Organizacja roku akademickiego

Zarządzenie Nr 500/2015/2016

Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 4, § 5 i § 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2016/2017:

30.09 2016 r. Dzień studenta I roku
3 .10. 2016 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
4 .10. 2016 r. – 1 .02.2017 r. okres zajęć dydaktycznych
22 .12. 2016 r. – 2.01.2017 r wakacje zimowe
2 – 19.02.2017 r zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
20.02.- 14.06. 2017 r. okres zajęć dydaktycznych
14 – 18.04.2017 r. wakacje wiosenne
16 – 30.06.2017 r. letnia sesja egzaminacyjna
1 – 31.07. 2017 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1.08 – 3 .09. 2017 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
4 – 17 .09. 2017 r sesja egzaminacyjna*

*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

§ 2

1. W roku akademickim 2016/2017 ustanawia się następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

3 października 2016 r. (Inauguracja roku akademickiego),

31 października 2016 r.,

2 maja 2017 r.,

10 maja 2017 r. (Dzień Sportu), z uwzględnieniem ust 2.

2. Dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ustanawia się dzień związany z Poznańskim Festiwalem Nauki Sztuki, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.

3. W dniu 4 czerwca 2017 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 

Facebook