Dr Natalia Długosz

Ostatnia aktualiacja sobota, 2 Lipiec 2016 08:24 Autor Patryk Borowiak niedziela, 28 Wrzesień 2014 10:20

Zakład Języków Południowosłowiańskich – adiunkt, p. 384,

e-mail: natrek@amu.edu.pl

dr Natalia Długosz – w czerwcu 2007 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, tytuł rozprawy: Budowa słowotwórcza polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, napisana pod opieką naukową prof. dr. hab. Tadeusza Lewaszkiewicza. Od września 2007 roku do dziś adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM. Tłumacz przysięgły języka bułgarskiego.

Główne dziedziny zainteresowań: współczesne tendencje słowotwórcze w językach południowo-słowiańskich, bułgarsko-polskie słowotwórstwo porównawcze, słowotwórstwo języka gorańskiego i Gora jako obszar ścierania się różnych koncepcji tożsamościowych, etnolingwistyczne badania nad wybranymi elementami słowiańskiego (zwłaszcza bułgarskiego) językowego obrazu świata.

Wyróżnienia i nagrody

24 maja 2014 r. – Nagroda Ministerstwa Kultury Republiki Bułgarii za wkład w rozwój bułgarsko-polskich stosunków kulturalnych i popularyzację kultury bułgarskiej

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje

Monografia

Długosz N., 2009, Słowotwórstwo polskich i bułgarskich deminutywów rzeczownikowych, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, ISBN 978-83-7177-755-4.

            Rec. Elżbieta Solak, „Slavia Occidentalis”, t. 69, 2012, s. 219–221.

Rozdział w leksykonie

Długosz N., 2016, O bułgarskim językowo-kulturowym obrazie Europy na podstawie danych S-A-T, w: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. J. Bartmiński, t. 2: Europa, red. W. Chlebda, Lublin: Wydawnictwo UMCS, (przyjęte do druku).

Prace redakcyjne

Długosz N. (red. przy współpracy Zvonka Dimoskiego), 2012, Tabu w oku szeroko otwartym, Poznań: Wydawnictwo Rys, ISBN 978-83-60517-83-3.

            Rec. Anna Kobylińska, „Slavia Meridionalis”, t. 12, 2012, s. 297–300.

Iwanowa D., Lewaszkiewicz T., Reczek N., 2008, Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską, Wydawnictwo: Esus Studia Press, ISBN 978-83-927625-0-8.

Artykuły w czasopismach, tomach pokonferencyjnych i rozdziały w monografiach

(Reczek Natalia)

2001

 1. Josif Brodaty – damaskiny i ludowa mądrość, w: Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Biblioteka Ekumenii i Dialogu, t. 15, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, ISBN 83-89017-05-9, s. 227–232.

2003

 1. Правописни и фонетични явления в четири слова с идентична тематика в Троянския дамаскин от XVII век и в Свищовския дамаскин от XVIII век, Годишник на ПУ “Паисий Хилендарски”, t. 41, k. 1, Пловдив: Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски: ISSN 0861-0029, s. 197–208.
 2. Budowa słowotwórcza formacji deminutywnych utworzonych od wyrazów należących do kategorii plurale tantum w języku polskim i w języku bułgarskim, Годишник на ПУ “Паисий Хилендарски”, t. 41, k. 1, Пловдив: Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски: ISSN 0861-0029, s. 383–391.

2004

 1. Język damaskinów – jego rola i miejsce w historii literatury i w historii języka bułgarskiego, w: Kultura bułgarska w naszych oczach, red. Diana Ivanova, Bogusław Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Esus Studia Prepress, ISBN 83-232-1395-X, s. 130–136.

2005

 1. Rodzaj gramatyczny wyrazu-bazu a rodzaj gramatyczny derywatu w polskichi bułgarskich rzeczownikowych formacjach deminutywnych, publikacja internetowa – http://www.sknj.ifp.uni.wroc.pl/publikacje/a14.pdf
 2. Словообразувателна структура на местоименните деминутивни формации в полския и българския език, w: Scientific Researches of the Union of Scientists. Series B. Natural Sciences and the Humanites, Vol. VI Balkan Conference of Young Scientists 16-18 June 2005, Plovdiv, ISBN 1311-9192, s. 17–24.

2006

 1. Derywacja rzeczownikowych formacji deminutywnych drugiego stopnia w języku polskim i w języku bułgarskim, w: Znane i nieznane przestrzenie w języku i kulturze Bułgarii, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, K. Chichikowa, Łódź: Wydawnictwo Piktor, ISBN 83-606-0410-X s. 81–88.

