„Poznańskie Studia Slawistyczne”

Czasopismo Poznańskie Studia Slawistyczne, wydawane przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, powstało
w 2011 roku. Na przełomie grudnia 2011 i stycznia 2012 ukazał się pierwszy numer periodyku, zatytułowany Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich. Półrocznik powołany został w celu publikacji efektów najszerzej rozumianych badań słowianoznawczych i bałkanistycznych. Zaproszenie do publikacji
w kolejnych numerach czasopisma adresowane jest do wszystkich, zarówno polskich, jak i zagranicznych znawców
i miłośników kultury słowiańskiej oraz bałkańskiej. Na łamach periodyku ukazują się teksty literaturoznawcze, językoznawcze, historiograficzne, folklorystyczne, antropologiczne i kulturoznawcze w wieloaspektowych, interdyscyplinarnych i często komparatystycznych ujęciach, rozpatrujące różnorodne zagadnienia slawistyczne oraz bałkanistyczne. Redaktorzy wyrażają nadzieję, że nowe czasopismo inspiruje do dyskusji i polemik (pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która odpowiedzieć musi na wiele pytań wypływających z przemian nowej rzeczywistości), poszerza przestrzeń dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian. Szczegółowe informacje o wydanych i planowanych numerach można znaleźć na stronie internetowej
czasopisma.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Poznańskie Studia Slawistyczne
Instytut Filologii Słowiańskiej UAM
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: studiaslawistyczne@gmail.com

http://www.pss.amu.edu.pl/

 

Facebook