Praktyki

PRAKTYKI STUDENCKIEInstytutowy koordynator praktyk: dr Wojciech Jóźwiak (wojj@amu.edu.pl)
Opiekunowie specjalizacji:
specjalizacja turystyczno-kulturowa: dr Anna Skibska (nnskibska50@gmail.com)
specjalizacja translatorska: dr Ewa Szperlik (ewaszperlik@wp.pl)

________________________________________________________________________________

Wymagane są konsultacje praktyk z opiekunami specjalizacji przed przystąpieniem do praktyki.

Dokumenty związane z praktykami należy składać osobiście u dr. Wojciecha Jóźwiaka, instytutowego koordynatora praktyk studenckich.

Od roku akademickiego 2016/2017 Wydział wymaga, aby do dokumentów przedkładanych podczas zatwierdzania praktyk dołączyć potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej. _______________________________________________________________________

Dokumenty do pobrania (stara procedura):

Porozumienie__w_sprawie_organizacji_praktyk Potwierdzenie praktyki_do_suplementu Plan praktyk_formularz Dziennik_praktyk

Potwierdzenie praktyki_do_suplementu

Plan praktyk_formularz

Dziennik_praktyk

Dokumenty do pobrania (nowa procedura):

Poniższe zasady obowiązują studentów, którzy w roku akademickim 2016/2017 i kolejnych rozpoczęli naukę na studiach licencjackich i magisterskich:

  1. Student przedkłada do akceptacji opiekunowi specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk w dwóch egzemplarzach program praktyk (druk 1).
  2. Student przedkłada do podpisu Dziekana (zostawia w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy (druk 2).
  3. Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o ubezpieczeniu (druk 3) oraz skierowanie na praktykę zawodową (druk 4) student przedkłada pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
  4. Z jednym egzemplarzem porozumienia oraz skierowaniem student udaje się na praktyki, podczas których wypełnia dziennik praktyk (druk 5).
  5. Po zakończeniu praktyk wypełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie (druk 6), a także potwierdzenie zaliczenia praktyki (druk 7) student przedkłada akademickiemu opiekunowi praktyk, który wystawia ocenę z praktyk i wpisuje ją do systemu USOS.

1_program praktyk

2_porozumienie

3_oświadczenie_o_ubezpieczeniu

4_skierowanie

5_dziennik_praktyk

6_Porozumienie__w_sprawie_organizacji_praktyk

7_potwierdzenie praktyki_do_suplementu

8_wniosek_o_zwolnienie_praktyk

9_ankieta dla pracodawcy

UWAGA!
Decyzją władz dziekańskich (z uwagi na konieczność określenia liczby punktów ECTS)
od 1 października 2016 roku zostaje wprowadzona zasada zaliczenia praktyki zawodowej
na ocenę. Zmiany są obowiązujące dla studentów, którzy w bieżącym roku akademickim
rozpoczęli studia licencjackie lub magisterskie.
_________________________________________________________________

Instytut Filologii Słowiańskiej informuje, że studenci 3-letnich studiów licencjackich począwszy od roku akademickiego 2007/2008 objęci są obowiązkiem odbycia studenckich praktyk zawodowych. W ciągu 3 lat studiów należy odbyć 4 tygodnie praktyk. Studenci samodzielnie znajdują pracodawcę, pragnącego zatrudnić go na praktykę. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus (informacje na http://wfpik.amu.edu.pl/erasmus/?page_id=11).

Od roku akademickiego 2013/2014 potwierdzenie odbycia praktyk będzie wpisywane do systemu USOS. Student musi dokonać rejestracji na praktyki wyłącznie w roku, w którym praktyki planuje odbyć.

Obowiązkiem odbycia praktyk objęci są także studenci studiów uzupełniających.


PROPOZYCJE PRAKTYK
Praktyki w Teatrze Polskim w Poznaniu (więcej: do pobrania tutaj)

Praktyki organizowane przez Chilli Translations Tłumaczenia/Szkolenia językowe, kontakt: office@chillitranslations.com
Praktyki organizowane przez Bułgarski Instytut Kultury (więcej: do pobrania tutaj)
Praktyki organizowane przez Fundację TAMiTU, m.in. w ramach organizacji Poznań Slavic Fest lub działalności teatru MPLUSM. W ramach praktyk student uczy się przygotowywać imprezę masową, jaką jest Festiwal Kultury Słowiańskiej Poznan Slavic Fest. Poznaje tajniki marketingowe (związane z promocją festiwalu), podtrzymuje kontakty z mediami, prowadzi korespondencję z zaproszonymi gośćmi, uczestnikami festiwalu oraz sponsorami itp. Ponadto student pomaga przy organizacji imprez towarzyszących, zajmuje się sprawami wynajmu lokali, niezbędnymi zakupami oraz towarzyszy podczas przeprowadzania rozmów i przesłuchań konkursowych. Kontakt z koordynatorem Festiwalu dr. Patrykiem Borowiakiem: patryk@amu.edu.pl


REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU – STUDIA I STOPNIA


1. Student studiów pierwszego stopnia filologii bułgarskiej, serbskiej i chorwackiej oraz chorwackiej i serbskiej, zobowiązany jest do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 100 godzin).