2008

 1. Porównanie wybranych typów słowotwórczych w zakresie rzeczownikowych formacji deminutywnych z powtarzającymi się formantami w języku polskim i w języku bułgarskim, w: Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską, red. D. Iwanowa, T. Lewaszkiewicz, N. Reczek, Poznań: Esus Studia Prepres, ISBN 978-83-927625-0-8, s. 136–145.
 2. Deminutywa w języku publicystyki i w języku mówionym (polsko-bułgarska analiza porównawcza), w: Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи, Езикознание, Пловдив 27–28 ноември 2008, „Научни трудове” том 46, кн. 1, сб. А, 2008, Филология, Пловдив: Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски: ISSN 0861-0029, s. 219–226.

(Długosz Natalia)

2009

 1. Porównanie wybranych typów słowotwórczych w zakresie rzeczownikowych formacji deminutywnych z różnymi formantami w języku polskim i w języku bułgarskim, „Linguistica Copernicana” nr 2 (2), ISSN 2080-1068, s. 273–287.
 2. Uwagi o deminutywach gorańskich (na podstawie materiału słownikowego), „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, t. 9: Słowotwórstwo języków niestandardowych, ISSN 1233-6178, s. 128–138.

2010

 1. Composita wewnątrzwspólnotowe – wyrazy złożone z cząstką евро- w języku bułgarskim, „Slavia Meridionalis. Studia Slavica et Balcanica”, t. 10: Paradygmaty badawcze językoznawstwa południowosłowiańskiego, ISSN 1233-6178, s. 69–86.
 2. Opozycja swój / obcy w bułgarskim językowym obrazie świata w świetle danych ankietowych, „Etnolingwistyka” 22, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, ISSN 0860-8032, s. 73–84.
 3. Прояви на културата на съкращението в медийното пространство – композитуми с компоненти еко- и био- в българския език, w: Паисиеви четения. Единадесети полско-български колоквиум, Пловдив 26–30 ноември 2010, „Научни трудове” том 48, кн. 1, сб. А, 2010, Филология, Пловдив: Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, ISSN 0861-0029, s. 415–427.

2011

 1. Bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem чалга-, „Studia Slavica – Slovanské studie”, z. XV, OstravaOpole: Universitas Ostraviensis – Uniwersytet Opolski, ISBN 1214-3111, s. 345–352.
 2. Попфолкграници, попфолкпространство, попфолкпреход? – bułgarskie rzeczowniki złożone z komponentem попфолк-, w: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań: Wydawnictwo „Pro”, ISBN 978-83-63090-00-5, s. 299–308.
 3. Zarys historii derywacji deminutywów w języku polskim i bułgarskim, w: Следите на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. днф Диана Иванова, Пловдив: Издатеслтво: Контекст, ISBN 978-954-8238-34-2, s. 414–422.
 4. Językowo-kulturowy obraz demona ‘karakondżoł’ w bułgarskiej tradycji ludowej, w: Bałkański folklor jako kod interkulturowy, red. J. Rękas, Poznań: Wydawnictwo UAM, ISBN 978-83-232-2355-9, s. 383–393.
 5. Умалителни съществителни, образувани от една и съща основа с помощта на различни форманти: полско-български сравнителен анализ, w: Българският език и литература в славянски и неславянски контекст, red. M. Farkas Bartni, Szeged: JATEPress, ISBN 978-963-306-100-8, s. 209–214.

2012

 1. „Zemja a ludźo, kak sym was lubował!” – górnołużyckie inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym, w: Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Poznań: Wydawnictwo Rys, ISBN 978-83-60517-83-3, s. 417–426.
 2. Polskie i bułgarskie rzeczowniki złożone z członami homo- / хомо- i gej- / гей- jako przejaw internacjonalizacji słowotwórstwa w języku mediów, „Linguistica Copernicana” Nr 2 (6), s. 161-175.
 3. Normatywny aspekt compositów z pierwszym członem obcym w językach polskim i bułgarskim, „Studia Slavica”, z. XVI, Ostrava – Opole, s. 141-149.

2013

 1. Polskie i bułgarskie umowy prawa cywilnego jako teksty modelowe i ich zastosowanie w dydaktyce przekładu, Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, tom 8, red. E. Kościałkowska-Okońska, M. Piławski, s. 95-106.
 2. Uwagi o języku gorańskim (tożsamość języka w aspekcie typologicznym), Poznańskie Studia Językoznawcze. Wspólnoty komunikacyjne, red. Paweł Nowakowski, Krzysztof Stroński, Michał Szczyszek, numer 1 (2013), Wydawnictwo PTPN, s. 61-79.
 3. Kognitywna interpretacja najnowszych złożeń z powtarzalnym w serii wyrazów członem związanym (na przykładach z języka polskiego i bułgarskiego), Slavia Meridionalis. Składniowe metody w słowotwórstwie, t. XIII, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 187-200.
 4. Новините такива, каквито са – за вербално насилие в заглавията в пресата като елемент на езиковата политика на медиите (върху материал от вестиника 24 часа), Пловдив 2–3 ноември 2012, „Научни трудове”, Филология, том 50, кн. 1, сб. В, Пловдив: Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, ISSN 0861-0029, с. 83-91.
 5. Умалителни съществителни в горански народни песни, w: 105 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ, red. Eli Luceska, Zvonko Dimoski, ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП ИНСТИТУТ ЗА СЛОВЕНСКА ФИЛОЛОГИЈА УАМ – ПОЗНАЊ, Prilep (Macedonia), s. 95-102.

