.12. 2001.
 9. Wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. C. K. Norwida, Pruszków, 25.04. 2006.
 10. Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim wydawnictwa Agora za opowiadanie Pomiędzy, Warszawa, 5.11.2011.
 11. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Koła Edytorów KUL za opowiadanie Kisiel, Lublin 2007.
 12. D) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism
 13. „Porównania/Comparisons” – członek redakcji w latach 2004-2006.
 14. „Poznańskie Studia Slawistyczne” – członek redakcji (redakcja językowa) od 2014 roku

Redaktor tematyczny przygotowywanego 12 numeru „Poznańskich Studiów Slawistycznych”, poświęconego recepcji środkowoeuropejskich tekstów kultury reprezentujących Holokaust.

 1. E) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego Wrocław od 2007 r., od 2015 r. poznańskiego oddziału P-CzTN.

 1. F) Osiągnięcia dydaktyczne i popularyzatorskie nauki lub sztuki

Zakres prowadzonych wykładów i seminariów:

– seminarium licencjackie – 20 wypromowanych licencjatów, kilkanaście recenzji prac magisterskich i licencjackich

– literatura czeska drugiej połowy XIX wieku

– historia literatury czeskiej od średniowiecza do początku XIX wieku

– historia literatury czeskiej XX i XXI wieku

– literatura czeska w kontekście europejskim

– „Od czeskiej Nowej Fali do nowej Czeskiej Fali” (fakultatywne konwersatorium filmoznawcze)

– przekład literacki

– „Wybrane problemy najnowszej czeskiej dramaturgii” (fakultatywne konwersatorium teatrologiczne)

– „Warsztaty translatorsko-teatralne” (konwersatorium fakultatywne z elementami warsztatowymi)

– warsztat tłumacza (zajęcia dla specjalności translatorskiej)

– literatura powszechna

– zachodniosłowiańskie przestrzenie kultury

– kulturalne i literackie związki polsko-czeskie

– poetyka z analizą dzieła literackiego

Popularyzacja nauki:

– prowadzenie spotkania z Jerzym Czechem, Scena na Piętrze (Estrada Poznańska), z cyklu „Zagubiony w tłumaczeniu”, Poznań, 23.04.2003

– prowadzenie spotkania z czeskim pisarzem Jaroslavem Rudišem, Biblioteka Raczyńskich, 13.06.2016

– prowadzenie spotkania z czeskim pisarzem Michalem Ajvazem i tłumaczem Leszkiem Engelkingiem w ramach Dni Bohemistów – księgarnia Zbyt Głośna Samotność, Poznań, 19. 05. 2008 (wspólnie z prof. UAM dr hab. Anną Gawarecką)

– zaproszenie Davida Černégo do IFS UAM, organizacja spotkania ze studentami, 5. 05. 2010

– zaproszenie do IFS i prowadzenie spotkania z artystą Honzą Zamojskim, 05. 2012

– zaproszenie do IFS Jiřego Grušy; tłumaczenie symultaniczne wykładu dla studentów i pracowników UAM, organizacja panelu dyskusyjnego  w Bibliotece Kórnickiej PAN,15-16.04. 2008

– organizacja i prowadzenie spotkania Otwieramy Białoruś (U. Arłou, L. Barszczeuski, U. Niaklajeu, Adam Pomorski), Biblioteka Kórnicka, Poznań, 20.06.2008

– prowadzenie lekcji uniwersyteckiej: „Spotkanie z kulturą czeską” dla uczniów I klas Gimnazjum Salezjańskiego w Poznaniu, 25.05.2014

– prowadzenie lekcji uniwersyteckiej dla uczniów LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu, 29.04.2016

– udział w panelu dyskusyjnym „Taki piękny Hrabal”, Poznań, Kluboksięgarnia Głośna, 29.03. 2014

– prelekcja przed spektaklem w ramach projektu Aksamitny Listopad (wydarzenia z okazji XXV rocznicy aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji), Poznań, 21.11.2014

– współorganizacja festiwalu Aksamitny Listopad, Poznań, 17-21.11.2014

– współorganizacja festiwalu „(S)twory czeskiej popkultury”, Poznań, 07-13.06.2014

