Proces dyplomowania

PRACE DYPLOMOWE

UWAGA STUDENCI OSTATNIEGO ROKU !

Studenci zobowiązani są zarejestrować w dziekanacie temat pracy, przynosząc informację (wydruk komputerowy) o:

                        – imieniu i nazwisku autora pracy, kierunku studiów, nr albumu

– tytule pracy dyplomowej w języku oryginału,

– imieniu i nazwisku promotora,

– imieniu i nazwisku recenzenta.

Wyżej wymienione dane pozwolą na podjęcie dalszych działań zgodnie z instrukcją APD (instrukcja postępowania na: apd.amu.edu.pl).

 

Kiedy praca zostanie zatwierdzona przez promotora, należy wydrukować pracę bezpośrednio z APD – wydruk będzie zawierał unikatowe numery kontrolne. Wydrukowaną pracę należy złożyć w dziekanacie najpóźniej tydzień przed planowanym terminem  egzaminu dyplomowego.

WAŻNE! Wgrana praca musi zawierać:

–    stronę tytułową,

– oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy i całkowitej zgodności wersji             elektronicznej pracy z wersją drukowaną,

Treść oświadczenia i wzór strony tytułowej są dostępne w Biurze Podawczym i na stronie internetowej WFPiK w zakładce „formularze”.

 streszczenie w języku polskim i w języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski.

Student składa w dziekanacie pracę dyplomową najpóźniej do 30 września, nie potrzeba składać wniosku o przedłużenie sesji egzaminacyjnej na wrzesień (osoby planujące obronę w sesji letniej są zobowiązane do złożenia pracy do 30 czerwca). Wtedy egzamin dyplomowy odbywa się w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia pracy w dziekanacie (najpóźniej do 30 grudnia). Student, który nie złożył pracy do 30 września, zostaje skreślony z listy studentów.
W dziekanacie należy złożyć:

– 1 egzemplarz pracy w formie papierowej (z przeznaczeniem do teczki akt osobowych), na stronie tytułowej opatrzony adnotacją promotora, że akceptuje pracę; drukowany dwustronnie na kartach formatu A4, w miękkiej oprawie z wyłączeniem bindowania;      oraz

przynieść oświadczenie o zakończeniu sesji (z kompletem ocen w systemie USOSweb, najpóźniej w dniu składania pracy);

–  przynieść oświadczenie o miejscu odbycia praktyk ze specjalizacji;

–  podać skład komisji egzaminacyjnej oraz termin obrony;

dostarczyć 4  aktualne zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (dodatkowe 2 zdjęcia w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim), przedstawiające sylwetkę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tło jasne i jednolite; zdjęcie powinno być wykonane przez fotografa na papierze fotograficznym; zdjęcie absolwenta powinno być wykonane z zachowaniem powagi właściwej dla dokumentu, jakim jest dyplom.

Przed egzaminem dyplomowym: promotor powinien dostarczyć do dziekanatu wypełniony i podpisany raport z badania pracy dyplomowej wygenerowany przez system OSA; promotor i recenzent powinni dostarczyć do dziekanatu podpisane papierowe wersje recenzji.

W przypadku niewypełnienia wyżej wymienionych zobowiązań student nie będzie dopuszczony do obrony.

 

Facebook