2014

 1. Jak się ma „ekologia sukcesu” do świadomości językowej? O języku pewnego nowoczesnego pisma dla kobiet, „Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica” 14, ISSN 1857-6109, s. 61-69.
 2. O bułgarskim językowym obrazie Europy i Europejczyka w kontekście danych ankietowych, w: Wokół europejskiej aksjosfery 2. Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów., red. J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 131-148.
 3. Няколко бележки относно словообразувателната аналогия в славянското езикознание (в контекста на най-новите безафиксални сложни думи в полския и българския език), „Научни трудове”, Филология, том 60, кн. 1, сб. A, Пловдив: Издателство на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, ISSN 0861-0029, s. 402–416.

2015

 1. Język jako narzędzie kształtowania postaw proekologicznych – o polskich i bułgarskich złożeniach z komponentem eko- w dyskursie publicystycznym, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 8, s. 333–348.
 2. O zmianach w polskim i bułgarskim systemie słowotwórczym na przykładzie złożeń z komponentami e- oraz интернет- i онлайн-, w: Bułgaria tradycyjna i nowoczesna, red. A. Kovacheva, P. Borowiak, Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, s. 51–60.

2016

 1. Bułgarski obraz Europy w świetle danych ankietowych, w: Ankieta jako narzędzie w badaniach aksjologicznych – raport z badań empirycznych, red. I. Bielińska-Gardziel, M. Brzozowska, B. Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS, (przyjęte do druku).

 

Sprawozdania i recenzje

2004

X Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Sprawozdanie. Życie Uniwersyteckie UAM Poznań, nr 6, 2004, s. 9.

2010

 1. Iskra Shumova, Книга Йов с тълкувания в славянски превод (по Владиславовия препис, НМРМ 4/14), „Fundamenta Europaea” 2010, Vol. V, Nr 8-9, s. 118-119.

2013

 1. Българска езикова политика в условията на европейска интеграция и глобализация, red. Диана Иванова, Płowdiw 2012, ss. 233, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 5: Boskość Władzy w kulturach oraz językach słowiańskich i bałkańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei, Poznań: wydawnictwo Naukowe UAM, s. 335-339.
 2. Der alte Friedhof in Rohne / Stare pohrjebnišćo w Rownom. Eine Dokumentation, Trudla Malinkowa, Bautzen: Lusatia Verlag Bautzen, 2011, s. 239, „Lětopis“ 60 (2013/1), Bautzen, s. 148-150.

2015

 1. Rzecz o górnołużyckich zdrobnieniach – ujęcie systemowe i tekstologiczne: Małgorzata Milewska-Stawiany, Górnołużyckie deminutywa w systemie językowym i tekście, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 428, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 8: Mikronarody słowiańskie – język, literatura, kanon kultury, Poznań, s. 403-406.
 2. Wszystko mamy wypisane na twarzy? Rzecz o bułgarskich frazeologizmach somatycznych w konfrontacji z językiem polskim i albańskim: Maciej Szymański, Bułgarska frazeologia somatyczna z komponentami nazywającymi twarz i jej części na tle polskim i albańskim, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2015, s. 189, „Slavia Occidentalis” 72/1, s. 225–227.

2016

 1. Unijna nowomowa czy europejska izosemia językowa? O stosowanej w aktach prawnych Unii Europejskiej terminologii z zakresu ochrony środowiska: Илияна Генев-Пухалева, Терминология на Европейския съюз. Съпоставка на българската, гръцката, полската и английската терминологив на правото на околната среда, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3367, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, ss. 230, „Slavia Occidentalis” (przyjęte do druku).