2. Student może wybrać pracodawcę pragnącego przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
a. Charakterystyka zakładów pracy odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji znajduje się w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

3. Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do zatwierdzenia opiekunowi wybranej przez siebie specjalności plan praktyk uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalności oraz uzyskać akceptację Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Porozumieniu w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych.

4. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk Instytutu Filologii Słowiańskiej na podstawie wypełnionego i potwierdzonego w zakładzie przyjmującym na praktyki – Dziennika Praktyk i skonfrontowaniu Karty Praktyk z planem praktyk (patrz p. 3).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2007/2008 i kolejnych.


ANEKS DO REGULAMINU PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM


Charakterystyka instytucji, w których mogą odbywać praktyki studenci filologii bułgarskiej, serbskiej i chorwackiej oraz chorwackiej i serbskiej

Specjalizacja kulturowa

DOM KULTURY
Instytucja tego typu pozwala między innymi na:
1/ praktyczną naukę organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak aranżacja publicznych spotkań z wybitnymi postaciami świata kultury,
2/ gromadzenie wiedzy dotyczącej obsługiwania imprez promujących wybraną dziedzinę kultury, tj. rozmaitych wystaw, przeglądów, festiwali, warsztatów (w tym zwłaszcza warsztatów filologicznych, przykładowo poświęconych problematyce sztuki przekładu),
3/ zdobywanie pewnych doświadczeń z zakresu życia tej instytucji (związanych, na przykład, z przygotowywaniem kalendarza wydarzeń kulturalnych, technikami mediacji dotyczącymi promocji tychże wydarzeń, także w aspekcie patronatu i sponsoringu, czy, wreszcie, z kwestiami administracyjnymi etc.).

MUZEUM
W ramach tej instytucji studenci mogliby:
1/ zmierzyć się z zadaniami stawianymi przed kuratorami wystaw, zarówno stałych, jak i cyklicznych bądź sezonowych; obserwacja prac związanych z przygotowywaniem danej ekspozycji winna przy tym objąć oba poziomy: merytoryczny oraz techniczny,
2/ zorientować się w charakterze i dziejach zbiorów danego muzeum,
3/ nabywać i rozwijać zdolność obcowania z dziełami sztuki, pogłębiającą indywidualną wrażliwość estetyczną oraz umiejętność szacowania wartości dóbr kulturowych.
4/ przyglądać się i współuczestniczyć w powszednim dniu tej instytucji, oswajać jej szczególny rytm oraz skrajnie odmienną od ulicznej atmosferę,
5/ uczyć się trudnej strategii promowania świata tzw. kultury wysokiej.

BIURO PODRÓŻY
Praktyki w tego rodzaju instytucji winny umożliwić:
1/ zapoznanie się z charakterem pracy przewodnika turystycznego,
2/ rozwój umiejętności planowania wycieczek atrakcyjnych pod względem kulturoznawczym,
3/ poszerzanie merytorycznej wiedzy na temat określonego regionu geograficznego,
4/ podniesienie kwalifikacji filologicznych, zwłaszcza w aspekcie sprawnego i funkcjonalnego komunikowania się w języku wybranego regionu,
5/ nabycie umiejętności pozytywnej prezentacji walorów turystycznych danego regionu,
6/ wypracowanie takich cech, jak zdecydowanie, odpowiedzialność (w wypadku przewodnika czy rezydenta to odpowiedzialność za wszystkich uczestników grupy turystycznej, znajdującej się pod ich opieką), umiejętność adaptowania się do nagłych zmian (na przykład turystycznego scenariusza), odporność na stres, sztuka perswazji.

MEDIA ZORIENTOWANE NA TURYSTYKĘ ORAZ KULTUROZNAWSTWO
Wskazana instytucja (radio, prasa, telewizja, wydawnictwo) pozwala na:
1/ pogłębianie wiedzy na temat miejsc postrzeganych jako atrakcyjne turystycznie i kulturowo,
2/ zdobywanie kompetencji w redagowaniu komentarzy nastawionych na dominację funkcji poznawczej,
3/ kształcenie umiejętności właściwego doboru materiału oraz czujności merytorycznej (istotnej zwłaszcza na gruncie wydawnictw turystycznych dane na temat określonego regionu geograficznego są szczególnie podatne na częste zmiany),
4/ oswajanie tajników sztuki edytorskiej, czemu towarzyszy gromadzenie praktycznej wiedzy dotyczącej warsztatu wydawcy.