– współorganizacja festiwalu „Taki piękny Hrabal”, Poznań 27-29.03.2014

– wygłoszenie prelekcji o czeskiej kinematografii przed seansem filmu Święto przebiśniegu J. Menzla w ramach Kina Klasyki Filmowej w Centrum Kultury Zamek, Poznań 11.03.2009

– prelekcja przed projekcją filmu Adela ještě nevečeřela w ramach festiwalu „Stwory czeskiej popkultury“, Poznań, 13.06.2014

– prowadzenie spotkania autorskiego z Aleksandrem Kaczorowskim, autorem biografii V. Havla, Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 08.10.2015

– udział w audycjach radiowych: Radio Merkury Poznań, audycja: „W środku dnia”, 03. 2009; Radio Merkury Poznań, audycja „Czy lubimy Czechów? Czy oni lubią nas?”, 18.04.2016,

– prelekcja o teatrze Václava Havla przed spektaklem na podstawie sztuki Odejścia  V. Havla, teatr Mplusm, Poznań, 21.11.2014

 1. G) Opieka naukowa nad studentami
 2. Konsultacja naukowa pracy magisterskiej Sehee Jang, Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav slavistiky Filologicko-areálová studia, Střední Evropa jako geopolitická a geokulturní koncepce Magisterská diplomová práce, promotor: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
 3. Organizacja cyklu spotkań studentów z tłumaczami pt. „Tłumacz wytłumaczy”(Tomasz Grabiński, Jerzy Czech, Adam Pomorski), Poznań, 2008-2009.
 4. H) Opieka naukowa nad doktorantami
 5. Wykłady dla słuchaczy Interdyscyplinarnego Studium Doktoranckiego UAM, Będlewo, wrzesień 2014 (cykl wykładów: „Wstęp do kultury czeskiej (literatura-teatr-film)”).
 6. I) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich
 7. Uniwersytet Karola w Pradze, 08. 2004, miesięczna kwerenda biblioteczna związana z pracą nad rozprawą doktorską.
 8. Uniwersytet im. T. G. Masaryka w Brnie, 2007, tygodniowa kwerenda biblioteczna.
 9. Uniwersytet Karola w Pradze, 23-27.05. 2016, program Erazmus+ (5 godz. wykładów dla studentów Ústavu české literatury a komparatistiky UK v Praze).
 10. J) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

Ogólnopolski Konkurs Przekładowy (dla studentów bohemistyki, połączony z Dniami Bohemistów) – członek jury w latach 2008-2011.

Slam polsko-czeski,  IFS i Centrum Kultury Zamek, Poznań 2014 r. – członek jury.

Agon Literacki, IFS i Instytut Filologii Klasycznej UAM, Poznań 3.06.2009 – członek jury.

 1. K) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych
 2. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, 2014-2016, recenzje trzech tekstów.
 3. L) Inne osiągnięcia
 4. Agencja Dramatu i Teatru, 2009-2014, recenzowanie sztuk teatralnych proponowanych do przekładu na język polski, sześć recenzji.
 5. Teatr Polski w Poznaniu, 2008, recenzowanie czeskich sztuk teatralnych proponowanych do inscenizacji, trzy recenzje.
 6. Wykład w j. angielskim dla studentów i pracowników slawistyki uniwersytetu w Giessen na zaproszenie prof. Reinharda Iblera, kierownika Forschungskreis Holocaustliteratur und -kultur im mittleren und östlichen Europ, Gießen, Niemcy, 08.12 – 10.12. 2014, Justus-Liebig-Universität Gießen.
 7. Udział w międzynarodowym projekcie Vlak Lustig – Pociąg Lustig – Pociag Wolności 2015, XVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Czesko-niemiecko-żydowskiej Devĕt bran. Przekład sztuki Arnošta Lustiga Modlitwa za Katarzynę Horowitz, przedsięwzięcie pod patronatem Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej oraz prezydentów Czech, Słowacji i Polski, 2015.
 8. Publikacja w Rosji artykułu Миру нужны не только точные науки [Zagubiona humanistyka”, „Polityka” 3016, 1.07.2015, http://inosmi.ru/world/20150705/228935890.html, 2015.

 

 

Facebook