Inne prace redaktorskie i korektorskie

Redakcja językowa i korekta:

 1. Henryk Waniek, 2015: Jak Johannes Kepler, jadąc do Żagania na Śląsku, zahaczył o księżyc, Kotórz Mały: Wydawnictwo Silesia Progress.
 2. Eva Tvrdá, 2015: Dyskretny urok Śląska, tłum. Karolina Pospiszil, Kotórz Mały: Wydawnictwo Silesia Progress.
 3. Monika Kassner, 2015: Zaginione perły księżnej Daisy, Kotórz Mały: Wydawnictwo Silesia Progress.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

maj 2003 – Studencka Konferencja Filologiczna w Płowdiwie, referat pt.: Правописни и фонетични явления в четири слова с идентична тематика в Троянския дамаскин от XVII век и в Свищовския дамаскин от XVIII век

 

listopad 2003 – Konferencja jubileuszowa Uniwersytetu Płowdiwskiego, referat pt.: Budowa słowotwórcza formacji deminutywnych utworzonych od wyrazów należących do kategorii plurale tantum w języku polskim i w języku bułgarskim

 

kwiecień 2004 – Konferencja naukowa: Między Wschodem a Zachodem. Proza retoryczno-kaznodziejska w krajach południowosłowiańskich, Łódź, temat wystąpienia: Grafia samogłoskowych kontynuantów dawnych nosówek w czterech kazaniach o wspólnej tematyce w Damaskinie Trojańskim z XVII wieku i w Damaskinie Swisztowskim z XVIII wieku

 

maj 2004 – X Kolokwium Polsko-Bułgarskie, Poznań-Obrzycko, temat wystąpienia: Budowa słowotwórcza zaimkowych formacji deminutywnych w języku polskim i bułgarskim

 

grudzień 2004 – Konferencja naukowa: Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Szklarska Poręba, temat wystąpienia: Rodzaj gramatyczny wyrazu-bazu a rodzaj gramatyczny derywatu w polskich i bułgarskich rzeczownikowych formacjach deminutywnych

16-18 czerwiec 2005 r. – Bałkańska Konferencja Młodych Naukowców, Płowdiw, temat wystąpienia: Словообразувателна структура на местоименните деминутивни формации в полския и българския език

3-4 marzec 2006 r. – Naukowa Konferencja Studencka:  Znane i nieznane przestrzenie w języku i kulturze bułgarskiej – wczoraj i dziś, Poznań, temat wystąpienia: Derywacja rzeczownikowych formacji deminutywnych drugiego stopnia w języku polskim i w języku bułgarskim

 

26-28 czerwiec 2006 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Słowotwórstwo

 i tekst, Ciechocinek, temat wystąpienia: Rzeczownikowe formacje deminutywne

w słownikach frekwencyjnych języka polskiego  

 

16–18 czerwca 2008 r. – Tradycja i nowatorstwo w badaniach gramatycznych i semantycznych, organizator: Instytut Języka Polskiego UMK w Toruniu, miejsce: Toruń

Temat wystąpienia: Porównanie wybranych typów słowotwórczych w zakresie rzeczownikowych formacji deminutywnych w języku polskim i w języku bułgarskim

 

7–9 października 2008 r. – Mapa kulturowa nowej Europy: miasta, szlaki, podróże, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu, miejsce: Poznań

Temat wystąpienia: Opozycja ‘swój’ : ‘obcy’ w bułgarskim językowym obrazie świata a mapa kulturowa nowej Europy

 

27–29 października 2008 r. – Słowotwórstwo słowiańskich języków niestandardowych, organizator: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, miejsce: Ciechocinek

Temat wystąpienia: Uwagi o deminutywach gorańskich (na podstawie materiału słownikowego)

 

27–28 listopada 2008 r. – Паисиеви четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи, organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Płowdiwskiego „Paisij Chilendarski”, miejsce: Płowdiw

Temat wystąpienia: Deminutywa w języku publicystyki i w języku mówionym (polsko-

-bułgarska analiza porównawcza)

 

12–13 maja 2009 r. – Bałkański folklor jako kod interkulturowy, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu, miejsce: Obrzycko

Temat wystąpienia: Językowo-kulturowy obraz demona ‘karakondżoł’ w bułgarskiej tradycji ludowej

28–29 maja 2009 r. – Bułgarski język i literatura w kontekście niesłowiańskim, organizator: Katedra Slawistyki na Uniwersytecie w Segedynie, miejsce: Segedyn

Temat wystąpienia: Умалителни съществителни, образувани от една и съща словобразувателна основа с помоща на различни форманти (полско-български сравнителен анализ)

 

12 czerwca 2009 r. – Etnolingwistyka a metody empiryczne (seminarium metodologiczne w ramach projektu EUROJOS), organizator: konwersatorium EUROJOS, miejsce: Wrocław

Temat wystąpienia: Opozycja swój : obcy w bułgarskim językowym obrazie świata (w kontekście danych uzyskanych eksperymentalnie – badania ankietowe)

 

8–10 grudnia 2009 r. – Tabu w oku szeroko otwartym, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, miejsce: Poznań

Temat wystąpienia: „Zemja a ludźo, kak sym was lubował!” – Język górnołużyckich inskrypcji nagrobnych z cmentarza św. Mikołaja w Budziszynie oraz cmentarza w Wotrowie

15–17 września 2010 r. – Sympozjum Polsko-Macedońskie z okazji 105-tej rocznicy urodzin Józefa Obrębskiego, organizatorzy: Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie i Instytut Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu, miejsce: Samokov