Specjalizacja turystyczna

1. biura turystyczne, zwłaszcza będące organizatorami imprez turystycznych (tzw. tour operatorzy), a także w agencje turystyczne
2. organizacje i instytucje odpowiedzialne za nadzorowanie, funkcjonowanie i promowanie turystyki np. Polska Organizacja Turystyki
3. hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty zapewniające bazę noclegową
4. firmy przewozowo-transportowe, np. oferujące przewozy autokarowe, linie lotnicze, armatorzy
5. placówki odpowiedzialne i związane z sektorem atrakcji turystycznych, np. muzea, centra kultury, organizacje odpowiedzialne za przygotowywanie festiwali i innych imprez kulturalnych
6. placówki i obiekty odpowiedzialne za branżę gastronomiczną
7. wszelkiego rodzaju, a powyżej niezdefiniowane, placówki związane z obsługą ruchu turystycznego, rozumiane jako dostawcy, czyli producenci dóbr i usług turystycznych
8. wszelkiego rodzaju placówki, firmy i instytucje pozwalające na rozwijanie warsztatu krajoznawczego studentów, związanego z wybranym kierunkiem studiów (specjalizacji)
9. ambasady i placówki konsularne oraz urzędy odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów międzynarodowych
10. wszelkiego rodzaju placówki, firmy i instytucje pozwalające na rozwijanie sprawności językowej studentów, zwłaszcza z zakresu terminologii turystycznej
11. firmy oraz kancelarie prawne, których praca skupia się na zawieraniu umów z zakresu turystyki, a także wymaga znajomości prawa turystycznego
12. firmy ubezpieczeniowe, zwłaszcza specjalizujące się w ubezpieczeniach turystycznych
13. urzędy celne, przejścia graniczne
14. agencje odpowiedzialne za promocję sektorów turystycznych np. agencje reklamowe, agencje PR
15. stowarzyszenia i organizacje związane z branżą turystyczną oraz propagujące wiedzę z zakresu obsługi ruchu turystycznego np. stowarzyszenia pilotów
16. firmy i instytucje zajmujące się budowaniem oraz rozpowszechnianiem komputerowego systemu rezerwacji oraz komputerowego systemu informacji turystycznej
17. firmy produkujące sprzęt turystyczny
18. placówki szkoleniowe, które przygotowują i wydają uprawnienia w zakresie obsługi branży turystycznej np. uprawnienia pilockie, przewodnickie

Specjalizacja translatorska

1. Możliwość zdobywania doświadczenia translatorskiego przez odbywanie niezbędnych praktyk w firmach [chorwackich, serbskich, czeskich i bułgarskich], prosperujących na rynku polskim lub firmach polskich obecnych na tamtejszych rynkach. W czasie odbywania praktyk w obrębie firm, działających w wielu różnorodnych branżach, praktykanci mogą doskonalić swoje doświadczenie w określonych dziedzinach przekładowych, jak np: tłumaczenia tekstów opartych na języku technicznym (budowa maszyn i urządzeń), medycznym lub farmaceutycznym, gastronomicznym i spożywczym (np. przedstawiciele zajmujący się importem produktów specjalistycznych np. wina), meblarskim.
2. Biura tłumaczeń. W przypadku biur tłumaczeń student zyskuje możliwość zaznajomienia się m. in., z przekładami pism i dokumentów o charakterze urzędowym oraz językiem prawniczym, pomocnym w sporządzaniu np. umów handlowych, tłumaczeniu aktów prawnych, itp.
3. Targi i firmy wystawiennicze. Na targach są możliwe praktyki w biurze organizacyjnym oraz praca w charakterze tłumaczy na rzecz wystawców podczas imprez targowych.
4. Turystyka i rekreacja. Praktyki w branży turystycznej i hotelarskiej w krajach takich jak np. Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia dają studentowi możliwość rozwinięcia znajomość języka kierunkowego (biura podróży, pilotaż wycieczek, rezydentura, tłumaczenia folderów reklamowych, przewodników turystycznych, gastronomicznych kuchni bałkańskiej).
5. Praktyka w wydawnictwie. Studenci mają możliwość zapoznania się z komputerową obróbką tekstów; doskonalenia warsztatu redakcyjnego oraz poznania podstaw edytorstwa i zasad publikacji elektronicznej

Miejsce odbywania praktyk student wybiera sam, ze względu na własne zainteresowania, kontakty i możliwości lub korzysta z doświadczenia instytucji wskazanych przez Uniwersytet.


REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UAM W POZNANIU – STUDIA II STOPNIA


1. Student studiów drugiego stopnia specjalizacji kultury południowo- i zachodniosłowiańskiej oraz translatorskiej, zobowiązany jest do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 80 godzin).

2. Student może wybrać pracodawcę pragnącego przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
a. Charakterystyka zakładów pracy odpowiednich dla poszczególnych specjalizacji znajduje się w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

3. Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do zatwierdzenia opiekunowi wybranej przez siebie specjalności plan praktyk uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalności oraz uzyskać akceptację Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na druku Porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych.

4. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk Instytutu Filologii Słowiańskiej na podstawie wypełnionego i potwierdzonego w zakładzie przyjmującym na praktyki – Dziennika Praktyk i skonfrontowaniu Karty Praktyk z planem praktyk (patrz p. 3).

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2010/2011 i kolejnych.

 

Facebook