Temat wystąpienia: Deminutywa w gorańskich pieśniach ludowych

 

7–8 października 2010 r. – XI Kolokwium Polsko-Bułgarskie, organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Płowdiwskiego „Paisij Chilendarski”, miejsce: Płowdiw

Temat wystąpienia: O przejawach kultury skrótu w przekazie informacyjnym –composita z cząstkami еко- i био- w języku bułgarskim

 

11–12 kwietnia 2011 r. – Wspólnoty komunikacyjne (konferencja dedykowana Profesorowi Ludwikowi Zabrockiemu), organizatorzy: Instytut Językoznawstwa UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Wydział Filologiczno-Filozoficzny PTPN w Poznaniu, miejsce: Poznań

Temat wystąpienia: Uwagi o języku gorańskim (tożsamość języka w aspekcie typologicznym)

15–16 września 2011 r. – Norma i antynorma w wielkich i małych językach współczesnej Slavii, organizatorzy: Katedra Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego i Międzynarodowa Komisja Mikrojęzyków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, miejsce: Opole

Temat wystąpienia: Normatywny aspekt compositów z pierwszym członem obcym w języku polskim i bułgarskim

 

3–4 listopada 2011 r. – Универсътетът – Академична карта на света. Юбилейни пайсиеви четения, organizator: Uniwersytet Płowdiwski im. Paisija Chilendarskiego, miejsce: Płowdiw

Temat wystąpienia: O internacjonalizacji słowotwórstwa na przykładzie polskich i bułgarskich rzeczowników złożonych z komponentami gej- i homo-

 

15–17 marca 2012 r. – Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura II, organizator: Instytut Filologii Polskiej UW, miejsce: Wrocław

Temat wystąpienia: Polskie i bułgarskie umowy prawa cywilnego jako przykład modelowych tekstów specjalistycznych

 

2–3 listopada 2012 r. – Паисиeви четения 2012, Кръгла маса с международно участие на тема: Българска езикова политика в условия на глобализация и европейска интеграция, organizator: Uniwersytet Płowdiwski, miejsce: Płowdiw

Temat wystąpienia: Новините такива, каквито са – за вербално насилие в заглавията в пресата като елемент на езиковата политика на медиите (върху материал от вестиника 24 часа)

21–23 listopada 2012 r. – VI Konferencja w ramach konwersatorium EUROJOS na temat: Koncepty: dom, Europa, wolność, praca, honor w aksjosferze Słowian i ich sąsiadów, organizatorzy: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie; Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów; Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN

Temat wystąpienia: O bułgarskim językowym obrazie ‘Europy’ i ‘Europejczyka’ w kontekście danych ankietowych

22–23 września 2014 r.  – LXXII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA JĘZYKOZNAWCZEGO: Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie,  organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawcze, miejsce: Kraków

Temat wystąpienia: Językowe przejawy postępu cywilizacyjnego na przykładzie wybranych polskich i bułgarskich złożeń o podstawie zdezintegrowanej

13–14 października 2014 r. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bułgaria – tradycyjna i nowoczesna, organizatorzy: Zakład Języków Południowosłowiańskich w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM, miejsce: Poznań

Temat wystąpienia: E-ekshibicjonizm i fejs-frustracja – o zmianach w komunikowaniu się na przykładzie najnowszych polskich i bułgarskich compositów z pierwszym członem obcym

 

20 października 2014 r. – XIII Kolokwium polsko-bułgarskie, organizator: Katedra Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Płowdiwskim, miejsce: Płowdiw

Temat wystąpienia (udział zaoczny): Pragmalingwistyczne i kogniwistyczne ujęcie wybranych compositów w języku polskim i bułgarskim

 

22–23 listopada 2014 r. – KONFERENCJA EUROJOS X, organizator: Instytut Slawistyki PAN, miejsce: Puławy

Temat wystąpienia: O bułgarskim językowo-kulturowym obrazie EUROPY na podstawie trzech typów danych: systemowych, ankietowych i tekstowych

 

25 maja 2015 r. – VII Konferencja językoznawcza z cyklu W świecie słów i znaczeń poświęcona pamięci prof. Bogusława Krei pt. Słowotwórstwo języka pisanego i mówionego, organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, miejsce: Gdańsk

Temat wystąpienia: Wybrane przykłady polskich i bułgarskich compositów bezafiksalnych jako przejaw derywacji pragmatycznej w tekstach dziennikarskich

 

11–12 czerwca 2015 r. – Międzynarodowy Kongres Bułgarystyczny w Segedynie, organizator: Katedra Slawistyki na Uniwersytecie w Segedynie, miejsce: Segedyn

Temat wystąpienia: Няколко бележки относно словообразувателната аналогия в славянското езикознание (в контекста на най-новите безафиксални сложни думи в полския и в българския език)

 

4–5 marca 2016 r. – Konferencja naukowa Zmiany w języku polskim i innych językach słowiańskich w 25. rocznicę śmierci prof. Witolda Śmiecha, organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, miejsce: Łódź

Temat wystąpienia: O dyfuzji semantycznej w tekstach dziennikarskich na przykładzie wybranych polskich compositów z pierwszym komponentem obcym

bez tekstu

10-13 maja 2002 – I Polsko-Niemieckie Forum Studenckie w Słubicach, Przeciwko barierom w myśleniu – wspólna nauka nad Odrą w Collegium Polonicum

 

26–27 czerwca 2007 r. – Forum Europejskiej Slawistyki Południowej, Słubice-Frankfurt n/Odrą

 

30 czerwca 2008 r. – Konferencja Naukowa Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?, organizator: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, pod patronatem Rady Języka Polskiego PAN, miejsce: Katowice

10–16 września 2008 r. – XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie

18 maja 2010 r. – Problemy standaryzacji języków słowiańskich, organizator: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, miejsce: Poznań

26-28 listopada 2012 r. – Transcultural, Transnational, Trans-disciplinary Perspectives on Women’s Literary History, COSTAction ISO901 –WWIH Milestone 3 Conference Adam Mickiewicz University, miejsce: Poznań

7–8 maja 2015 r. – Konferencja Naukowa Między lękiem i nadzieją. 10 lat obowiązywania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, miejsce: Poznań

13 października 2015 r. – Konferencja EUROJOS XI podsumowująca projekt badawczy Metody analizy językowego obrazu świata w kontekście badań porównawczych [nr 0132/NPRH2/H12/81/2012], organizator: Instytut Slawistyki PAN, miejsce: Warszawa

UDZIAŁ W PROJEKTACH I GRANTACH

3–9 grudnia 2012 r. – Teaching staff mobility at Humboldt Univesität Berlin, program: LLPErasmus Programme, wykonawca

Realizowane tematy (wykłady dla studentów slawistyki berlińskiej):

 1. From Typology to Identity and Language on example of Goran language (English)
  2. On the Bulgarian linguistic picture of Europe and European in the context of questionnaire data (Bulgarian)

Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych. Numer projektu 0132/NPRH2/H12/81/2012, źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na lata 2012-2015           

Funkcja: uczestnik projektu odpowiedzialny za zrekonstruowanie bułgarskiego językowego obrazu EUROPY w oparciu o dane S-A-T

           

Najnowsze złożenia bezafiksalne w języku polskim i bułgarskim. Numer projektu: 2013/11/B/HS2/02867, funkcja: kierownik projektu, źródło finansowania: NCN, OPUS 6, data rozpoczęcia: 01.08.2014, data zakończenia: 31.07.2016.

STYPENDIA, STAŻE ZAGRANICZNE I WYKŁADY GOŚCINNE,

 KWERENDY BIBLIOTECZNE

Od 2008 roku

1–9 września 2008 r. – kwerenda, Narodowa i Uniwersytecka Biblioteka Św. Klimenta Ochrydzkiego w Skopje

18–23 września 2010 r. – kwerenda, biblioteka Instytutu Starosłowiańskiego w Prilepie

4–10 październik 2010 r. – kwerenda, Biblioteka Narodowa im. Iwana Wazowa w Płowdiwie

2–10 czerwca 2011 r. – staż naukowy i badania terenowe w Macedonii, jednostka przyjmująca: Instytut Starosłowiański w Prilepie

01.10–31.10.2011 r. – Stypendium Naukowe Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w celu realizacji miesięcznego stażu naukowego na Uniwersytecie im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie (Bułgaria)

18.04–04.05.2015 r. – kwerenda biblioteczna w Bibliotece Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii, Bibliotece Narodowej Św. Cyryla i Metodego w Sofii, Bibliotece Narodowe im. Iwana Wazowa w Płowdiwie

27.04.2015 r. – wykład gościnny dla studentów III i IV roku filologii słowiańskiej Uniwersytetu Płowdiwskiego, tytuł wykładu: За привидната семантична прозрачност на един нов словообразователен модел в полския и българския език

CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIACH I TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH ORAZ POPULARYZATORSKICH

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2012 )

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (od 2014)

Członek Rady Programowej „Canon Silesiae – Ślōnskŏ Bibliŏtyka” (od 2015)

Członek Societas Linguistica Europaea (od 2016)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, ORGANIZACYJNA I POPULARYZATORSKA

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Gramatyka opisowa języka bułgarskiego (w/k)

Gramatyka historyczna języka bułgarskiego (w/k)

Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle kulturowym (w/k)

Wybrane problemy językoznawstwa słowiańskiego (w/k)

Leksykologia i leksykografia (k)

Komunikacja społeczno-kulturowa (k)

Warsztat tłumacza (k)

Lingwistyka kulturowa (k)

Seminarium dyplomowe licencjackie

Dodatkowe funkcje sprawowane w IFS UAM

Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Instytutowy koordynator ds. ECTS (od 2010 – 2013)

Instytutowy koordynator ds. USOS (od 2009 do obecnie)

Wypromowane prace licencjackie

2007/2008

Patrycja Lan Le Thanh: Porównanie słownictwa w paralelnych tekstach bułgarskich i polskich w oparciu o wybrane fragmenty biblijne (przy zastosowaniu metody Witolda Mańczaka)

Beata Grzybowska: Zasady pisowni i zjawiska fonetyczne w wybranych fragmentach Apostołu Eninskiego i Kodeksu Supraskiego

2008/2009

Karolina Gromnicka: Szczęście w bułgarskim językowym obrazie świata (na materiale internetowego forum dyskusyjnego)

Natalia Mroczkowska: Nazewnictwo kosmetyczne we współczesnym języku bułgarskim

Martyna Lewandowska: Nazwy zawodów w języku chorwackim

Jakub Sarnowski: Językowo-kulturowy obraz zwierząt w serbskich przysłowiach z XIX wieku 

Magdalena Bujak: Formy czasu przyszłego w wybranych kazaniach Damaskinu Swisztowskiego

2010/2011

Aleksandra Trytek: Bułgarskie ‘dni święte’ – ich rola w kalendarzu ludowym, budowa słowotwórcza nazw świąt i mechanizmy ich nominacji

Wiktoria Najdenowa: Język bułgarskich utworów hiphopowych

Katarzyna Lis: Bułgarskie związki frazeologiczne z komponentem barwy

Joanna Magner: Nazwy bułgarskich obiektów gastronomicznych

Karolina Maria Popczyńska: Język bułgarskich instrukcji obsługi sprzętu AGD

2011/2012

Klaudia Zachariewa-Draganow: Terminologia bułgarska z zakresu transportu i jej polskie ekwiwalenty

Paweł Woźniak: Bułgarskie słownictwo z zakresu obsługi rachunku bankowego i jego polskie ekwiwalenty

Agata Pawlicka: Bułgarski językowy obraz ojca

Agata Kosicka: Bułgarski językowy obraz matki

Weronika Szwedek: Bułgarskie związki frazeologiczne z komponentem ‘ръка’

Olga Rusinek: Bułgarskie związki frazeologiczne z komponentem ‘сърце’

Samanta Vogel: O tabu śmierci w bułgarskiej frazeologii

Natasza Spieczyńska: Nazwy bułgarskich obiektów noclegowych

Patrycja Banach: Nazwy chorwackich obiektów noclegowych

Magdalena Aleksandra Pietsch: O turcyzmach w języku polskim i bułgarskim – adaptacja i modyfikacja znaczenia zapożyczeń

Ewelina Gabała: Zapożyczenia w bułgarskiej terminologii archeologicznej

2012/2013

Szymon Gonczar: Bułgarska terminologia z zakresu systemu podatkowego i jej polskie ekwiwalenty

Kinga Beker: Tendencje nadawania nazw lokalom gastronomicznym w Serbii

Anna Małgorzata Bąkowska: Terminologia środków masowego przekazu w języku bułgarskim. Klasyfikacja tematyczna i zapożyczenia

Anna Błachowicz-Wolny: Perswazja w tekstach agitacyjnych kampanii przedreferendalnej wprowadzającej Chorwację do Unii Europejskiej

ORGANIZACJA KONFERENCJI I STUDENCKICH WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ POPULARYZACJA WIEDZY

O KULTURZE KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH

Sekretarz konferencji X Kolokwium Polsko-Bułgarskie, 25–26 maja 2004 roku, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Obrzycko

Współudział w organizacji odbywającego się z inicjatywy Instytutu Filologii Słowiańskiej spotkania promującego antologię poezji białoruskiej, pt. Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku (wybór i opracowanie Lawon Barszczewski i Adam Pomorski); goście: Uładzimir Arłou, Uładzimir Niaklajew, Andrej Chadanowicz Lawon Barszczewski, Adam Pomorski:  – Poznań, 20 czerwca 2008 r.

Prezentacja geopolityczna i kulturowa Bułgarii podczas organizowanego przez Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej VII Forum Szkolnych Klubów Europejskich pt.: Unia Europejska od Atlantyku po Morze Czarne – 16 listopada 2008 roku oraz udział w dyskusji panelowej nt. dalszego rozszerzenia UE na Półwyspie Bałkańskim.

Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla studentów poznańskiej slawistyki pt. Szlakiem prawosławnych klasztorów,  5–17 kwietnia 2008 r.

Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Tabu w oku szeroko otwartym, 8–10 grudnia 2009 r., organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Poznań

Współudział w organizacji Sympozjum Polsko-Macedońskiego z okazji 105-tej rocznicy urodzin Józefa Obrębskiego, 15–17 września 2010 r., Samokov, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Instytut Kultury Starosłowiańskiej w Prilepie

Organizacja wyjazdowego Kursu Języka i Kultury Bułgarii i Macedonii: Seanse bałkańskiego ducha, Bułgaria i Macedonia, 4–17 maja 2011 r., organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM; w ramach kursu m.in.:

– zorganizowanie spotkania autorskiego z Georgim Rajczewskim – dziennikarzem, publicystą i pisarzem, autorem m. in. Encyklopedii płowdiwskiej: Płowdiw, 12 maja 2011 r.

– zorganizowanie spotkania autorskiego z Alkiem Popowem – jednym z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy bułgarskich: Polski Instytut Kultury w Sofii, 16 maja 2011 r.

Członek zespołu organizującego Dni Kultury Bułgarskiej, 7-8 maja 2012, organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Bułgarski Instytut Kultury, Poznań. W ramach DKB odbyły się m. in. spotkanie autorskie z bułgarski pisarzem Alkiem Popowem oraz spotkanie autorskie z prof. Mariolą Mikołajczak autorką książki Powiedz mi swoje imię oraz pokaz filmów dokumentalnych i warsztaty śpiewu.

 

Członek zespołu organizującego drugą i trzecią edycję festiwalu, promującego kino bałkańskie BALKAN FILM FEST 2012 i BALKAN FILM FEST 2013, organizator: Instytut Filologii Słowiańskiej przy współpracy kin studyjnych w wielu miastach: Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Opolu, Katowicach.

W tym tłumaczenie na język polski napisów do filmu LOVE.NET

Nawiązanie kontaktu oraz pomoc przy zorganizowaniu warsztatów teatralnych dla studentów i pracowników poznańskiej slawistyki z aktorami bułgarskiego Teatru Sfumato z Pazardżiku – Irmeną Chichikovą (laureatką nagrody ASKEER 2009 za najlepszą rolę żeńską w spektaklu Sztuka zamiatania śmieci pod dywan, reż. Desislava Shpatova) i Hristo Boninem (nominowany do nagrody ASKEER 2010 za najlepszą rolę męską w spektaklu Nirwana, reż. Ivan Dobchev), listopad 2014

Udział w organizowanym przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM i Bułgarski Instytut Kultury spotkaniu z cyklu Dni Akademickie poświęconym poznańskiej bułgarystyce, Warszawa 25.11.2015 r.

Warsztaty dla dzieci przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Zawadzie k. Opola pt. Spotkanie z Bułgarią, 2 marca 2015 r.

Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadzie k. Opola pt. Bułgarskie zwyczaje związane z powitaniem wiosny, marzec 2015.

Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadzie k. Opola pt. Bułgarskie zwyczaje bożonarodzeniowe i karnawałowe, 8 stycznia 2016 r.

CIEKAWOSTKI I ZAINTERESOWANIA

Współautor „Programu ochrony powietrza dla miasta Poznania na lata 2007–2013” – przyjęty ROZPORZĄDZENIEM Nr 39/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja  Poznań, zespół autorów pod kierownictwem Wojciecha Rogali: Urszula Śladkowska (redaktor wiodący), Wojciech Francik, Krzysztof Krzyżowski, Marek Kuczer, Aneta Lochno, Natalia Reczek, Marek Rosicki, Agnieszka Stawowy, Olaf Szylderowicz, Wojciech Wahlig, Magdalena Załupka.

Honorowy Krwiodawca

Prywatnie

Literacko i muzycznie eklektyczna. Lubi literaturę i muzykę sentymentu, bywała na koncertach punkowych, a przyznaje, że potrafi też popaść w pułapkę poczynań kultury masowej.

Dużo pichci na różne sposoby, choć chyba jednak woli cudze smakować. Przekąski preferuje zwłaszcza te amorficzne, ale lubi się otaczać ładnymi przedmiotami, z zachwytem i utęsknieniem zwraca wzrok np. w stronę mebli Biedermeiera.

Odpoczywa najlepiej w górach (od pewnego czasu najchętniej w Sudetach), w siodle albo we własnym (już, już niemal lawendowym) ogródku. Najlepiej odnajduje się w przestrzeni pogranicza, dokąd zresztą zawiodło ją przeznaczenie?

Uwielbia spotkania z ludźmi o bardzo podobnej i zupełnie różnej wrażliwości. Nade wszystko jednak ceni towarzystwo swoich córek, Emilii Franciszki i Łucji Weroniki, oraz męża Piotra.

 

 

 

Facebook